Profile ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา รหัส 53 ... (ทก53.ค.51)


บันทึกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม Profile ของนักศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา รหัส 53 (ทก53.ค5.1) ในรายวิชา "การสร้างสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน"

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาการสร้างสังคมชุมชนออนไลน์จากชุมชนเสมือนจริง
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับบล็อก การใช้เครื่องมือสร้างบล็อก รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริง
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับมารยาทในสังคมออนไลน์
4. เพื่อให้นักศึกษารู้จักระมัดระวังการทำผิดกฎหมายผ่านสื่ออิเล้กทรอนิกส์

 

ซึ่ง Profile นั้น หมายถึง ชื่อ URL ของ Gotoknow สำหรับนักศึกษาแต่ละคน

ซึ่งหมู่เรียนนี้มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น ๕๐ คน ดังต่อไปนี้

 

 

รายชื่อนักศึกษา ป.ตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 

 

....................................................................................................... 

1. รหัส 53123538

ชื่อ นาย สาโรจน์  ตาหน้อย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53123538
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53123538/profile

.......................................................................................................

2. รหัส 53171764

ชื่อ นางสาว ณัฐิฑิกา  หย่อมจุม ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53171764
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53171764/profile

....................................................................................................... 

3. รหัส 53181001

ชื่อ นาย ธนดล  ศรีมะลิ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181001
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181001/profile

.......................................................................................................

4. รหัส 53181002

ชื่อ นาย คมกริช  กล้าหาญ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181002
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181002/profile

.......................................................................................................

5. รหัส 53181004

ชื่อ นาย เจนภพ  แซ่เติน ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181004
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181004/profile

....................................................................................................... 

6. รหัส 53181006

ชื่อ นาย ชวกร  ไชยสิทธิ์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181006
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181006/profile

.......................................................................................................

7. รหัส 53181007

ชื่อ นาย ตุลย์  สีเหลือง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181007
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181007/profile

.......................................................................................................

8. รหัส 53181009

ชื่อ นาย ธีรศานต์  หล้าเืือื้อย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181009
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181009/profile

.......................................................................................................

9. รหัส 53181010

ชื่อ นาย เธียรดนัย  ดำรงค์เมือง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181010
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181010/profile

.......................................................................................................

10. รหัส 53181011

ชื่อ นาย กานตพงศ์  อาจองกุล ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181011
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181011/profile

.......................................................................................................

11. รหัส 53181012

ชื่อ นาย พงศ์พันธ์  ปัญญาแก้ว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181012
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181012/profile

.......................................................................................................

12. รหัส 53181013

ชื่อ นาย รังสรร  มูลน้อย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181013
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181013/profile

.......................................................................................................

13. รหัส 53181014

ชื่อ นาย วีระพันธ์  จอมจิตร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181014
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181014/profile

.......................................................................................................

14. รหัส 53181015

ชื่อ นาย ศตวรรษ  นันต๊ะ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181015
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181015/profile

.......................................................................................................

15. รหัส 53181016

ชื่อ นาย ศรายุทธ  มาตา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181016
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181016/profile

.......................................................................................................

16. รหัส 53181017

ชื่อ นาย ศราวุธ  นันตากาศ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181017
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181017/profile

.......................................................................................................

17. รหัส 53181018

ชื่อ นาย ศักรพล  วงษ์รัตน์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181018
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181018/profile

.......................................................................................................

18. รหัส 53181019

ชื่อ นาย ศุภลักษณ์  ไชโย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e531181019
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181019/profile

.......................................................................................................

19. รหัส 53181020

ชื่อ นาย สมพงษ์  ตระการศุภกร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181020
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181020/profile

.......................................................................................................

20. รหัส 53181021

ชื่อ นาย สรรเสริญ  นิรมลมณฑล ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181021
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181021/profile

.......................................................................................................

21. รหัส 53181023

ชื่อ นาย สิทธิ์ศักดิ์  ดอกหอม ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181023
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181023/profile

.......................................................................................................

22. รหัส 53181025

ชื่อ นาย สุภกิณห์  สิทธิยศ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181025
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181025/profile

.......................................................................................................

23. รหัส 53181026

ชื่อ นาย อภิเชษฐ์  ยิ่งยง... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181026
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181026/profile

.......................................................................................................

24. รหัส 53181027

ชื่อ นาย ณฤกฤษดฤณ  ปันป่อง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181027
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181027/profile

.......................................................................................................

25. รหัส 53181028

ชื่อ นางสาว จริยา  ปันแก้ว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181028
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181028/profile

.......................................................................................................

26. รหัส 53181029

ชื่อ นางสาว ธัญญพัทธ์  พื้นอินต๊ะศรี ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181029
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181029/profile

.......................................................................................................

27. รหัส 53181030

ชื่อ นางสาว เจนจิรา  ต่อตัน ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181030
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181030/profile

.......................................................................................................

28. รหัส 53181031

ชื่อ นางสาว ชฎาพร  ใจนันตา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181031
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181031/profile

.......................................................................................................

29. รหัส 53181033

ชื่อ นางสาว ธิดารัตน์  แ้ก้วสิงห์สุ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181033
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181033/profile

.......................................................................................................

30. รหัส 53181034

ชื่อ นางสาว นุชวรา   ขาวแสง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181034
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181034/profile

.......................................................................................................

31. รหัส 53181035

ชื่อ นางสาว พลอยไพลิน  คงเพ็ชร์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181035
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181035/profile

.......................................................................................................

32. รหัส 53181038

ชื่อ นางสาว เมธินี  เดชะ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181038
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181038/profile

.......................................................................................................

33. รหัส 53181040

ชื่อ นางสาว รัตนา  อินต๊ะเสน ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181040
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181040/profile

.......................................................................................................

34. รหัส 53181041

ชื่อ นางสาว รัตนาภรณ์  ปินคำ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181041
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181041/profile

.......................................................................................................

35. รหัส 53181043

ชื่อ นางสาว วระชยา  แกงเขียว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181043
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181043/profile

(ยังไม่ได้นำ "รูปประจำตัว" ขึ้น และยังมีคำว่า "นางสาว" อยู่)

.......................................................................................................

36. รหัส 53181044

ชื่อ นางสาว ริศรา  สุวรรณจันทร์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181044
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181044/profile

.......................................................................................................

37. รหัส 53181045

ชื่อ นางสาว ศศิธร  สินเสาร์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181045
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181045/profile

.......................................................................................................

38. รหัส 53181046

ชื่อ นางสาว ศุภลักษณ์  ศุภผลา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181046
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181046/profile

.......................................................................................................

39. รหัส 53181047

ชื่อ นางสาว สกุณา  สอนธิ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181047
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181047/profile

.......................................................................................................

40. รหัส 53181048

ชื่อ นางสาว สายชล  เจริญศรี ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181048
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181048/profile

.......................................................................................................

41. รหัส 53181049

ชื่อ นางสาว สุภรัตน์  รัตนงาม ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181049
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181049/profile

.......................................................................................................

42. รหัส 53181050

ชื่อ นางสา่ว สุภาวดี  สมมิตร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181050
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181050/profile

.......................................................................................................

43. รหัส 53181051

ชื่อ นางสาว หฤทัย  จินดาหลวง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181051
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181051/profile

.......................................................................................................

44. รหัส 53181052

ชื่อ นางสาว อรทัย  พงษ์ปิยะมิตร ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181052
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181052/profile

.......................................................................................................

45. รหัส 53181053

ชื่อ นางสาว อรพรรณ  ทิพย์ประเสริฐ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181053
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181053/profile

.......................................................................................................

46. รหัส 53181054

ชื่อ นางสาว อัจฉราภรณ์  สุจริต ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181054
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181054/profile

.......................................................................................................

47. รหัส 53181055

ชื่อ นางสาว อัญชลี  อารีโอ๊ด ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181055
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181055/profile

.......................................................................................................

48. รหัส 53181057

ชื่อ นางสาว เบญจมาภรณ์  ทาเปี้ย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181057
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181057/profile

.......................................................................................................

49. รหัส 53181311

ชื่อ นาย ณัฐวุฒิ  กลีบบัว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181311
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181311/profile

.......................................................................................................

50. รหัส 53181503

ชื่อ นาย ชัยณรงค์  คำตา ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181503
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181503/profile

.......................................................................................................

 

สรุปว่า มีนักศึกษาแจ้งความคิดเห็นเข้ามา จำนวนทั้งสิ้น 46 คน

 

.......................................................................................................

 

 

 

ในระหว่างการรอนักศึกษาแจ้งนามแฝง และ URL Profile เข้ามาในกรอบความคิดเห็น ลิงค์ทั้งหมดอาจจะยังไม่สมบูรณ์ ครับ

 

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

9 ม.ค.57

09.58 น.

 

หมายเลขบันทึก: 554163เขียนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2013 00:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2014 07:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (47)

แจ้งอาจารย์ ongkuleemar

เรื่องข้อมูล

9. รหัส 53181010

ชื่อ นาย เธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181010
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181010/profile

ถูกต้องครับ

แจ้งอาจารย์ Ong Kuleemarn

เรื่องข้อมูล

รหัส 53171764

ชื่อ นางสาว ณัฐิฑิกา หย่อมจุม ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53171764
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53171764/profile

ถูกต้องค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน อาจารย์ประจำวิชา Ong Kuleemarn ดิฉันชื่อ นางสาว เจนจิรา ต่อตัน ใช้ชื่อนามแฝงว่า e53181030

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181030/profile นะคะ ขอบคุณมากคะ

เรียนอาจารย์ประจำรายวิชา...กระผมชื่อ นาย ณัฐวุฒิ กลีบบัว ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181311

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181311/profile

สวัสดีค่ะอาจารย์ Ongkuleemarn รหัส 53181034

ชื่อ นางสาว นุชวรา ขาวแสง ใช้ชื่อนามแฝงว่า e53181034
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181034/profile

ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องค่ะ

แจ้งอาจารย์ องค์คุลิมาล

รหัส 53181017

ชื่อ นาย ศราวุธ นันตากาศ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181017
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181017/profile

ถูกต้องครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ประจำวิชา

ดิฉันนางสาว ริศรา สุวรรณจันทร์ ใช้ชื่อนามแฝงว่า e53181044

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181044/profile

จึงเรียงมาเพื่อทราบข้อมูล

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn กระผมนายศุภลักษณ์ ไชโย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ตอนนี้ได้ใช้นามแฝงว่า e53181019 ครับ ส่วนURL Profile คือ http://www.gotoknow.org/user/e53181019/profile ดังที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน Ongkuleemarn

แจ้งข้อมูล ค่ะ ชื่อ นางสาว สุภรัตน์ รัตนงาม

ใช้ชื่อนามแฝงว่า e53181049

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181049/profile

เรียนอาจารย์ Ong Kuleemarn ผมชื่อนาย ศักรพล วงษ์รัตน์

ใช้ชื่อนามแฝงว่า e53181018

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181018/profile

สวัสดีครับ..

ผมชื่อนาย พงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว มาแจ้งข้อมูลการใช้ gotoknow ครับ

ผมใช้ชื่อนามแฝงว่า e53181012

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181012/profile

จึงเรียนมาเพื่อทราบ :)

เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

รหัส 53181038

ชื่อ นางสาว เมธินี เดชะ ใช้ชื่อนามแฝงว่า e53181038
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181038/profile

เรียน... อาจารย์ประจำวิชา

ดิฉัน นางสาว ศุภลักษณ์ ศุภผลา e53181046 ค่ะ

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181046/profile

จึงเรียนมาเพื่อทราบ.

เรียนอาจารย์ กระผมชื่อ นายสุภกิณห์ สิทธิยศ ...ใช้ชื่อนามแฝงว่า...e53181025

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181025/profile ขอบคุณครับ

เรียนอาจารย์องค์คุลีมาล

แจ้งข้อมูลค่ะ ชื่อ นางสาว รัตนาภรณ์ ปินคำ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181041


URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181041/profile

ถูกต้องคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบคะ

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn ดิฉันนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ขณะนี้มีนามแฝง E53181040 ค่ะ ส่วนURL Profile จะเป็นhttp://www.gotoknow.org/user/e53181040/profile ดังที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ทุกต้องทุกส่วนค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนอาจารย์ Ong Kuleemarn

เรื่องข้อมูล

ผมชื่อ สาโรจน์ ตาหน้อย ใช้นามแผงว่า e53123538

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53123538/profile

เรียนอาจารย์ Ong Kuleemarn

  • ข้าพเจ้่านายธีรศานต์ หล้าเอื้อย
  • นามแฝงของข้าพเจ้า e53181009

เรียน Ongkuleemarn

เเจ้งข้อมูลครับ ชื่อ อภิเชษฐ์ ยิ่งยง

ใช้นามเ้เฝง e53181026

URL http://www.gotoknow.org/user/e53181026/profile

เรียนอาจารย์ประจำวิชา

ข้าพระเจ้านางสาวจริยา ปันแก้ว

ใช้นามแแฝง e53181028

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181028/profile

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนอ.Ongkuleemarn

รหัส 53181045

ชื่อ นางสาว ศศิธร สินเสาร์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181045

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181045/profile

ข้อมูลถูกต้องคะ

เรียนอาจารย์ Ong Kuleemarn

ดิฉันชื่ิอ นางสาว เบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย

ใช้นามแฝงว่า e53181057

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181057/profile

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาว เบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย

เรียนอาจารย์ Ong Kuleemarn

ดิฉันนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต

ใช้ชื่อนามแฝงว่า e53181054

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181054/profile

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn

กระผมชื่อ ธนดล ศรีมะลิ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

ตอนนี้ได้ใช้นามแฝงว่า e53181001ครับ

ส่วนURL Profile คือ http://www.gotoknow.org/user/e53181001/profile

จึงเรียนอาจารย์มาเพื่อทราบข้อมูลด้วยความเคารพ

แจ้งอาจารย์ประจำวิชา Ong Kuleemarn

เรื่องข้อมูล

ดิฉันนางสาว สายชล เจริญศรี

ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181048

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181048/profile

ถูกต้องค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน อาจารย์ Ong Kuleemarn

12. รหัส 53181013

ชื่อ นาย รังสรร มูลน้อย ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181013
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181013/profile

ถูกต้องครับผม

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn กระผมนาย กานตพงศ์ อาจองกุล ใช้นามแฝงว่า e53181011

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181011/profile ขอบคุณครับ

เรียนอาจารย์ประจำวิชา...

แจ้งเรื่องข้อมูลส่วนตัว

ดิฉัน นางสาว ธัญญพัทธ์ พื้นอินต๊ะศรี ใช้นามแฝงว่า e53181029

URL Profile: http://www.gotoknow.org/user/e53181029/profile

ถูกต้องค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn

แจ้งข้อมูล

ดิฉันนางสาวชฎาพร ใจนันตา ใช้ชื่อนามแฝงว่า e53181031

URL Proflie : http://www.gotoknow.org/user/e53181031/profile

ถูกต้องคะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน Ongkuleemarn

แจ้งข้อมูล ค่ะนางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐ

ใช้ชื่อนามแแฝง e53181053

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181053/profile

เรียนอาจารย์ประจำวิชา

แจ้งเรื่องข้อมูลส่วนตัว

ดิฉัน นางสาว สกุณา สอนธิ ใช้นามแฝงว่า e53181047

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181047/profile

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn
กระผมนายคมกริช กล้าหาญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ตอนนี้ได้ใช้นามแฝงว่า e53181002 และ URL Profile คือ http://www.gotoknow.org/user/e53181002/profile ดังที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ครับผม

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn

รหัส 53181023

ชื่อ นาย สิทธิ์ศักดิ์ ดอกหอม ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181023

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181023/profile

เรียนอาจารย์ประจำวิชา

กระผมนาย สมพงษ์ ตระการศุภกร

ใช้นามแผงว่า e53181020

URL Profile คือ http://www.gotoknow.org/user/e53181020/profile

เรียน อาจารย์Ongkuleemarn

ชื่อ นางสาว วระชยา แกงเขียว ...

ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181043

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181043/profile

ถูกต้องค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn

แจ้งข้อมูล ค่ะ ชื่อ นางสาว สุภาวดี สมมิตร

ใช้ชื่อนามแฝงว่า e53181050

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181050/profile

ถูกต้องค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn

ชื่อ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181021

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181021/profile

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn

ผมชื่อ นายขจิต ฝอยทอง ไม่มีนามแฝงครับ 555

URL Profile :http://www.gotoknow.org/user/khajitfoythong/profile

ผมจะได้คะแนนเต็มไหมครับ 555

ด้วย ๆ

เรียน อาจารย์ Ong Kuleemarn ที่เคารพ

นามแฝง หมอธิ

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/aorrumpa/profile

ไม่เอาคะแนนค่ะ มาลงทะเบียนเรียนแบบไม่เอาเกรด เอาความรู้เท่านั้น

ขอบพระคุณค่ะ ^_,^

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn

แจ้งข้อมูล

ดิฉันนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ใช้ชื่อนามแฝงว่า e53181052

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181052/profile

ถูกต้องคะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ในขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามเพื่อแำ้ก้ไขในรอบที่ ๑ ...

นักศึกษาคนใดมีตัวแดง ๆ อยู่ โปรดแก้ไขตามนั้นด้วยครับ

.................................................................................................................................................................

ขอบคุณอาจารย์ ขจิต ฝอยทอง และคุณหมอธิ ทพญ.ธิรัมภา ที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนครับ ;)...

เรียนอาจารย์ Ongkuleemarn

ผมนาย ศรายุทธ มาตา ใช้นามแฝงว่า e53181016 http://www.gotoknow.org/user/e53181016/profile

ถูกต้องนะครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนอาจารย์ประจำวิชา

แจ้งเรื่องข้อมูลส่วนตัว

ดิฉัน อัญชลี อารีโอ๊ดใช้นามแฝงว่า e53181055

แก้ไขแล้วคะ

URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181055/profile

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนอาจารย์ประจำวิชา

แจ้งเรื่องข้อมูลส่วนตัว

รหัส 53181015

ชื่อ นาย ศตวรรษ นันต๊ะ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181015
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181015/profile

เรียนอาจารย์ประจำวิชา

แจ้งเรื่องข้อมูลส่วนตัว

รหัส 53181006

ชื่อ นายชวกร ไชยสิทธิ์ ... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181006
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181006/profile

เรียนอาจารย์ประจำวิชา

แจ้งเรื่องข้อมูลส่วนตัว

รหัส 53181014

ชื่อ นายวีระพันธ์ จอมจิตร... ใช้ชื่อนามแฝงว่า ... e53181014
URL Profile : http://www.gotoknow.org/user/e53181014/profile

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

ได้รับความเห็นจาก ศรายุทธ มาตา , อัญชลี อารีโอ๊ด , ศตวรรษ นันต๊ะ , ชวกร ไชยสิทธิ์ และ วีระพันธ์ จอมจิตร

ครูได้ทำการเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วครับ ;)...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท