สวัสดีครับลูกศิษย์ปริญญาเอก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายนนี้ ผมได้รับเชิญจากดร.ทรงคุณ จันทจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ให้ไปบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ เรื่อง การใช้องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ

         ผมถือโอกาสเปิด Blog นี้สำหรับลูกศิษย์ของผมและท่านที่สนใจเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรม ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันที่นื่

                                                 จีระ  หงส์ลดารมภ์