ความเห็น 74820

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

บุญช่วย พาณิชย์กุล
IP: xxx.113.56.14
เขียนเมื่อ 

บทความเรื่องการใช้รายจ่ายคำนวณรายได้ประชาชาติ

ตามทฤษฎีสำนักเคนส์กับผลกระทบที่ทำให้ค่านิยมแบบบริโภคนิยมเข้มข้นยิ่งขึ้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นทางการเมือง

โดย นายบุญช่วย พาณิชย์กุล นิสิตปริญญาเอก สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ (ศูนย์นคราชสีมา) รุ่น 1

 

วิธีการคำนวณหรือการวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจากรายจ่ายของสำนักเคนส์ ผู้เขียนขอตั้งข้อสังเกตว่าทฤษฎีดังกล่าวจะเน้นไปยังให้ความสำคัญในการใช้จ่ายในภาคต่างๆคือ การใช้จ่ายในภาคครัวเรือนเพื่อการบริโภค (Consumption) ค่าใช้จ่ายภาคธุรกิจ(Investment Spending) การใช้จ่ายในภาครัฐหรือการใช้จ่ายของรัฐบาล (Government Expenditure) เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจซึ่งนิยมพิจารณาจากค่า GDP ที่คำนวณจากทฤษฎีเคนส์เป็นหลัก จึงต้องทำให้ค่า GDP สูงขึ้นโดยการกระตุ้นความต้องการหรืออุปสงค์ (Demand) ในภาคครัวเรือนให้เกิดกำลังซื้อ โดยเชื่อมั่นว่าเมื่อครัวเรือนมีความต้องการซื้อมากขึ้นจะทำให้ภาคธุรกิจเพิ่มกำลังผลิตมากขึ้น และภาคธุรกิจก็จะขยายกำลังผลิตมีการค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้มากยิ่งขึ้น และเกิดกำลังซื้อมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ และรัฐก็จะเก็บภาษีได้มากยิ่งขึ้นสามารถนำมาสร้างถนนไฟฟ้าประปาซึ่งเป็นเรื่องสาธารณูปโภคและดูแลด้านสวัสดิการให้อยู่ดีกินดียิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีโดยรวมของประชาชน เรียกว่าเกิดการไหลรินสู่เบื้องล่าง ( Tickle Dawn Effect )

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามวิธีการคำนวณได้ประชาชาติจากการที่เห็นว่าการใช้จ่ายของภาคต่างๆคือตัวแปรสำคัญในการทำให้ GDP เติบโตซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนั้นปัจจุบันกลับเกิดการที่รายได้จากการเติบโตของเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่กับชนชั้นหนึ่งโดยเฉพาะที่เรียกว่า “รวยกระจุกจนกระจาย” และที่สำคัญ ในระยะยาวผู้เขียนเชื่อมั่นว่าจะเกิดผลกระทบจากทฤษฎีที่จะทำให้ค่านิยมการบริโภคนิยมขยายตัวรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะเหตุว่าเมื่อทฎษฎีนี้เห็นว่าค่าใช้จ่ายของภาคต่างๆคือปัจจัยสำคัญที่จะทำใน GDP โตขึ้นโดยเน้นการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนเป็นสำคัญ ที่เรียกว่าอุปสงค์หรือ Demand หรือ ความต้องการในการซื้อรวมถึงความเชื่อมั่นที่กล้าจะใช้จ่ายจึงจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะเกิดการใช้จ่ายของภาคอื่นๆส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น แนวคิดตามทฤษฎีดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริมให้ครัวเรือนมั่นใจและกล้าในการใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งเป็นการตอกย้ำค่านิยมแบบบริโภคนิยมให้ประชาชนใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย ไม่ยั้งคิดปราศจากเหตุผลมากยิ่งขึ้นจากสาเหตุความเชื่อที่ว่ายิ่งใช้จ่ายมากเศรษฐกิจจะยิ่งดีมากขึ้นจะเกิดการไหลรินสู่เบื้องล่างทำให้ประชาชนจะอยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้น คืออันตรายที่ส่งเสริมค่านิยมแบบบริโภคนิยมในโลกทุนนิยมให้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีเหตุผลอ้างอิงอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นในสังคมโลก กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า ว่าสังคมโลกปัจจุบันค่านิยมแบบบริโภคนิยมได้ถูกปลูกฝังเข้าไปสู่สำนึกของประชาชนอย่างไม่รู้ตัวและนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากแนวคิดการคำนวณรายได้ประชาชาติจากรายจ่ายตามทฤษฎีเคนส์ที่ถือว่าเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคหรือเศรษฐศาสตร์ที่ทรงพลังที่เขียนสูตรไว้ว่า GDP = C+I+G+(X-M) ได้เข้าไปมีอิทธิพลครอบงำความคิดของผู้นำและนักวิชาการของโลกทุนนิยมทุกประเทศ ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของทุกประเทศ เป็นความเชื่อที่แปลเป็นวิถีปฏิบัติเข้าสู่จิตวิญญาณของประชาชนแบบไม่รู้ตัวว่าต้องใช้จ่ายเศรษฐกิจถึงจะดีและทุกคนก็จะดีไปด้วย สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการสะสมพอกพูนค่านิยมแบบบริโภคนิยมในโลกทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว สิ่งที่เกิดขึ้นของทฤษฎีนอกจากความทรงพลังของตัวทฤษฎีในการสามารถอธิบายและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแล้ว แต่ในทางตรงกันข้ามก็ยังสร้างให้เกิดผลกระทบ (Impact) คือทำให้เกิดความเข้มข้นของค่านิยมแบบบริโภคนิยมมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ เป็นการส่งเสริมลัทธิวัตถุนิยมที่แฝงตัวอยู่ในโลกทุนนิยมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการให้ความสำคัญด้านวัตถุมากกว่าจิตใจและตีค่าความเป็นมนุษย์ตามมูลค่าของวัตถุ แบ่งชนชั้นวรรณะตามมูลค่าของวัตถุที่ครอบครองอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พบเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นในสังคมปัจจุบันซึ่งผู้เขียนเห็นว่าความเข้มข้นของค่านิยมแบบบริโภคนิยมที่นับวันจะเกิดมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในโลกทุนนิยมส่วนหนึ่งเกิดจากหลักแห่งทฤษฎีดังกล่าวซึ่งผู้เขียนถือว่าเป็นผลกระทบ (Impact) ของทฤษฎีที่เกิดขึ้นซึ่งต้องนำไปหักลบออกจากผลลัพธ์ที่ได้ของทฤษฎีว่าคุ้มเพียงใดนั่นเอง แต่ในอีกด้านหนึ่งแม้จะมีผลกระทบของทฤษฎีด้านการสร้างให้เกิดค่านิยมในการบริโภคนิยมมากยิ่งขึ้นดังที่กล่าวมาแล้

                                         บุญช่วย พาณิชย์กุล 

                                            โทร.01-7182883 

 

Model แสดงผลกระทบของทฤษฎีสำนักเคนส์ที่ส่งผลต่อระบบการเมือง

                                       (ต่อหน้า 3)