ความเห็น 74031

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

นายดวงจำปี วุฒิสุข
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
14 กันยายน 2549

กราบเรียนท่าน .ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์ ที่เคารพ

กระผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เรียนกับอาจารย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2549 คุรุสภา

ซึ่งมีความภาคภูมิใจที่ได้รู้จักท่าน ทั้ง ที่กระผมเป็นนิสิตต่างชาติ กระผมเป็นนิสิตที่มาจาก สปป.ลาว ซึ่งได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลังจากที่ได้รับฟังท่านอาจารย์สอนแล้วเกิดความประทับใจ ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากท่านหลาย ประการ เช่น ด้านวัฒนธรรม นวัตกรรม ทุนทางวัฒนธรรม และแนวคิดทฤษฎี 8 K’s 5 K’s และ 4 L’s

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง หวังว่าในโอกาสหน้าท่านคงจะได้มีโอกาสไปเยือน สปป.ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างบ้านพี่เมืองน้องเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระผมคงจะได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์ และจะติดตามผลงานด้านวิชาการของอาจารย์ตลอดไป

ขอแสดงความเคารพนับถืออย่างสูง

นายดวงจำปี
วุฒิสุข

นิสิตปริญญาเอกสาขาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549