ความเห็น 75012

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร
IP: xxx.113.61.230
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่าน ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง

กระผมนายยุทธศิลป์  จุฑาวิจิตร เป็นนิสิตปริญญาเอก สาขาวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีโอกาสเข้าฟังการบรรยายของท่านอาจารย์เมื่อวันเสาร์ที่ 9  กันยายน 49  ที่ผ่านมา ซึ่งจากการบรรยายดังกล่าวทำให้กระผมได้รับรู้เรื่องราวของทฤษฎีตลอดจน นวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปสัมพันธ์กับศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว ทำให้กระผมได้แนวคิด  หลายๆอย่างที่จะนำเอาทฤษฎีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดต่อการเขียนงานวิจัยของกระผม  ซึ่งต้องกราบขอพระคุณอย่างสูงที่ได้กรุณาชี้นำแสงสว่างทางปัญญาให้แก่กระผมและนิสิตทุกคน และที่อดจะเอ่ยนามท่านมิได้อีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ ดร.ทรงคุณ  จันทจร  ผู้ซึ่งนำพวกเราชาวป.เอกไปพบกับขุมทรัพย์ทางปัญญาอันมีค่ายิ่ง  ซึ่งกระผมต้องขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งและในโอกาสอันใกล้นี้กระผมคงได้เรียนปรึกษาอาจารย์ในการทำวิจัยต่อไปครับกระผม

                                  ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                   นายยุทธศิลป์  จุฑาวิจิตร