ความเห็น 72739

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

นายสุวัฒน์ จิตต์จันทร์
IP: xxx.25.59.79
เขียนเมื่อ 

นวัตกรรมของวัฒนธรรม แหล่งโบราณสถานทุ่งกุลาร้องไห้

ทุ่งกุลาร้องไห้เดิมถูกมองว่าเป็นเขตแดนแห้งแล้งดินแดนแห่งความตาย เมื่อใครเดินทางเข้าไปหา จากการค้นพบโครงกระดูกโบราณบ้านเมืองบัว และกู่กาสิงห์ ชุมชนโบราณบ้านเมืองบัว และความมหัศจรรย์แห่งบ่อพันขัน พลิกฟื้นให้การท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนโฉมสู่การพัฒนานำองค์ความรู้ทางวัตถุโบราณ พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อระบบชุมชนระบบ Home Stay สนับสนุนสิ้นค้าพื้นบ้าน สู่ข้าวหอมมะลิแห่งทุ่งกุลา หากการค้นพบโครงกระดูกที่บ้านเมืองบัวทำการขุดค้นให้เป็นแหล่งศึกษาทางโบราณคดี-ทางประวัติศาสตร์ นำสู่กลยุทธการตลาด เจาะจงลงไปสู่นักท่องเที่ยว-นักศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน ทั้งการประยุกต์ศิลปะพื้นบ้านสุ่การแสดงแสงสีเสียงแห่งอนาคต และเป็นวัฒนธรรมใหม่ของการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อไป

นายสุวัฒน์ จิตต์จันทร์

นิสิต Ph.D. (Cultural Science) MSU. รุ่น 2