ความเห็น 77345

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

อ่างทอง บุญเสริม
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

เรียน  อาจารย์  ดร.จีระ  ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง

           สาขาวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้ารับฟังการบรรยายของอาจารย์ในวันที่  9  กันยายน  2549  ที่หอประชุมคุรุสภา ดิฉันได้รับความรู้ความเข้าใจด้านขององค์ความรู้ ทุนทางวัฒนธรรมกับนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าทางวัฒนะธรรม

                         ด้วยความเคารพอย่างสุง

                            อ่าทอง  บุญเสริม