ความเห็น 72551

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

นายสาธิต กฤตาลักษณ
IP: xxx.113.61.196
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง

 ผมป็นหนึ่งในคณะที่เดินทางมาเรียน และได้พูดเรื่องการใช้โบราณสถานที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดความหลากหลายอาชีพและรักหวงแหนโบราณสถาน  ผมได้รับความรู้อย่างมากกับท่านอาจารย์ รู้ในสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน  ทำให้ผมซึ่งคิดจะทำงานวิจัยด้านนี้ได้เห็นแสงสว่างพร้อมกับทางเดินต่อไป ทำให้ผมได้รู้จักคำว่าวัฒนธรรมมากขึ้น การเรียนไม่ได้เรียนในตำราอย่างเดียวต้องนำไปทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อไปอีกเพื่อสังคมและประเทศชาติ  ผมขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้เมตราให้ความรู้แก่คณะนิสิตป.เอก

                                   รักและเคารพอย่างสูงยิ่ง

                                     สาธิต กฤตาลักษณ

  ประธานนิสิตป.เอกวัฒนธรรม รุ่น2 ศูนย์มหาสารคาม