ความเห็น 72734

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน
IP: xxx.25.59.79
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ที่เคารพเป็นอย่างสูง

ผมได้มีโอกาสได้เข้ารับฟังบรรยายจากท่านอาจารย์ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2549 ซึ่งท่านอาจารย์ได้บรรยายและให้ทำกิจกรรมในประเด็จ ทุนทางวัฒนธรรมกับนวัตกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นมุมมองที่ใหม่สำหรับผม เหมื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรากเง้าความเป็นมนุษย์กับการเดินไปข้างหน้าของชีวิต ประเด็นที่ผมสนใจที่ท่านอาจารย์ได้เน้นหลายครั้งคือการมองข้ามศาสตร์ เพราะโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนหนึ่งซึ่งชื่นชมท่านเพราะท่านศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบันที่มักจะถูกมองข้าม จากการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ทำให้ผมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ว่าเราสามารถเรียนรู้ได้จากบริบทที่อยู่รอบตัวเรา สิ่งที่สำคัญคือว่า คนเรานั้นจะเปิดใจ (Open Mind) ที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นหรือเปล่า แล้วที่สำคัญต่อมาคือการเรียนรู้ที่จะยอดยอดองค์ความรู้ของตัวเอง ถ้าคนเปิดใจที่จะเรียนรู้บริบทที่อยู่รอบตัวเรา ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วนั้นจึงเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีค่ายิ่งสำหรับมนุษย์ บวกกับการคิดกับสิ่งที่เรียนรู้ให้ละเอียดขึ้นและเป็นระบบ ก็จะทำให้เราพบความต่างจากความเหมือน และพบความเหมือนจากความต่าง ซึ่งเป็นทุนของการคิดอย่างสร้างสรรค์ และจะทำให้เราค้นพบนวัตกรรม

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับการประสิทธิ์ประศาสตร์การเรียนรู้ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์อีกสำหรับการเรียนรู้ครั้งต่อไป

   รักและเคารพอย่างสูงยิ่ง

                     กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน

  นิสิตป.เอกวัฒนธรรม รุ่น2 ศูนย์มหาสารคาม