อภิปรายเรื่อง โรงเรียนดีกับโรงเรียนไม่ดีมีลักษณะเช่นไร


โรงเรียนดีกับโรงเรียนไม่ดีมีลักษณะเช่นไร

ประเด็นที่ 7 อภิปรายเรื่อง โรงเรียนดีกับโรงเรียนไม่ดีมีลักษณะเช่นไร

1. ให้บอกลักษณะทั้งโรงเรียนดีกับโรงเรียนไม่ดี ภายใน 1 ข้อคิดเห็นเลยนะครับ

2. ทำคนละ 1 ข้อคิดเห็นนะครับ

หมายเลขบันทึก: 355142เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2010 16:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 15:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (28)

โรงเรียนที่ดี : มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อม

โรงเรียนที่ไม่ดี : มีการเรียนการสอนแบบสนใจแต่เด็กเก่ง เด็กไม่เก่งก็ตัดหางปล่อยวัด

โรงเรียนดี:ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน เช่นสื่อการเรียนการสอน ครู ห้องเรียน

โรงเรียนไม่ดี:สิ่งแวดล้อมไม่เอื่ออำนวยต่อการส่งเสริมการเรียน

โรงเรียนดี: มีการวางหลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เข้าใจปัญหาของเด็ก และเข้าถึงการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนั้นๆ

โรงเรียนไม่ดี: ไม่มีการวางหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ไม่มีการเน้นความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

โรงเรียนดี : มีครูเป็นผู้นำ เป็นแบบแผน นำวิชาการ ระเบียบวินัยดี นำวิชาการและประสบการณ์มาเรียนรู้ร่วมกัน

โรงเรียนไม่ดี : โรงเรียนไม่นำวิชาการ ไม่ยอมรับการเปลียนแปลงของโลกโลกาภิวัฒน์ที่เขามีการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก บางโรงเรียนครูยังให้คอมฯ ไม่เป็น เน้นเรียนแบบเดิมเป็นนักเรียนผู้รับข้อมูลมากกว่าการฝึกคิด

 

โรงเรียนดี : โรงเรียนที่มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

               ครูเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนและมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

               เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย

 

โรงเรียนไม่ดี : โรงเรียนที่ครู อาจารย์ ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนของนักเรียน

                   ไม่มีการประเมินผลการเรียนและไม่มีการปรับปรุงการเรียนการสอน

                   ให้ดีขึ้น

โรงเรียนที่ดี :

1.โรงเรียนที่ดีควรมีสภาพแวดล้อมที่ดี

2.มีบุคลากรที่ดีมีการที่เอาใจใส่นักเรียน

3.มีหลักสูตรที่ดี และมีการใช้ ความเมตตรา คุณธรรม และจริยธรรม

4.มีคนคอยชี้แนะเด็กยามที่เด็กมีปัญหา

โรงเรียนที่ไม่ดี : คือ

1.โรงเรียนที่สภาพแวดล้อมไม่ดี อาทิ อาจจะอยู่ใกล้กับที่ทิ้งขยะ

2. มีบุคลากรที่ไม่ดี

3.ไม่มีการนำหลักสูตรมาใช้

4.ไม่มีการคอยดูแลเด็กตอนเด็กมีปัญหาหรือคอยชี้แนะเด็กทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว

โรงเรียนดี มีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ ครูเอาใจใส่ดูแลเด็กทุกคน

โรงเรียนไม่ดี ครูไม่เอาใจใส่ในด้านการเรียนการสอน

โรงเรียนดี :

1. สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

2. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และมีจำนวนเพียงพอ

3. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน

4. หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

5. สื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย

6. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย

7. งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน

8. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

9. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10. การบริหารจัดการดี ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม

11. การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน

12. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีการพัฒนาทุกด้าน เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข เรียนต่อและประกอบอาชีพได้

13. โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชน

14. โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่น

โรงเรียนไม่ดี : 1. สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนไม่ดี อยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม เช่นสลัม หรือ อยู่ในเมืองมากเกินไป มีมลพิษทางเสียง ฝุ่นควัน ทำให้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

2. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ไม่มากพอ และมีจำนวนเพียงพอต่อเด็ก

3. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน

4. หลักสูตรไม่เหมาะสมกับผู้เรียนและไม่มีการนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นมาใช้

5. สื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีล้าสมัย ไม่มีสื่อเพียงพอกับความต้องการของเด็ก

6. แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีน้อย

7. งบประมาณไม่ได้มุ่งเน้นผลงาน แต่เน้นด้านอื่นแทน

8. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้สอนเป็นสำคัญ

9. ไม่มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10. ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ใช้ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเป็นสำคัญ ไม่เน้นการมีส่วนร่วม

11. การประกันคุณภาพการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ ระบบบริหารโรงเรียนไม่เป็นดังที่คาดหวัง ไม่มีมาตรฐาน

12. ทำให้ผู้เรียนจบออกไปไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน

13. โรงเรียนกับชุมชน ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

โรงเรียนดี : โรงเรียนที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ถูกทาง โดยมีการสอนแบบบูรณาการทั้งโรงเรียน

โรงเรียนไม่ดี : โรงเรียนที่ครูสอนไปวัน ๆ ไม่สนใจ ไม่ดูแลเอาใจใส่นักเรียน

โรงเรียนดี : โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน เช่น การบริหารจัดการระบบภายในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน นักเรียน

โรงเรียนไม่ดี : โรงเรียนที่ขาดความพร้อม ในทุก ๆ ด้าน เช่น การบริหารจัดการระบบภายในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน นักเรียน

  • โรงเรียนดี     ผู้บริหารดี ครูผู้สอนดี นักเรียนดี บรรยากาศในห้องเรียนดี สภาพแวดล้อมโรงเรียนดี
  • โรงเรียนไม่ดี   ผู้บริหารไม่ดี ครูสอนไม่ดี นักเรียนไม่ดี บรรยากาศในห้องไม่ดี สภาพแวดล้อมไม่ดี

โรงเรียนดี : โรงเรียนที่มีคุณภาพทางด้านการศึกษามีบุคลากรที่ดี

การเรียนการสอนและมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน ผู้บริหาร ครู นักเรียน

รวมถึงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน คือทุกอย่างมีความพร้อม

โรงเรียนไม่ดี : โรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพทางการศึกษาการเรียนการสอน ครู อาจารย์

ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนของนักเรียน

ไม่มีการประเมินผลการเรียนและไม่มีการปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้ดีขึ้น ทำให้ขาดคุณภาพทางการศึกษา

โรงเรียนดี : บรรยากาศโรงเรียนร่มรื่นและครูผู้สอนมีจรรยาบรรณในอาชีพครู

โรงเรียนไม่ดี :ครูไม่ใส่ใจนักเรียน ไม่ปรับเทคนิคการสอนให้เข้ากับตัวผู้เรียน

โรงเรียนดี : คือโรงเรียนที่มีการวางแผนงานในโรงเรียนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดการหลักสูตรให้เหมาะสมกับวัย

ของนักเรียน จัดโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน มีสื่ออุปกรณ์ที่

จะสอนเด็ก และที่สำคัญครูมีจรรยบรรณในอาชีพ

โรงเรียนไม่ดี : คือโรงเรียนที่ไม่มีการวางแผนการดำเนินงานภายในโรงเรียน ไม่สนใจว่านักเรียนจะเป็นเช่นไร ครูขาดความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่

โรงเรียนที่ดี

1. มีผู้นำมืออาชีพ

2. มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม

3. มีสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ดี

4. มุ่งเน้นการสอนและการเรียนรู้

5. ทำการสอนอย่างมีจุดมุ่งหมาย

6. มีการตั้งความคาดหวังไว้สูง

7. ใช้การเสริมแรงเชิงบวก

8. มีการติดตามความก้าวหน้า

9. นักเรียนตระหนักในสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง

10. มีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน

11. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนที่ไม่ดี

1. ไม่มีผู้นำมืออาชีพ

2. ไม่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม

3. มีสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ไม่ดี

4. ไม่มุ่งเน้นการสอนและการเรียนรู้

5. ทำการสอนอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย

6. มีการตั้งความคาดหวังไว้ต่ำ

7. ไม่มีการติดตามความก้าวหน้า

8. นักเรียนไม่ตระหนักในสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง

9. ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน

ชื่อ พิมประภา ธีระวาสน์

โรงเรียนดี : มีสื่อการสอน และบุคคลที่เป็นคนดี มีหัวใจที่เป็น ผู้ให้

โรงเรียนที่ไม่ดี: โรงเรียนที่มีแต่การคอร์รัปชั่น หาผลประโยชน์จากงบประมาณของรัฐฝ่ายดียว

ไม่คำนึงถึงตัวนักเรียน

ชื่ออนุสรณ์ ถนอมบุญ 52741216

โรงเรียนที่ดีมีลักษณะ

1.อยู่ในทำเลซึ่งเป็นย่านชุมชน ไม่ควรไกลเกินไป

2.ไม่ควรอยู่ใกล้แหล่งอบายมุขต่างๆเช่นสถานเริงรมต่างๆ สถานอาบอบนวด เป็นต้น

3.ไม่ควรอยู่ใกล้สิ่งโสโครกและกองขยะ

4.ไม่ควรอยู่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรม

โรงเรียนที่ไม่ดีมีลักษณะ

1.ไม่มีผู้นำมืออาชีพ

2.ไม่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

3.ไม่เน้นการสอนการเรียนรู้

4.ไม่มีการติดตามความก้าวหน้า

โรงเรียนดี :การเรียนการสอนที่ประสิทธิภาพ ด้าน ผู้บริหาร ครู นักเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนไม่ดี : การบริการจัดการโรงเรียนไม่ดี ทำให้โรงเรียนไม่มีคุณภาพ ในด้านการเรียนการสอน รวมถึงครู และเด็กนักเรียน

ชื่อ นางสาวปัญชรีย์ วชิรถาวรชัย

โรงเรียนที่ดี คือ โรงเรียนที่ นักเรียนมาเรียนด้วยความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ นักเรียนมีระเบียบวินัย

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนที่ดี มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่าเรียน บรรยากาศในห้องเรียนเอื้ออำนวยต่อการเีรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยมีครูเป็นผู้เติมเต็มสิ่งเหล่านั้น

นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝเรียน และครูก็มีความจริงใจและเต็มใจ ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นหลัก และมีจิตวิทยาครู

มีจิตวิญญาณของครูอย่างแท้จริง ผู้บริหารใส่ใจในปัญหาของโรงเรียนในทุกๆด้าน อย่างจริงจัง เอาใจใส่ครูทุกคนอย่างเท่าเทียม

มีเมตตาต่อนักเรียนทุกคน นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ยึดหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนที่ไม่ดี คือโรงเรียนที่ นักเรียนไม่มีระเบียบวินัย นักเรียนไม่สนใจที่จะเรียนรู้ สภาพแวดล้อมไม่ดี ไม่เอื้อต่อการเีรียนรู้

ครูไม่สนใจการเรียนการสอนของนักเรียน สนใจแต่ขั้นเงินเดือน นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อมาเล่นกับเพื่อน ครูพูดอะไรก็ไม่เชื่อฟัง

การเรียนก็เรียนแบบให้ผ่านไปวันๆ โดยที่ไม่ได้ใส่ใจในการเรียนรู้เลย ครูสั่งงานก็จะบ่นและโวยวาย พอให้ทดสอบอะไรก็ไม่ตั้งใจทำ

คะแนนออกมาก็ไม่ดี ชอบหนีเรียน หาเรื่องชกต่อยตีกัน

มาเรียนรฝู้แนวคิดในการพัฒนาระบบการบริหาครับ

โรงเรียนดี ผู้บริหารเก่ง ครูเชี่ยวชาญ นักเรียนเก่งดีมีสุข ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน สื่ออุปกรณ์พร้อม สิ่งแวดล้อมเอื้อ

ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนไม่ดี ผู้บริหารไม่สนใจ ครูไม่ทำการสอน เด็กอ่อนจนอ่านไม่ออก ชุมพาลูกออกไปที่ใหม่ สุดท้ายนั่งตบยุง

อาชีพเราอยู่ได้เพราะใครเล่า ถ้าไม่มีเด็กครูก็หมดความสำคัญ

สวัสดีครับ

โรงเรียนดี : สรวงสวรรค์ของการสร้างปัญญาให้ผู้เรียน

โรงเรียนไม่ดี : นรกที่ต้องทนอยู่จนครบเวลา

โรงเรียนดี:ให้ความใส่ใจกับนักเรียน ทั้งด้านการเรียน และด้านชีวิต การให้ความรู้อย่างเต็มที่ การให้บริการในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องน้ำ ห้องทำกิจกรรม เป็นต้น

โรงเรียนไม่ดี:ไม่เอาใจใส่นักเรียน รับแต่จำนวนนักเรียนให้มีปริมาณมากๆ แต่ไม่มีคุณภาพ เก็บเงินเข้าโรงเรียนผ่านการขอรับบริจาค

ชื่อ นายสินธพ จินดาหลวง 52741213

โรงเรียนดี

1.มีผู้นำที่วิสัยทัศน์กว้างไกล

2.ผ.อ.เป็นคนที่เอาใจใส่กับงานอย่างจริงจัง

3.ครูผู้สอนทุกคนมีความจริงจังกับการสอน

4.ครูผู้สอนมีความจริงใจกับนักเรียน

5.สภาพแวดล้อมห่างไกลจากอบายมุข

6.ชุมชนรักโรงเรียน

โรงเรียนไม่ดี

1.มีผู้นำที่ทำงานเช้าชามเย็นชาม

2.ครูผู้สอนทำงานให้ผ่านไปวันๆ

3.โรงเรียนไม่มีระเบียบวินัย

4.นักเรียนไม่สนใจการเรียน

5.ไม่มีการทำการประเมิน ก่อนเรียน,หลังเรียน

6.ไม่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

ในความคิดของดิฉัน

โรงเรียนดี คือ บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ

โรงเรียนไม่ดี คือ บุคลากรในโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ใช้เส้นสายในการทำงานแต่สอนไม่เป็น ทำให้นักเรียนและโรงเรียนแย่นะคะ

โรงเรียนดี คือ ทุกคนในโรงเรียนเป็นคนดี สภาพโรงเรียนดี การเรียนการสอนดี นักเรียนได้ความรู้ที่ดีๆ

โรงเรียนไม่ดี คือ ทุกคนในโรงเรียนเป็นคนไม่ดี สภาพโรงเรียนไม่ดี การเรียนการสอนไม่ดี นักเรียนได้ความรู้ที่ไม่ดี

ประมาณนั้น อิอิ

โรงเรียนที่ดี คื่อ โรงเรียนที่จัดประสบการณ์ได้ตามมาตรฐานสถานศึกษา ตามเกณฑ์การศึกษา

โรงเรียนที่ไม่ดี คือ ไม่มี แต่โรงเรียนยังไม่สามารถผ่านการประเมินของสมศได้

ขอบคุณค่ะ

โรงเรียนที่ดี : เป็นโรงเรียนที่ไม่ต้องวิเศษเลิศเลออะไรมาก แต่มีความรู้ที่เต็มรูปแบบมอบให้นักเรียน สอนให้นักเรียนเป็นคนดี ไม่ใช่แค่สอนตามตำราเรียน สอนให้นักเรียนเป็นผู้ใหญ่เพื่อเป็นหนึ่งในสังคมของประเทศ

โรงเรียนที่ไม่ดี : ถึงจะเป็นโรงเรียนที่เลิศเลอ ค่าเทอมแพงๆ แต่ถ้าการศึกษาและเารสั่งสอนไม่ดี มันก็ไม่ดีได้ค่ะ

ปล. การศึกษาที่ดี ไม่ได้วัดกันที่ค่าเทอมค่ะ.

โรงเรียนที่ดีคือการรู้จักให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ประยุกต์ใช้เป็น พัฒนาความรู้ในตำราและนอกตำรา คุณครูให้ความสนใจแก่นักเรียนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้เต็มที่ กระตุ้นสิ่งแวดล้อมต่อการเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างชื่อเสียงของโรงเรียนเช่น สอบแข่งขันทางวิชาการ โอลิมปิค สสวท. สมาคมคณิตฯ เป็นต้น

โรงเรียนที่ไม่ดีคือเน้นกิจกรรมมากกว่าการเรียนการสอนทางวิชาการ สิ่งแวดล้อมเสื่อมเสีย แบ่งพรรคพวกเช่น กลุ่มติ่งเกาหลี กลุ่มอันธพาล กลุ่มเด็กเรียน ครูไม่สนใจนักเรียน สอนลวกๆ ชอบสั่งการบ้านเยอะจนนักเรียนไม่มีเวลาอ่านหนังสือทำโจทย์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี