ความเห็น


ชื่อ นางสาวปัญชรีย์ วชิรถาวรชัย

โรงเรียนที่ดี คือ โรงเรียนที่ นักเรียนมาเรียนด้วยความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ นักเรียนมีระเบียบวินัย

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนที่ดี มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่าเรียน บรรยากาศในห้องเรียนเอื้ออำนวยต่อการเีรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยมีครูเป็นผู้เติมเต็มสิ่งเหล่านั้น

นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝเรียน และครูก็มีความจริงใจและเต็มใจ ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นหลัก และมีจิตวิทยาครู

มีจิตวิญญาณของครูอย่างแท้จริง ผู้บริหารใส่ใจในปัญหาของโรงเรียนในทุกๆด้าน อย่างจริงจัง เอาใจใส่ครูทุกคนอย่างเท่าเทียม

มีเมตตาต่อนักเรียนทุกคน นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ยึดหลักประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนที่ไม่ดี คือโรงเรียนที่ นักเรียนไม่มีระเบียบวินัย นักเรียนไม่สนใจที่จะเรียนรู้ สภาพแวดล้อมไม่ดี ไม่เอื้อต่อการเีรียนรู้

ครูไม่สนใจการเรียนการสอนของนักเรียน สนใจแต่ขั้นเงินเดือน นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อมาเล่นกับเพื่อน ครูพูดอะไรก็ไม่เชื่อฟัง

การเรียนก็เรียนแบบให้ผ่านไปวันๆ โดยที่ไม่ได้ใส่ใจในการเรียนรู้เลย ครูสั่งงานก็จะบ่นและโวยวาย พอให้ทดสอบอะไรก็ไม่ตั้งใจทำ

คะแนนออกมาก็ไม่ดี ชอบหนีเรียน หาเรื่องชกต่อยตีกัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี