ความเห็น


โรงเรียนดี :

1. สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

2. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และมีจำนวนเพียงพอ

3. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน

4. หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

5. สื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย

6. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย

7. งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน

8. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

9. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10. การบริหารจัดการดี ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม

11. การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน

12. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีการพัฒนาทุกด้าน เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข เรียนต่อและประกอบอาชีพได้

13. โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชน

14. โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่น

โรงเรียนไม่ดี : 1. สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนไม่ดี อยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม เช่นสลัม หรือ อยู่ในเมืองมากเกินไป มีมลพิษทางเสียง ฝุ่นควัน ทำให้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

2. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ไม่มากพอ และมีจำนวนเพียงพอต่อเด็ก

3. ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไม่ได้มาตรฐาน

4. หลักสูตรไม่เหมาะสมกับผู้เรียนและไม่มีการนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นมาใช้

5. สื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีล้าสมัย ไม่มีสื่อเพียงพอกับความต้องการของเด็ก

6. แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีน้อย

7. งบประมาณไม่ได้มุ่งเน้นผลงาน แต่เน้นด้านอื่นแทน

8. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้สอนเป็นสำคัญ

9. ไม่มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10. ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ใช้ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเป็นสำคัญ ไม่เน้นการมีส่วนร่วม

11. การประกันคุณภาพการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ ระบบบริหารโรงเรียนไม่เป็นดังที่คาดหวัง ไม่มีมาตรฐาน

12. ทำให้ผู้เรียนจบออกไปไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน

13. โรงเรียนกับชุมชน ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี