ความเห็น


โรงเรียนที่ดี

1. มีผู้นำมืออาชีพ

2. มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม

3. มีสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ดี

4. มุ่งเน้นการสอนและการเรียนรู้

5. ทำการสอนอย่างมีจุดมุ่งหมาย

6. มีการตั้งความคาดหวังไว้สูง

7. ใช้การเสริมแรงเชิงบวก

8. มีการติดตามความก้าวหน้า

9. นักเรียนตระหนักในสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง

10. มีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน

11. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนที่ไม่ดี

1. ไม่มีผู้นำมืออาชีพ

2. ไม่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม

3. มีสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ไม่ดี

4. ไม่มุ่งเน้นการสอนและการเรียนรู้

5. ทำการสอนอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย

6. มีการตั้งความคาดหวังไว้ต่ำ

7. ไม่มีการติดตามความก้าวหน้า

8. นักเรียนไม่ตระหนักในสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง

9. ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี