ในการศึกษาถึงปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดกระบวนควบคุมคุณภาพ  นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง  ในการที่จะนำเอากระบวนการต่างๆ มาใช้ให้เกิดผลสำเร็จตามต้องการ