ความเห็น 26097

Quality Control

จ.ส.อ.ชัยสิทธิ์ นนทวัน
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การควบคุมคุณภาพ  เป็นการรับประกันว่าสินค้าหรือว่าบริการที่ได้จากผ่านการผลิตของเรานั้นมีคุณภาพน่า่ใช้  มีความน่าเชื่อถือ  ในการใช้สินค้าและบริการ แต่ถ้าหากว่าสินค้าและบริการเราไม่ดีลูกค้าก็จะบอกต่อไปในทางที่ไม่ดีและจะส่งผลให้การดำเนินการไปได้ไทม่ดีหรือส้มเลิกกิจการไปเลยก็ได้นี่คือผลจากการใช้สินค้าและบริการของลูกค้า  และยังเป็นการปรับปรุงในส่วนที่ไม่ดีหรือไม่มีคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไปและสร้างความพึงพอใจให้้กับลูกค้าและสังคม   ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดกระบวนการควบคุมคุณภาพ คือ การผลิตของผู้ผลิตมีหลายเจ้าจนทำให้เกิดการเปรียบเทียบสินค้ากัน  อีกทั้งคุณภาพของสินค้าต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  และในสินค้านั้น ๆ ผู้บริโภคพึงพอใจในสินค้านั้น ๆได้ ดังนั้นเราจึงนำเอากระบวนการต่าง ๆ ในการควบคุมคุณภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการตัดสินใจในการเลือกตัวสินค้าและผลิตสินค้าตามที่ผู้บริโภคต้องการ  และกระบวนการควบคุมคุณภาพที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่งได้แก่  กระบวนการควบคุมโดยใช้  5 ส ได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค นั่นคือ สะอาด  สะดวก สะสาง สุขลักษณะนิสัย และสร้างนิสัยเราสามารถนำไปใช้กับองค์กรคือร่วมกันดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กรซึ่งจะอำนวยความสะดวกกับการปฏิบัติงาน ระบบ TQC/TQM  เป็นแนวทางในการบริหารขององค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพโดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วม  และมุ่งหมายผลกำไรในระยะยาว  ด้วยการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า   ระบบ HACCP มีศักยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอน การผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างรอบคอบ และระบบมาตรฐาน ISO ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวซึ่งทำให้ตัวเราทำงานได้ไม่ผิดพลาดจึงไม่สิ้นเปลื่องวัสดุมากและเสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กรซึ่งในทางอุตสาหกรรมแล้วการควบคุมคุณภาพของสินนค้านั้นถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะไปสู่มาตฐานระดับสูง