ความเห็น 26089

Quality Control

นางสาวภัทราริน มุทุจิตต์
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดกระบวนการควบคุมคุณภาพ คือ การผลิตของผู้ผลิตมีหลายเจ้าจนทำให้เกิดการเปรียบเทียบสินค้ากัน  อีกทั้งคุณภาพของสินค้าต้องตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  และในสินค้านั้น ๆ ผู้บริโภคพึงพอใจในสินค้านั้น ๆได้ ดังนั้นเราจึงนำเอากระบวนการต่าง ๆ ในการควบคุมคุณภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการตัดสินใจในการเลือกตัวสินค้าและผลิตสินค้าตามที่ผู้บริโภคต้องการ  และกระบวนการควบคุมคุณภาพที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่งได้แก่  กระบวนการควบคุมโดยใช้  5 ส ได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค นั่นคือ สะอาด  สะดวก สะสาง สุขลักษณะนิสัย และสร้างนิสัย หมายความว่า สินค้ามีความสะอาดหรือไม่ จัดเป็นระเบียบหรือไม่ มีการแบ่งแยกชนิดให้ชัดเจนหรือไม่ มีการรักษาสภาะแวดล้อมที่ดีหรือไม่ สุดท้ายคือการรักษาระเบียบวินัยซึ่งช่วงแรกอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมโดยอาจทำการกระตุ้นหรือจูงใจต่าง ๆ และมีบทลงโทษเมื่อมีความผิด