ความเห็น 26106

Quality Control

นายวิรัตน์ พันธ์สุข
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิด"กระบวนการควบคุมคุณภาพ"ก็คือการที่เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่สำเร็จออกมาไม่ให้มีข้อบกพร่องเสียหายหรือถ้ามีก็น้อยที่สุด กล่าวง่ายๆคือ ให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆออกมาดีที่สุดนั่นเอง ฉะนั้นแล้วการที่จะนำเอากระบวนการต่างๆมาใช้ให้เกิดผลสำเร็จ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้

1.เจ้าของกิจการผู้ผลิต ต้องเป็นผู้ที่จริงใจและจริงจังในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพโดยแท้จริง ดูแล ควบคุม ตรวจสอบทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล

2.ขั้นตอน กระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง และการบริการ ทุกขั้นตอนต้องทำได้มาตรฐานที่แท้จริง

3.ต้องได้ตามระบบคุณภาพของโลกในปัจจุบัน เช่น tis/iso 9000 เป็นต้น เพราะสังคมมนุษย์ปัจจุบัน สินค้าที่มีผู้ใช้โดยทั่วไปต้องมีการรับรองมาตรฐานเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้