ความเห็น 26107

Quality Control

นายพงษ์นที พวงศรี กศ.บ.ป.36.3.7 เลขที่15
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

ในการควบคุมคุณภาพนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผู้บริโภค เพราะการควบคุมคุณภาพนั้นจะต้องคำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยผู้ประกอบการจะต้องใช้ระบบควบคุมคุณภาพที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการ ถ้าการบริหารงานไม่มีประสิทธภาพหรือบริหารงานบกพร่องก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการในการควบคุมคุณภาพซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความชำนาญและมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนให้ดีการพัฒนาความคิด การแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานถ้าขาดตกบกพร่องก็ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น