ความเห็น 26113

Quality Control

ส.อ.ปัณณวรรธ ใจสว่าง
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

            การนำเอากระบวนการควบคุมคุณภาพมาใช้ในงานอุตสาหกรรม  นั้น  ในความเห็นของข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก     ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ  กระบวนการขั้นตอนการผลิต  การบรรจุหีบห่อ  และการขนส่ง  จะต้องมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน  เพื่อป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา  ซึ่งหากไม่มีการควบคุมคุณภาพของขั้นตอนต่าง ๆ แล้วก็อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ได้  เช่น  การนำเอาวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในการผลิต  ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน หรือควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต้น ๆ  แต่การบรรจุหีบห่อไม่ได้มาตรฐาน  ก็จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  ไม่ได้มาตรฐาน 

            ดังนั้น  การควบคุมคุณภาพต้องดำเนินการทุกขั้นตอนการผลิต  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด