ความเห็น 26111

Quality Control

นาย ทวีวิทย์ ไกยวงษ์
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

      การควบคุมคุณภาพเป็นเกณฑ์ขั้นตําที่โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งต้องผ่านซึ่งมี 3 ขั้นตอนคือ 1. การควบคุมก่อนออกสู่ตลาด 2.การติดตามตรวจสอบ 3.การเฝ้าระวังพิษภัย ดั้งนั้นจึงมีหน่วยงาน 2 กระทรวงที่ดูแลคือกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข  สําหรับผู้ผลิตระดับอุตสาหกรรมจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะดําเนินการสร้างความมั่นใจว่าอาหารปลอดภัยตลอดจนผ่านเกณฑ์ขั้นตําของสํานักงานคะกรรมการณ และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรมได้เสนอมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิตสินคาที่มีมาตรฐานสูงขึ้นและในปัจจุบัน สมอ ได้นําเสนออนุกรมมาตรฐานหรือ iso 9000และ iso 14000 เพื่อให้ผู้ประกอบการรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักมาตรฐานสากลยิ่ด้วย