ความเห็น 26094

Quality Control

นายทวีวัฒน์ สาวันดี
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การควบคุมคุณภาพจะต้องคำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยผู้ประกอบการจะต้องใช้ระบบควบคุมคุณภาพที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามต้องการ ถ้าการบริหารงานไม่มีประสิทธภาพหรือบริหารงานบกพร่องก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการในการควบคุมคุณภาพซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความชำนาญและมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนให้ดีการพัฒนาความคิด การแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานถ้าขาดตกบกพร่องก็ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นการที่จะก่อให้เกิดคุณภาพนั้นจะต้องใช้ปัจจัยด้านกำลังคน เงิน เคื่องจักร และวัตถุดิบในการผลิต และการบริหารงานที่ดีและเหมาะสม