ความเห็น 26093

Quality Control

ชรินทร์ วงศ์ใหญ่
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

การควบคุมคุณภาพที่ดีต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย มีความสวยงาม ราคาถูก มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานของรัฐ และของเอกชนเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกันมีความยุติธรรม ไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องมีการใช้กิจกรรม 5 ส เข้ามาใช้ด้วย การที่งานของเรามีคุณภาพนั้นย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบทางการค้าด้วย งานดี มีคุณภาพ ผู้บริโภคย่อมมีความต้องการมาก งานไม่มีคุณภาพผู้บริโภคย่อมไม่ต้องการ ดังนั้นเราจึงต้องมีการนำเอาการควบคุมคุณภาพมาใช้ในงานของเราด้วยเพื่อให้งานของเรามีคุณภาพมากที่สุดและผู้บริโภคต้องการมากที่สุดด้วย