อนุทินล่าสุด


นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

ท่าศาลาฝนกำลังตกหนัก……มีคำพูดที่ว่า “ในวิกฤต มักจะมีโอกาสเสมอ” มานั่ง ๆ พิจารณาดู โอกาสน่ะมี แต่มีสำหรับคนที่พร้อมและเห็นโอกาสเท่านั้น ไม่ได้สำหรับทุกคน # ร่มไม่ได้ช่วยให้ฝนหยุดตก แต่ช่วยให้ไปต่อท่ามกลางสายฝนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

สหกิจศึกษา 8 เดือน ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ระหว่างเตรียมการและเข้าพูดคุยกับสำนักวิชาเพื่อวางแผนการจัดสหกิจศึกษาร่วมกัน โดย 1.สำรวจภาคการศึกษาสหกิจศึกษาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร (ประชุมและหารือแนวทางดำเนินงานร่วมกับสำนักวิชาดังนี้ 1.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3.สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4.สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ไม่ได้เข้าพบติดภารกิจ) 5.สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ไม่ได้เข้าพบติดภารกิจ) 6.สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เหลืออีก 2 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาการสำนักจัดการ และ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 2.วางแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา (การทดสอบภาษาอังกฤษ และรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปีที่ 2 และประสานงานกับ WACEISO@SUT และ Global Cooperative and Work-Integrated Education Charter การจัดทำรายงานสหกิจศึกษา และส่งรายงานผ่านระบบ Cloud)3.การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ 3.1 เข้าพบสถานประกอบการเชิงพื้นที่ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ พื้นที่ EEC (ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลแหลมฉบัง2 ครั้ง) ภูเก็ต 1 ครั้ง กระบี่ 1 ครั้ง และนครศรีธรรมราช 1ครั้ง และ ปี 2563 เชียงใหม่ 1 ครั้ง3.2 การประชุมพิจารณาคุณภาพสถานประกอบการสำหรับการจัดสหกิจศึกษา 8 เดือน4.ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้อง (ประกาศสหกิจศึกษา ครอบคลุม นักศึกษา อาจารย์ การนิเทศ และการประเมินผล ปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ)5.เตรียมความพร้อมอาจารย์ (จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาภายใน จำนวน 2 ครั้ง การประชุมบอร์ดสหกิจศึกษา 2 ครั้ง)ุุ6.ปรับปรุงระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (ลงทะเบียน 2 ครั้ง ลงทะเบียนโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ และประเมินผล 2 ครั้ง ผ่านระบบประเมินสหกิจศึกษาออนไลน์)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

การประเมินเพื่อต่อสัญญาพนักงานในสายปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2560 มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่กำหนดเป็นต่อสัญญาเป็นคราว ๆ ไป เริ่มจากทดลองงาน ในสัญญาจ้างสัญญาที่ 1 มีระยะเวลา 2 ปี สัญญาที่ 2 มีระยะเวลา 3 ปี และ สัญญาที่ 3 มีระยะเวลาสัญญา4ปี และต่อไปทุก ๆ 4ปี จนถึงอายุ 60 ปี ได้ปรับใหม่เป็นเมื่อปฏิบัติงานครบ 2 ปี และมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ให้ทำสัญญาจ้างจนถึงอายุ 60 ปีเลย ข่าวนี้สร้างความสุขแก่พนักงานในประเภทสัญญาจ้าง ขวัญและกำลงใจในการทำงานเป็นส่วนสำคัญให้บุคลากรรู้สึกมั่นคงและมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร เยี่ยมครับ..ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

นาน ๆ มาที แต่เพื่อนคนนี้ไม่เปลี่ยนเลย น่ารักเสมอ พี่น้อง GTKความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

พอสิ้นปีงบประมาณ ต้องมากังวลใจเรื่องการประเมินผลและจัดสรรเงินเดือนใหม่ทุกที  โดยเฉพาะการประเมินผลน้อง ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา เพราะเงินที่ได้รับจัดสรรมาในแต่ละปีมีจำกัด และหน่วยงานกำหนดให้ต้องพิจารณาจัดสรรให้ได้ภายในวงเงิน น้องที่ทำงานโดดเด่น มีผลงาน เสนอให้รับการประเมินดีเยี่ยม แต่ปรากฎว่าไม่ได้เงินเพิ่มตามเกณฑ์ ได้คำชม และคำประกาศ  ทำอย่างนี้ถูกที่ไหน  ราชการจริง ๆ  ว่าทำไมถึงเกิดการสมองไหลของบุคลากร และมีการเลือกปฏิบัติระหว่างสายวิชาการ และปฏิบัติการ นี่เป็นปัญหาความมั่นคงของหน่วยงานในระยะยาว หากผู้บริหารไม่ต่อสู้หรือผลักดันให้ หรือจะรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข  ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

ไม่เปียกฝนเพราะแม่ ตอนหัวรุ่ง 05.30ออกมาเลื่อนรถมาจอดหน้าปากซอย วันนี้ ต้องไปประชุมที่หาดใหญ่ ตอน 6โมงเช้า ที่บ้านซอยแคบจึงต้องไปฝากรถไว้ที่อื่น จอดรถเสร็จเข้าบ้านไม่ได้เพราะฝนตกหนัก เลยนั่งรอฝนอยู่ในรถ ติดอยู่พักใหญ่ก็ได้ยินเหมือนใครเคาะกระกระจกรถ หันไปดู แม่นี่เอง มาพร้อมกับร่มอันใหญ่ ... แม่เห็นฝนตกหนัก จึงเอาร่มมาให้...แม่พูด นี่แหละความรักของแม่ ผมจึงไม่เปียกฝน และพร้อมเดินทางไปทำงานในเช้าวันเสาร์ ด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

วันนี้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลักกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาพิเศษ /2556   โดย ตัวผมเอง 10.00 น. เข้าร่วมหลักสูตรการตลาด  และช่วงบ่ายโมงเข้าฟัง หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัญหาหนึ่งที่ยังแก้ไม่ตกคือ ทีมงานสหกิจศึกษา เรามีจำนวน 5 คน ลาคลอดไป 1 คน เหลือเพียง 4 คน แต่เนื่องจากคณะจัดสัมมนาในเวลาพร้อมกันประมาณ 10 หลักสูตร พวกเราไม่สามารถจะไปร่วมรับฟังได้หมด ทำให้ไม่สามารถรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงงานได้ครบถ้วน ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

เข้าฤดูการจัดทำข้อมูลประกันคุณภาพกันอีกแล้ว พี่น้อง มาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ คุณธรรม กันเถอะเอาให้ไปอยู่ในสายเลือดกันสักทีความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

ตอนนี้อยู่ที่ อิมแพคเมืองทองธานี มาร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย ซึ่งจัดระหว่างวันที่  23-24 เมษายน 2557 ปีนี้ชาวสหกิจศึกษาก็มาร่วมอยู่ในงานนี้ด้วยเพราะได้ผนวกงานวันสหกิจศึกษาไทยซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน มิถุนายน ของทุกปีมารวมอยู่ในงานนี้ด้วย แต่ปีนี้รู้สึกว่าสมาชิกชาวสหกิจศึกษาบางตาลง ไม่เต็มห้อง เหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันยังไงมาร่วมให้กำลังใจ นักศึกษา และสถานประกอบการสหกิจศึกษา กันน่ะครับ จากข้อมูลวันนี้ ระหว่างการบรรยายของท่านศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย ท่านได้เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในประเทศไทยนำระบบสหกิจศึกษามาปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการประมาณ 108 แห่ง หรือคิดเป็นประมาณ 75% ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดของเมืองไทยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดให้มีภาคการศึกษาที่ 4/2556  สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่  21 เมษายน -8 สิงหาคม 2557ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

อยู่ระหว่างการฟังการเสนองานสหกิจของนักศึกษา ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

ทำงานจนถึงวันสุดท้ายของปี 2556 ปีหน้า 2557 ค่อยว่ากันใหม่ โชคดีทุกท่านครับ ขอให้พระคุ้มครองครับ

ทีมงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

ฝนตกหนักมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ตอนนี้ยังไม่หยุด 09.33 น.  ถ้าตกต่อเนื่องอย่างนี้ เป็นห่วงน้ำจากภูเขาจะเข้ามาสมทบ อากาศด้านนอกห้องทำงานค่อนข้างมืด 10.00น. เช้าวันนี้  รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ได้เชิญวิทยากร หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สถานประกอบการ มาร่วมเสวนา เพื่อเปิดมุมมอง แก่นักศึกษา ที่มุ่งจะเป็นเถ้าแก่เองในอนาคต ในหัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไร เพื่อก้าวสู่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ" แต่ผมเคยได้ยินกูรูทางด้านการตลาดท่านหนึ่ง พูดว่า การทำธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในเมืองไทยนั้น " Know how is not inportant than know who. ท่านคิดเห็นอย่างไรครับความเห็น (2)

“รู้อย่างไรไม่สำคัญไปกว่ารู้ใคร” ปรัชญาน่าคิดขอนำไปขบใช้นะครับ…อื่อมม

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

อยู๋ที่โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นวิทยากร แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทยอบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 16" วันนี้วันสุดท้าย มีคณาจารย์นิเทศผ่านการอบรมทั้งสิ้น 156 คน จาก 42 มหาวิทยาลัยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

ความสุข 3 อย่าง

กัลยาณมิตรในที่ทำงาน สำหรับผมแล้ว เป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน เพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันเป็น 10 ปีขึ้นไป หรือ ทำตลอดชีวิต เราจะทำอย่างไร ถึงจะมีความสุขและสนุกกับการทำงาน หากเพื่อนในที่ทำงานไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรกับเราไปทุกคน ไปทุกคน  สิ่งแรกคือ การสร้างความสุขด้วยตนเอง โดยการเลือกทำงานที่ตนเองสนใจ หรือ ชอบ และ ถนัด จะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข ต่อมา เมื่อต้องประสานงาน และเกี่ยวข้องในการทำงานกับบุคคลอื่น ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว รู้จักเงียบบ้าง  (มีเรื่องเล่าว่า) ครั้งหนึ่ง มีผู้ตรวจการมาเยี่ยมโรงเรียนแห่งหนึ่ง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรายงานข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน และรายงานข้อมูล ระยะทางการเดินทาง จากจังหวัดเดินทางมาที่โรงเรียนว่ามีระยะทาง 86 กิโลเมตร ทันใดนั้นมีคุณครูท่านหนึ่งยกมือขึ้นพูด "ท่านครับ ระยะทางจริง ๆ จากจังหวัด มาที่โรงเรียนเรา 84 กิโลเมตร ไม่ใช่ 86 กิโลเมตร " ทำเอาเงียบไปทั้งห้อง หลังจากผู้ตรวจกลับแล้ว ผอ.โรงเรียนท่านนั้นพูดขึ้นมาว่า อยู่กับมาเป็น 10 ปี (โลสองโล กูพูดผิดไป ก็ให้กูไม่ได้) ต้องพูดเป็นภาษาใต้ ถึงจะได้เห็นภาพ การมีไมตรีต่อกัน จริงใจ และ ช่วยเหลือกัน จะช่วยให้ที่ทำงานน่าอยู่ คนทำงานมีความสุข และเดี๋ยวนี้ต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมนานาชาติด้วย เพราะหลายหน่วยงานมีชาวต่างชาติเข้ามาทำงาน ในที่สุด เมื่อเรามีความสุข งานที่เราส่งมอบก็ส่งมอบด้วยความสุข งานก็ออกไปดี เรียกว่า สุข 3 คือตัวเรามีความสุข เพื่อนร่วมงานมีความสุข และ ผู้มารับบริการก็เกิดความสุขความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

การจัดทำประวัติตนเอง สำหรับ พนักงานสายปฏิบัติการ หรือ ฝ่ายสนับสนุนการสอน หรือ บุคคลทั่วไป มักจะไม่ค่อยทำได้ทำประวัติย่อของตนเองไว้ เพราะโอกาสที่จะที่ใช้มีน้อย แต่ก็ทำไว้ก็ดีน่ะครับ เผื่อจะได้จะเมื่อถึงเวลา และ ควรทำ ฉบับภาษาอังกฤษไว้ด้วยครับ

ตัวอย่าง   ประวัติและผลงาน

1.ตำแหน่งปัจจุบัน...............

2.หน่วยงาน.....................

3.ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขา  ............................  มหาวิทยาลัย..................... ประเทศ ............... 

                      ปริญญาโท  สาขา  ............................  มหาวิทยาลัย..................... ประเทศ ............... 

                      ปริญญาเอก สาขา  ............................  มหาวิทยาลัย..................... ประเทศ ............... 

                      อื่น ๆ ........................................... 

4.ประวัติการทำงาน

                     ตำแหน่ง ........................ หน่วยงาน ......................พ.ศ. ................................

                     ตำแหน่ง ........................ หน่วยงาน ......................พ.ศ. ................................

5.ผลงานด้านการศึกษาและการวิจัย ............................

6.ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ เอกสารวิชาการ /บทความทางวิชาการ ......................

7.ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการทางสถานีโทรทัศน์ /วิทยุ /สื่อออนไลน์ ......................

8.ประสบการณ์การฝึกอบรม หรือ ศึกษาดูงาน ..............................................

9.ภาระงานความรับผิดชอบในปัจจุบัน และ ความชำนาญ ...................................

10.ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ..................................................................

และควรอับเดททุกปีครับ เพื่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ได้ทันที่ที่ต้องการความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

เมื่อมีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นในชีวิต เรามักจะตกใจ ทำอะไรไม่ถูก เพราะไม่ค่อยได้มีเวลาฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ชีวิตในแต่ละวันมุ่งแต่ทำงานหรือดูแลแต่เพียงร่างกาย กายอิ่ม ทำงานได้ แต่ขาดการดูแลจิตใจ ไม่ได้บำรุงหัวใจ ดังนั้น การไหว้พระก่อนนอน ทำสมาธิก่อนนอน  หรือ ก่อนลุกจากที่นอน ในตอนเช้า  สัก 5-10 นาที แม้เป็นเวลาสั้น ๆ จะเป็นการฝึกใจ บำรุงใจที่ดี เมื่อร่างกายพร้อม จิตใจพร้อม ก็เป็นเหมือนดังคำคมที่ว่า " ทะเลสงบเรือ เดินสะดวก จิตใจที่แจ่มใสมั่นคง ดำรงชีวิตได้ทุกรูปแบบ " ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

Success is a journey not a destination.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

ตัวอย่างคำถามสำหรับ AAR

1.กิจกรรมเป็นไปตามที่ตนเองคาดหวังไว้ไหม มีอะไรที่เกิดความคาดหวังบ้าง มีอะไรน้อยกว่าคามคาดหวังบ้าง

2.ได้เรียนรู้อะไรบ้าง สิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้คืออะไร

3.สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะหรือการปรับปรุงในการจัดกิจกรรมคืออะไร

4.กลับไปจะไปทำอะไรต่อบ้างไหม

5.หัวข้อที่การฝึกอบรม หรือ การบรรยายที่ ชอบมากที่สุด ....... เพราะเหตุผลอะไร........

6.ขออีเมล์ เว็บไซต์ หรือช่องต่าง ๆ อื่น ๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารกันได้ และจะได้ขยายผลความรู้ครั้งระหว่างกันต่อไป

สิ่งนี้ผมมักจะใช้เมื่อจัดกิจกรรมกับ นักศึกษา หรือ การฝึกอบรมต่าง ๆ ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

ตัวอย่างคำถามสำหรับ BAR

1.มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ คาดหวังจะได้รับอะไรกลับไปบ้าง

2.เพื่อให้ได้ตามที่ตนคาดหวังไว้ ตนเองควรจะทำอย่างไร/ปฏิบัติตนอย่างไร

3.มีอะไรที่คิดว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมบ้าง

4.มีวิธีการใดที่พอจะป้องกันหรือแก้ไขข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมบ้างความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

วิธีการทำงานเชิงรุก

1.สนใจใส่ใจ มองให้เห็นทุกแง่มุมในงานที่เรารับผิดชอบ ก่อน จึงค่อยกำหนดเป็นแผนการทำงาน รายเดือน รายวัน 

2.จัดประชุมหรือทบทวนการทำงานเป็นประจำ

3.เชื่อมโยงงานของตนกับ แผนงานรายปี แผน 3 ปี หรือ แผนงานระยะยาวขององค์กรให้ได้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนตนเอง หน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์

4.หมั่นตรวจสอบค้นหาอุปสรรค หรือ แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาปปรับปรุงหน่วยงาน ทำได้ 4 ข้อนี้ก็ใช้ได้แล้วครับความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

เที่ยงอาทิตย์นี้มีภารกิจไปประชุมที่ จ.ปัตตานีและเข้าติดต่่อหน่วยงานและสถานประกอบการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ ปีนี้เป็นปีแรก ที่นักศึกษารัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อเสริมประสบการณ์การทำงานและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

มาตรฐานหรือระเบียบปฏิบัติ ควรหมายถึง ขั้นต่ำของการให้บริการหรือปฏิบัติที่ดี แต่อย่านำมาตรฐานหรือปฏิบัติมาเป็นข้อจำกัดหรือระมัดระวังจนเกินเหตุ จนไม่กล้าจะทำอะไร เพราะกลัวผิดระเบียบ หรือระเบียบห้ามไว้  เช่นนั้นเราจะสร้างสรรงาน หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เช่นไร ระเบียบหรือข้อกำหนดหากเป็นอุปสรรค เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ สิ่งที่มีความหมายและความสำคัญมากกว่า มาตรฐานหรือระเบียบเหล่านั้น คือคำว่าจริยธรรม ในบ้านเมืองเราเห็นมีระเบียบหรือกฎหมาย หรือรัฐธรรมนุญที่เปลี่ยนกันเกือบทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ แต่ไม่เห็นบ้านเมืองเรา อยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุขสักเท่าไร ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

การจะเปลี่ยนแปลงอะไรภายนอก หากตัวเราไม่ใช่ส่วนสำคัญหรือส่วนหลักในการเปลี่ยนแปลงก็ยากจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะมีเหตุปัจจัยภายนอกมากเหลือเกินที่เกินกำลังของเรา แต่สิ่งที่เราพอทำได้ คือการปรับเปลี่ยนภายในตนเอง ปรับความคิด วิธีคิด และพฤติกรรม และความรู้สึกของตนให้อยู่ที่ปัจจุบัน ให้อยู่กับสภาพความเป็นจริง เราจะค่อย ๆ คลี่คลายมันไปได้ เพราะปัญหาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวร หรือหลายครั้งปัญหาก็นำสิ่งดี ๆ ในชีวิตมาสู่ตัวเราได้เช่นกัน เรียกว่า พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เช่นนั้น เพราะหากไม่เกิดวิกฤตเราก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ยังอยู่กับสภาพเดิม ๆความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย เอกราช แก้วเขียว
เขียนเมื่อ

นิสัย หรือพฤติกรรม ไม่ใช้สัญชาตญาณ แต่เป็นการกระทำ ที่ปฏิบัติ ซ้ำ ๆ จนเราเคยชินหากเราต้องการเปลี่ยนพฤติกรรม และ เริ่มพฤติกรรมใหม่ ๆ ที่ดีและมีคุณค่าต่อตัวเรา และ คนที่เรารัก ก็สามารถจะทำได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท