อนุทิน 154633 - นาย เอกราช แก้วเขียว

การประเมินเพื่อต่อสัญญาพนักงานในสายปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2560 มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่กำหนดเป็นต่อสัญญาเป็นคราว ๆ ไป เริ่มจากทดลองงาน ในสัญญาจ้างสัญญาที่ 1 มีระยะเวลา 2 ปี สัญญาที่ 2 มีระยะเวลา 3 ปี และ สัญญาที่ 3 มีระยะเวลาสัญญา4ปี และต่อไปทุก ๆ 4ปี จนถึงอายุ 60 ปี ได้ปรับใหม่เป็นเมื่อปฏิบัติงานครบ 2 ปี และมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ให้ทำสัญญาจ้างจนถึงอายุ 60 ปีเลย ข่าวนี้สร้างความสุขแก่พนักงานในประเภทสัญญาจ้าง ขวัญและกำลงใจในการทำงานเป็นส่วนสำคัญให้บุคลากรรู้สึกมั่นคงและมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร เยี่ยมครับ..

เขียน 06 Sep 2017 @ 06:04 () แก้ไข 06 Sep 2017 @ 06:09, ()

คำสำคัญ (Tags) #การประเมินต่อสัญญาการทำงานความเห็น (0)