อนุทิน 167001 - นาย เอกราช แก้วเขียว

สหกิจศึกษา 8 เดือน ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ระหว่างเตรียมการและเข้าพูดคุยกับสำนักวิชาเพื่อวางแผนการจัดสหกิจศึกษาร่วมกัน โดย 1.สำรวจภาคการศึกษาสหกิจศึกษาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร (ประชุมและหารือแนวทางดำเนินงานร่วมกับสำนักวิชาดังนี้ 1.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 3.สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4.สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ไม่ได้เข้าพบติดภารกิจ) 5.สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ไม่ได้เข้าพบติดภารกิจ) 6.สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เหลืออีก 2 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาการสำนักจัดการ และ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) 2.วางแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา (การทดสอบภาษาอังกฤษ และรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปีที่ 2 และประสานงานกับ [email protected] และ Global Cooperative and Work-Integrated Education Charter การจัดทำรายงานสหกิจศึกษา และส่งรายงานผ่านระบบ Cloud) 3.การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ 3.1 เข้าพบสถานประกอบการเชิงพื้นที่ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ พื้นที่ EEC (ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลแหลมฉบัง2 ครั้ง) ภูเก็ต 1 ครั้ง กระบี่ 1 ครั้ง และนครศรีธรรมราช 1ครั้ง และ ปี 2563 เชียงใหม่ 1 ครั้ง 3.2 การประชุมพิจารณาคุณภาพสถานประกอบการสำหรับการจัดสหกิจศึกษา 8 เดือน 4.ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้อง (ประกาศสหกิจศึกษา ครอบคลุม นักศึกษา อาจารย์ การนิเทศ และการประเมินผล ปี 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ) 5.เตรียมความพร้อมอาจารย์ (จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาภายใน จำนวน 2 ครั้ง การประชุมบอร์ดสหกิจศึกษา 2 ครั้ง) ุุ6.ปรับปรุงระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา (ลงทะเบียน 2 ครั้ง ลงทะเบียนโดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ และประเมินผล 2 ครั้ง ผ่านระบบประเมินสหกิจศึกษาออนไลน์)

เขียน 28 Jan 2020 @ 09:35 () แก้ไข 28 Jan 2020 @ 10:25, ()

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์#สหกิจศึกษา 8 เดือน#CWIEความเห็น (0)