อภิปรายเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ กับ ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาดมีลักษณะเช่นไร


ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่กับปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาดมีลักษณะเช่นไร...

ประเด็นที่ 9 อภิปรายเรื่องปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่กับปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาดมีลักษณะเช่นไร

1. ให้บอกลักษณะทั้งปัยจัยที่ทำให้เด็กโง่ กับ ปัจจัยทำให้เด็กฉลาด ภายใน 1 ข้อคิดเห็นเลยนะครับ

2. ทำคนละ 1 ข้อคิดเห็นนะครับ

หมายเลขบันทึก: 355150เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2010 16:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 23:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (27)

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : การที่ผู้สอนที่สนใจ ไม่พยายามที่จะทำให้เด็กคนนั้นสนใจในบทเรียน

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด : พรสวรรค์ และ พรแสวงของตัวเด็กพร้อมถึงความใส่ใจของครูผู้สอนต่อตัวเด็ก

ปัจจัยที่ทำเด็กโง่:ด็กขาดความสามารถขาดความเชื่อมั่น จึงไม่กล้าแสดงออกและไม่อยากเรียนรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด :มีความเชื่อมั่นความสามารถในตนเอง จึงเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : การเลี้ยงดู ถ้ามีการเลิ้ยงดูที่เป็นการวางเงื่อนไขไว้ดีเด็กก็ไม่โง่ ประเด็นคือโง่ในที่นี้คือโง่ทางการศึกษาหรือโง่ทางทักษะชีวิต เพราะโง่ทางการศึกษาไม่ได้แปลว่าโง่ทางชีวิต แต่ทั้งสองก็มีปัจจัยเดียวกันมาจากครอบครัว

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด : การเลี้ยงดู การศึกษา สมาชิกในครอบครัวและสังคม เพื่อน สื่อต่างๆ เหล่านี้จะเป็นทั้งผู้หล่อหลอมให้เด็กฉลาดและชักจูงเด็กให้โง่หรือฉลาดได้

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : คือสภาพแวดล้อมทางครอบครัว เมื่อเด็กเริ่มพูดมากจะว่ากล่าวทำให้เด็กไม่กล้าถาม เก็บกดรวมไปถึงเป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจในตนเอง

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด : สภาพแวดล้อมของครอบครัว การได้รับสารอาหารที่ครบห้าหมู่ ได้รับวิตามินบำรุงจากแม่ตอนตั้งครรภ์ แม่ไม่เครียด

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่

แม่ไม่มีการดูแลครรภ์ที่ดี ทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่

อาจทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองช้ากว่าเด็กปกติได้


ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด

เด็กไม่ถูกปิดกั้นโอกาสการเรียนรู้ ไม่ถูกตีกรอบคำถามด้วยการห้าม

หรือคำว่า อย่า... ทำให้เด็กได้เรียนรู้ ได้คิด ได้ลองทำและเกิดพัฒนาการเรียนรู้

ปัจัยที่ทำให้เด็กโง่ คือ การที่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กทุกๆอย่างโดยไม่ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์หาเหตุผลในแต่ละเรื่องหรือการที่ผู้ใหญ่ เป็นคน ชี้ให้ทำทุกอย่างโดยไม่ให้เด็กทำเองบ้างโดยเด็กไม่มีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง

ปัจัยที่ทำให้เด็กฉลาด คือ การที่

1. ผู้ใหญ่ทำให้เด็กคิดเองโดยผู้ใหญ่คอยทำการชี้แนะ

2. สภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่

3. เด็กสามารถคิด วิเคราะห์หาเหตุผลของแต่ละเรื่องได้

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ น่าจะเป็นพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม

การเรียนรู้เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา แม่ควรสอนตั้งแต่อยู่ในครรภ์

กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว ถ้าพ่อแม่ไม่ปลูกฝังก่อน

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ตั้งแต่การตั้งครรภ์ การดูแลทารกในครรภ์และการเลี้ยงดู

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด พ่อแม่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ทดลองทำสิ่งต่างๆ จนเกิดเรียนรู้ได้ดี

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : สภาพแวดล้อม พันธุกรรม ขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดีและขาดการเอาใจใส่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด : พันธุกรรม การอบรมเลี้ยงดูที่ดี การเอาใจใส่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา สภาวะแวดล้อมที่ดี แบบอย่างที่ดีจากครอบครัว

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : พันธุกรรม สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู การตีกรอบเด็กมากเกินไปหรือการห้ามจนเกินไป เท่ากับเป็นการปิดโอกาสการเรียนรู้ของเด็ก

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด : พันธุกรรม สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู การเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยมีผู้ใหญ่ทำหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : สภาพแวดล้อม ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของเด็ก แรงเสริมหรือแรงกระตุ้นของครูผู้สอน ที่เสริมแรงผิดวิธี

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด : สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู เอาใจใส่ ของผู้ปกครอง ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของเด็ก พรสวรรค์ของเด็กเอง

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่  ขาดความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักของการเรียนรู้เพราะเป็นโรงเรียนแห่งแรกของทุกคน

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด ครอบครัวดูแลอย่างดี ส่งเสริม คอยดูแล ให้กำลังใจในทุกๆเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องความรัก

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : อาจมาจากพื้นฐานทางด้านครอบครัวก็มีส่วน เช่น การอบรมณ์เลี้ยงดู ไม่มีความเอาใส่ เด็กขาดความอบอุ่นและอีกด้านหนึ่งก็พันธุกรรม

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด : เด็กได้รับการปลูกฝังที่ดี การเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนโต เพราะการที่เด็กจะรู้หรือไม่รู้พื้นฐานครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะแนะนำสอนเด็กให้รู้ว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควร

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : เด็กไม่สนใจการเรียน ไม่ชอบอ่านหนังสือและไม่ทำการบ้าน

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด : เด็กใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ครูสอนเข้าใจง่าย

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : มีสาเหตุมาจากหลายอย่าง เช่น มาจากการเลี้ยงดู พันธุกรรม การอบรมสั่งสอน

บางทีก็เกิดจากความไม่สนใจที่จะเรียนรู้

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด : เกิดจากการที่เด็กได้รับการปลูกฝังที่ดีจากครอบครัว โรงเรียน เด็กฉลาดจะสนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น พ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน

คนเราจะเกิดมาฉลาดหลักแหลมหรือเป็นคนโง่ทึ่มนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดยังคงเป็น "สมอง" เพราะสมองเป็นตัวที่จะรับรู้และสั่งการ ทำให้เรามีความคิดและการกระทำ ถ้าปราศจากการสั่งการจากสมองแล้ว เราคงจะทำอะไรไม่ได้เลย การจะเลี้ยงลูกให้ฉลาดขึ้น จะต้องพัฒนาที่สมองของลูกเป็นหลัก จึงต้องทราบว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง และทำให้สมองเจริญเติบโตได้ดีและมีคุณภาพ ปัจจัยที่จะช่วยให้สมองพัฒนาได้ดีนั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 อย่าง ดังนี้

1. พันธุกรรม

คือการถ่ายทอดความฉลาดมาจากพ่อแม่ สมองของลูกจะมาจากการกำหนดของลักษณะทางพันธุกรรมในเซลล์ของพ่อแม่ พ่อหรือแม่ที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องใด ลูกก็จะมีความสามารถอันนั้นด้วย อาจเรียกได้ว่าเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมา ทำให้บางคนทำเรื่องบางอย่างได้ง่ายกว่าคนอื่น เช่น เด็กที่เกิดในครอบครัวนักดนตรี ก็มักจะมีความสามารถทางดนตรีไปด้วย อาจใช้เวลาฝึกหัดเพียงเล็กน้อยก็เล่นดนตรีได้เลย อย่างนี้อาจมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็ได้

2. อาหาร

เป็นปัจจัยสำคัญของการเจริญเติบโต ทั้งทางร่างกายและสมอง โดยเฉพาะในช่วงที่สมองกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในเด็กอายุ 0-6 ขวบ การขาดสารอาหารจะทำให้เซลล์ของสมองเจริญไม่เต็มที่ ความฉับไวและประสิทธิภาพในการทำงานจะด้อยลงไป ยิ่งในเด็กเล็ก ๆ ที่ขาดสารอาหารมาก ๆ อาจทำให้สมองพิการปัญญาอ่อนไปได้

ฉะนั้นการกินอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยจะช่วยพัฒนาสมองให้ฉลาดขึ้นได้เริ่มตั้งแต่อาหารของทารกแรกเกิดเลย ซึ่งต้องการน้ำนมแม่เป็นอาหารอย่างน้อย 4 เดือน จึงให้อาหารเสริมเพิ่มขึ้นตามส่วน อาหารที่ให้ควรเป็นอาหารที่สะอาดปราศจากโรค และมีสารอาหารครบถ้วน

การกินอาหารไม่ถูกต้อง การปล่อยปละละเลยไม่สนใจเรื่องกิน การกินอาหารไม่ได้เนื่องจากเจ็บป่วย การกินขนมมากเกินไปเลือกกินอาหารตามใจปาก หรือการกินอาหารที่ไม่มีคุณค่าเหล่านี้จะทำให้เด็กขาดสารอาหาร และสมองเติบโตได้ช้า ทำให้ลูกกลายเป็นเด็กไม่ฉลาดไปได้ จึงควรสนใจเรื่องอาหารครบหมู่ให้มากไว้

3. สิ่งแวดล้อม

เป็นปัจจัยหนึ่ง ซึ่งมีผลอย่างมากสำหรับการพัฒนาของสมอง การที่เด็กได้อย่างในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้เด็กได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนั่นคือ มีสิ่งเร้ากระตุ้นสมองให้ทำงานอยู่มากเพียงพอ เด็กทารกแรกเกิดนั้นก็มีการรับรู้ทางสมองแล้ว อย่าไปคิดว่าเด็กเล็ก ๆ ยังไม่รู้ประสีประสาอะไร สมองของเด็กสามารถรับข้อมูลได้ และต้องการข้อมูลป้อนเข้าสมองอย่างมาก การได้ยินเสียง ได้เห็นภาพ ได้เห็นการเคลื่อนไหว ได้สัมผัส ได้ดมกลิ่น ฯลฯ เหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ สมองที่ถูกกระตุ้นให้ทำงานมาก ย่อมได้รับความรู้และประสบการณ์มาก ทำให้เป็นคนฉลาดได้

ฉะนั้นเราจึงต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้กับลูกของเราให้เหมาะสมตามวัย ให้เด็กได้รับสิ่งแปลกใหม่ ข้อมูลใหม่ ซึ่งเด็กมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยไม่รู้ตัว และสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาสมองให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสั่งการออกมาได้อย่างฉับไว คิดได้เร็ว เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้เร็ว เป็นคนฉลาดได้อย่างที่เราต้องการ

ปัจจัย 3 ประการที่กล่าวมานี้ เราจะเห็นได้ว่ามีอยู่ถึง 2 ปัจจัยที่เราสามารถสร้างเสริมให้เกิดขึ้นได้ คือ ปัจจัยเรื่องอาหาร และสิ่งแวดล้อม เราสามารถจัดเตรียมให้พร้อมได้ แต่ปัจจัยเรื่องพันธุกรรมนั้น ค่อนข้างยากที่เราจะกำหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นอย่างที่เราต้องการ ฉะนั้นการเลี้ยงลูกให้ฉลาดนั้นเราจึงควรทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ เราควรศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยลูกเราให้ฉลาด หาทางสนับสนุนให้ลูกได้ใช้ความสามารถของตัวเขาเอง ในการพัฒนาสมอง หาอาหารที่เหมาะสมให้กับเขาเป็นกำลังบำรุง เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมด้วยสมองที่กำลังพัฒนา และอยากเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง พ่อแม่คือผู้ที่จะช่วยเหลือให้ลูกได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและ จิตใจ ตลอดจนการพัฒนาสมอง ถ้าพ่อแม่ละเลยไม่สนใจหรือขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้ลูกเสียโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นเด็กฉลาด หรือการปฏิบัติตัวของพ่อแม่ที่ไม่ถูกต้องอาจทำลายความสามารถที่เด็กมีอยู่ให้หมดไปก็ได้ การเลี้ยงลูกให้ฉลาดไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป เพียงแต่เราต้องทราบวิธีการที่จะส่งเสริมลูก

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ คือ เด็กไม่ได้เรียนรู้ หรือขาดบุคคลแนะนำ หรือเกิดจากพันธุกรรมที่ผิดแปลก ทำให้ไม่สามารถพัฒนาการทางสมองได้

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด คือ การเรียนรู้ไปพร้อมกับกิจกรรมคลายความเครียด เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อน และการให้รางวัล

ทำให้เด็กมีความพยายามในการเรียน และพัฒนาตนเองขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ :1.ครอบครัวขาดความอบอุ่น เช่นพ่อแม่หย่าร้าง เป็นต้น 2.เด็กมีสติปัญญาไม่ดี

ปัจัยที่ทำให้เด็กฉลาด:1.มีครอบครัวที่อบอุ่น มีการสั่งสอนจากพ่อแม่2.เด็กมีการแสวงหาในเรื่องต่างๆ

ปัจจัยที่ทำให่เด็กโง่...อาจเกิดจากพันธุกรรม สภาพแวดล้อม พัฒนาการทางสติปัญญาอาจจะช้ากว่าคนอื่น

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด...อาจเกิดจากพันธุกรรม สภาพแวดล้อม และพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดีกว่าคนอื่น

สรุปแล้วเด็กโง่ กับ เด็กฉลาด ไม่สามารถแยกให้แตกต่างกันมากไม่ได้ เพราะแต่ละคนอาจมีปัจจัยที่ไม่แตกต่าง

กันมากนัก แล้วทำให้แต่ละคนได้รับมาไม่เท่ากัน...

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่:เด็กไม่สนใจสิ่งที่เรียน ไม่มีโอกาสทางการศึกษา ขาดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด:เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ ทบทวนบทเรียนสม่ำเสมอ ได้เรียนพิเศษทบทวนเพิ่มเติมความรู้

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ : สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด: สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการ เรียน ที่เด็กจะได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ เช่น การสื่อสารด้านเทคโนโลยีที่สะดวกและรวดเร็ว

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ คือ ผู้สอนไม่มีความรู้แต่อวดฉลาดแล้วสอนเด็กแบบผิดๆ

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด คือ เกิดจากความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ คือ บุคคลรอบข้างไม่เคยสนใจ ใส่ใจ หรือช่วยเหลือเกื้อกูล การเรียนรู้ในทางผิดๆ สติปัญญาค่อนข้างจะรับความรู้ไม่ค่อยได้ -*-

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด คือ การเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ การให้ความเอาใจใส่ของพ่อแม่ ครู เพื่อนๆ บุคคลรอบข้าง สติปัญญาของเด็กแต่ละคนว่าสามารถรับได้เท่าไหร่^_^

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ คือ เด็กทุกคนไม่ได้โง่แต่มีความฉลาด และศักยภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นครูจะต้องทำให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาให้ตรงกับศักยภาพของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสามารถของเขา

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด คือ ขึ้นอยู่กับตัวเด็กที่มีความสนใจ เด็กได้รับความสนใจ หรือมีความพร้อมที่ดีกว่าคนอื่น

เช่น ขวดน้ำยังมีขนาดไม่เท่ากัน ขวดนึงอาจจะใหญ่กว่า อีกขวดอาจเล็กกว่า เมื่อเราใส่น้ำเข้าไปให้เต็มเราก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำในขวดไม่เท่ากัน ก็เหมือนเด็กเมื่อเราให้ความรู้ไปบางคนอาจรับได้มากบางคนอาจรับได้น้อยแตกต่างกันไป ความรู้ไม่ได้วัดคุณค่าของคน ให้วัดกันที่ความดี

ขอบคุณค่ะ

ปัจจัยที่ทำให้เด็กโง่ คือ ขาดโอกาส และประสบการณ์

ปัจจัยที่ทำให้เด็กฉลาด คือ โอกาสที่เด็กได้รับ และประสบการณ์ ทักษะชีวิต

เพิ่มเติมจากเมื่อกี้ค่ะ

แล้วทำไม่เด็กบางคนเล่นเก่งมาก ฉลาดเล่นเอาเปรียบเพื่อนๆ พูดเก่งมาก  แต่อ่านหนังสือไม่ๆได้ สอนไม่จำ คิดเลขไม่เป็น

เด็กจะโง่หรือฉลาดมี อยู่สามทาง  1 พันธุกรรม 40%  2 การศึกษา 30% และ 3 สภาพแวดล้อม 30% .  ต่อให้เรียนได้เป็น ดอกเตอร์ ลูกโจรก็คือ มีเลือดโจร เรียนสถาบันเด่นแค่ไหน หากตกในภาพแวดล้อม หรือคบเพื่อนเลวก้พลอยเลว คำว่าฉลาดของผมที่นี่ คือ ต้องดูคน คนนั้น จนจบก่อน ดูจนเขามีครอบครัวพร้อมทุกอย่าง มีความมั่นคงมั่งแค่ไหน   ถ้าเรียนสูง  ได้เกรด 4 แต่จบมาไม่ได้ มีชีวิตที่ดี หาความมั่งคั่งไม่ได้ ก็น่าจะพอดูว่่า เขาก็ไม่ฉลาด บางคนไม่ได้เรียน แต่บั้นปลาย สุขสบาย ก็มี        เรี่ยนสูงมากใช่จะมีปัญญามาก  มองโลกให้ลึกซึ้งปัญญาจึงบังเกิด

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี