บุษยมาศ


ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ประเภทผู้บริหาร
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก
Username
bussayamas
สมาชิกเลขที่
87858
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2551       ท.ช.  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  (เล่มที่ 8/2) หน้า 91

                                        เล่ม 126 ตอนที่ 11 ข  ลว. 15 สิงหาคม 2552

                                        ลำดับที่ 9

5 ธันวาคม 2546       ท.ม.   ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 4 ข.

                                        หน้า 144 ลว. 10 มีนาคม 2547

5 ธันวาคม 2542       ต.ม.    ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 4 ข.

                                         หน้า 93 ลว. 22 กรกฎาคม 2543

5 ธันวาคม 2541       จ.ช.    ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 3 ข.

                                         หน้า 349 - 1278 ลวง 29 มกราคม 2541

5 ธันวาคม 2536       จ.ม.    ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 4 ข.

                                         หน้า 313 - 953 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2537

 

ประวัติการศึกษา

                - อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนธรรมวิทยา จ.ชลบุรี

                - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 7 จากโรงเรียนพิรามอุทิศ อ.พรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก

                - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จากโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา (รุ่นที่ 1) อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

                - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 (โปรแกรมวิทย์ - คณิต) จากโรงเรียนตากพิทยาคม  

จังหวัดตาก

                - ปวท. (วิชาเอกการเลขานุการ) จากวิทยาลัยพิษณุโลก (บึงพระ) จังหวัดพิษณุโลก

                - บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นนทบุรี

                - ค.ม. (การบริหารการศึกษา) จากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

จังหวัดพิษณุโลก

 

ประวัติการทำงาน

                - ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ที่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามจำกัด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  เมื่อ ปี 2525 - 2531 เป็นเวลา 6 ปี โดยเป็นลูกจ้างประจำ (ของนิติบุคคล)

                - เริ่มรับราชการ โดยดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 โดยปฏิบัติงานที่ สปอ.ทับคล้อ สปจ.พิจิตร  เมื่อ ปี 2531-2533  (ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่)

                - ปฏิบัติงานที่ สปอ.เนินมะปราง สปจ.พิษณุโลก โดยดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 เมื่อ ปี 2534-2536 (ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไป)

                - ปฏิบัติงานที่ สปอ.บางระกำ สปจ.พิษณุโลก โดยดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 4 เมื่อ ปี 2536- 2542 (ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่)

                - ปฏิบัติงานที่ สปอ.พรหมพิราม สปจ.พิษณุโลก โดยดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 5 เมื่อ ปี 2542 - 2542  (ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่)

                - ปฏิบัติงานที่ สปอ.สามเงา  สปจ.ตาก โดยดำรงตำแหน่ง บุคลากร 6 เมื่อ ปี 2543 - 2543 (หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่)

                - ปฏิบัติงานที่ สปอ.นครไทย สปจ.พิษณุโลก  โดยดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 เมื่อ ปี 2543 - 2544 (หัวหน้างานบริหารทั่วไป, งานแผนและงบประมาณ)

                - ปฏิบัติงานที่ สปอ.ชาติตระการ สปจ.พิษณุโลก โดยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประถมศึกษาอำเภอ 7 (ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ)  เมื่อ ปี 2545 - 2545                 

                - ปฏิบัติงานที่ สพท.พิษณุโลก เขต 2  เมื่อ ปี 2546 - 2547

                - ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 เมื่อ 1 ตุลาคม 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง)

                - ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ดำรงตำแหน่งบุคลากร 8 หรือผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)  เมื่อ ปี 2547 - ปัจจุบัน 

 

การดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

22  กรกฎาคม 2550      ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

11  มีนาคม 2548         ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

30 สิงหาคม 2545         เป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ

                                   สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ

                                   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

 

เกียรติประวัติและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

                 1. ได้ร่วมฉายพระรูปกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 (ในคราวที่เสด็จมาเปิดหอประชุมศรีวชิรโชติ และอาคารทีปวิชญ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ในนามของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                 2.ด้รับรางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2548" (ครุฑทองคำ) จากท่านนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ  ชินวัตร

                3. เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคล (การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน, สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงาน, มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง, แผนพัฒนารายบุคคลและความก้าวหน้าในสายอาชีพการทำงานและจรรยาบรรณในการทำงานและการประกอบอาชีพ ฯลฯ)

                4.  ได้รับรางวัล "ยอดนักอ่าน"  ประจำปีการศึกษา  2552  จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ณ  วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553

                5.  เคยเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  เมื่อปี 2545 - 2546  รวม  2  ปี

 

ความภาคภูมิใจ...

 

รับพระราชทานปริญญาบัตร จบการศึกษา บธ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ได้ร่วมฉายพระรูปกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ในคราวที่เสด็จมาเปิดหอประชุมศรีวชิรโชติ

 และอาคารทีปวิชญ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

นนามของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 

ได้รับรางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘" (ครุฑทองคำ)

จากอดีตท่านนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ  ชินวัตร

 

 ได้ร่วมฉายพระรูปกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

ประสบการณ์และการผ่านการอบรม  ได้แก่

1. การอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1

2. การอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการประชาสัมพันธ์

    เบื้องต้น

3. หลักสูตรการอบรม BASIC COMPUTER FOR BUSINESS จำนวน

    30 ชั่วโมง

4. หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์  หลักสูตร เอ็กเซล จำนวน 30 ชั่วโมง

5. หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 30 ชั่วโมง

6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูล

    ในการวิจัย"  จำนวน 2 วัน

7. หลักสูตร การใช้โปรแกรม AUTEHOR WARE จำนวน  30 ชั่วโมง

8. หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขา การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์แอ๊ด -

    ว้านด์เอ็กเซล  จำนวน  30 ชั่วโมง

9. หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Adobe

    Photoshop จำนวน  30  ชั่วโมง

10. เป็นวิทยาการในการประชุมปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

      ช่วงวันที่ 3 - 24 เมษายน 2546

11. การประชุมปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

      วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2546

12. การประชุมปฏิบัติการ ปรับกระบวนทัศน์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

      เป็นวิทยาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ระดับอำเภอ

      วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2546

13. หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม

      (การเขียน Home Page ด้วย Micromedia Dreamweaver MX) จำนวน

      30 ชั่วโมง

14. หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม

      (การสร้างงานกราฟิกด้วย Micromodia Flash MX) จำนวน 30 ชั่วโมง

15. หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ของ สปช.

16. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับ

      อุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 - 28 มกราคม 2548

17. หลักสูตรที่  1  การพัฒนาองค์การขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์คุณภาพการ

      บริหารจัดการภาครัฐ (Introduction  to  PMQA)  รุ่นที่  4

      เมื่อวันที่  28 - 29 มิถุนายน  2553

18. หลักสูตรที่  7  การนำองค์การสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการ

      บริหารจัดการภาครัฐ  หมวด  5  การุม่งเน้นทรัพยากรบุคคล  รุ่นที่  3 

      เมื่อวันที่  28 - 29  กรกฎาคม  2553

19. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนและวิเคราะห์โครงการและ

      การติดตามประเมินผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ

      ด้วยเครื่องมือ PART เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

      ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

20. อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 (สำหรับผู้ที่มี

      รายชื่อขึ้นทะเบียนกับ สกอ.)

 

การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ HRD : e - Learning ด้วยตนเอง

โดยใช้เวลาว่างในการศึกษา

1. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่

      หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์

2. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่

      หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตัวเอง

3. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่

      หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน

4. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่

      หลักสูตร ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

      ส่วนรวม

5. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่

      หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

6. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่

      หลักสูตร การพัฒนาจริยธรรมผู้ใต้บังคับบัญชา

7. ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ

      หลักสูตรที่ 1 หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ

8. การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน Microsoft XP : Outlook

      ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้วยระบบ e-Learning

9. การฝึกอบรม หลักสูตร WinZip

      ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้วยระบบ e-Learning

10. หลักสูตร การสร้าง WebSite ด้วยตัวเองใน 7 วัน

      ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้วยระบบ e-Learning

11. หลักสูตร วิชาความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์

      ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้วยระบบ e-Learning

12. หลักสูตร Microsoft Visual Basic

      ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้วยระบบ e-Learning

13. หลักสูตร การใช้งาน Window XP Professional

      ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้วยระบบ e-Learning

14. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่

      หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์

15. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่

      หลักสูตรทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ

16. หลักสูตรด้านกระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่

      หลักสูตรการมุ่งอนาคตและการควบคุมตน

17. หลักสูตรหลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง

18. หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับปริญญาตรี

19. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

20. หลักสูตรการใช้งาน Microsoft XP : Word

21. หลักสูตร Microsoft XP : PowerPoint

22. หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน

23. หลักสูตรมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

24. หลักสูตร Download Accelerator

25. หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้และการเขียนโครงการ

26. หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน

27. หลักสูตรการบริหารค่าตอบแทน

28. หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน

29. หลักสูตรจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

30. หลักสูตรสมรรถนะของราชการพลเรือนไทย

31. หลักสูตรผู้หญิง ผู้ชายในโลกการทำงาน

32. หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน

33. หลักสูตรการสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปิด

34. หลักสูตรระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

35. หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

36. หลักสูตร Human Resource Scorecard

37. หลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและแผนพัฒนา

      รายบุคคล

38. หลักสูตรระบบพิทักษ์คุณธรรม

39. หลักสูตร Talent Management & HiPPS

40. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

41. หลักสูตรที่ 4 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี รุ่นที่ 3

42. หลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

43. หลักสูตรการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

44. หลักสูตรกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา

45. หลักสูตรการอำนวยการ ติดตามงานและการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ

46. หลักสูตรการให้คำปรึกษา

47. หลักสูตรการสอนงาน

48. หลักสูตรการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่าง

      มีประสิทธิภาพ

49. หลักสูตรการคิดเพื่อประสิทธิผลงานงาน (Effective Thinking)

50. หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ

51. หลักสูตรความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

52. หลักสูตรการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน (Sexual Harassment)

53. หลักสูตรเสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

54. หลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

55. หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ

56. หลักสูตรการใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

57. หลักสูตรการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

58. หลักสูตรทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ

59. หลักสูตรการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับ

      ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

60. หลักสูตรการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

61. หลักสูตรการประเมินค่างาน

62. หลักสูตรการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

63. หลักสูตรระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

64. หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

65. หลักสูตรการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

66. หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

67. หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

68. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ

69. หลักสูตรคุณธรรมสำหรับข้าราชการ

70. หลักสูตรที่ 3 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง

71. หลักสูตรที่ 2 การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ

72. หลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Administration) 

73.  หลักสูตรคุณภาพชีวิตในการทำงาน

74.  หลักสูตรวินัยข้าราชการพลเรือน

75.  หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ

76.  หลักสูตรด้านการบริหาร  วิชาการสอนงาน (รุ่นที่ 3/2553 : กรกฎาคม -

       สิงหาคม 2553)

77.  หลักสูตรด้านการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ

       วิชาทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ (รุ่นที่ 3/2553 : กรกฎาคม -

       สิงหาคม 2553)

 

ประสบการณ์ในต่างประเทศ...

1.  ประเทศเกาหลีใต้  เมื่อ ปี พ.ศ. 2548

2.  ประเทศจีน  (คุณหมิง - กุ้ยหลิน)  เมื่อปี พ.ศ. 2549

3.  ประเทศเวียดนามใต้  เมื่อปี  พ.ศ. 2550

4.  ประเทศเวียดนามเหนือ  เมื่อปี พ.ศ. 2550

5.  ประเทศลาว  เมื่อปี  พ.ศ. 2550

6.  ประเทศมาเลเซีย  เมื่อปี  พ.ศ. 2551

7.  ประเทศสิงคโปร์  เมื่อปี  พ.ศ. 2551

8.  ประเทศจีน  (เซี่ยงไฮ้)  เมื่อปี  พ.ศ. 2553

     (ระหว่างวันที่  16 - 22  กันยายน  พ.ศ. 2553)

 

วัตถุประสงค์ในการเขียน...

                1. เพื่อแจ้งเรื่องให้กับบุคคลที่ยังไม่ได้รับทราบได้ทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้อง

                2. สำหรับความคิดเห็น เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเอง (ส่วนบุคคล)  มิได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝง แต่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและปฏิบัติได้อย่างจริงจังในระบบราชการไทย

                3. เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

                4. การใช้ระบบ IT เป็นสื่อกลางในการจัดการความรู้

                5. เพื่อเป็นการดึงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนออกมาให้กับสังคมได้ทราบและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ในโลกยุคใหม่

                6. กรณีบทความวิชาการที่ได้อ้างอิงจากท่านอื่นหรือเว็บไซต์อื่น มิได้มีเจตนาในการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  แต่เมื่อเห็นว่ามีประโยชน์เกี่ยวกับการทำงานและต่อสังคม  จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อน ๆ สมาชิกได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

 

 ปัจจุบัน...

 

  

 <

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท