คำถามแรกสำหรับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 1213-734

สอบปลายภาคการศึกษาเพื่อวัดความรู้แบบไหนดี ในเวลา ๓ ชั่วโมง วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙?

๑. ด้วยความรู้ของตนเอง ไม่อนุญาตให้นำเอกสารคำสอน หนังสือ สมุดบันทึก และ คอมพิวเตอร์ เข้าห้องสอบด้วย (Closed-book examination)

๒. ด้วยความรู้ของตนเอง และอนุญาตให้นำกระดาษบันทึกขนาด A4 เข้าห้องสอบด้วย (Open-note examination)

๓. ด้วยความรู้ของตนเอง และอนุญาตให้นำเอกสารคำสอน หนังสือ สมุดบันทึก และ คอมพิวเตอร์ เข้าห้องสอบด้วย (Open-book examination)

๔. ด้วยความรู้ของตนเอง ให้สร้างแบบจำลองระบบตามที่อาจารย์กำหนด โดยใช้โปรแกรม SIMILE และ/หรือ EXCEL  (Open-book examination)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อรรถชัย จินตะเวช

เชียงใหม่

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙