ความเห็น 36583

การสอบไล่ของกระบวนวิชา 1213-734 (1)

ชายชนท์ บุษยานุรักษ์ 4912300126
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ข้อ 4 ครับ เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในการนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง  "สอนให้รู้จริงๆ ทำได้จริงๆ และประยุกต์ใช้ได้จริงๆ"