ด้วยระหว่างวันที่ ๕-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ผมต้อง

เดินทางไปอบรมและดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารการศึกษา ณ

เมืองโอ๊คแลนด์ - แฮมิลตัน - โรโทรัว - ประเทศ

นิวซีแลนด์ โดยกำหนดการเข้าประชุมปฏิบัติการ 

Workshop on the topic " Extending Principalship

Center" The University of Waikato. ใช้เวลา ๒ วัน 

ต่อจากนั้นดูงานโรงเรียนระดับประถม-มัธยม รับฟัง

บรรยายระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ แลก

เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบริหารโรงเรียนในภาค

ปฏิบัติ   และเดินทางสู่เมืองโรโทรัว ดินแดนแห่งมรดก

วัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ของชาวเมารีอย่างแท้จริง 

วันสุดท้ายจึงจะได้ชมความงามของเมืองโอ๊คแลนด์เมือง

ที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ  คงจะได้เก็บเกี่ยว

ประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังต่อไปครับ