เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พอชได้มีการจัดสัมมนาแนวทางการสร้างความเข้มแข้งของระบบการเงินชุมชนฐานรากขึ้น เพื่อประมวลสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินฐานรากและกรอบการพัฒนาของชุมชนซึ่งอยู่ในท่ามกลางนโยบายของรัฐบาลและการหนุนเสริมจากหน่วยงานและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงกำหนดบทบาทของพอช ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนชุมชน   โดยการระดมความเห็นจากผู้แทนองค์กรชุมชนทั่วประเทศ    โดยมีการตั้งคำถามเพื่อการแลกเปลี่ยนในหลายประเด็นคือ  . จะสร้างชุมชนฐานรากให้เข้มแข็งได้อย่างไร   ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง  รวมถึงการเชื่อมโยงองค์กรการเงินกับงานพัฒนาในประเด็นอื่น ๆ ซึ่งสามารถดำเนินการได้เลยและในหลายพื้นที่องค์กรการเงินก็ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชนอยู่แล้วซึ่งมีรายละเอียดในแง่การเชี่อมโยงกับงานพัฒนาอื่น ๆจะมีในบันทึกตอนต่อไป