ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์


กระทรวงศึกษาธิการ
Username
disakul
สมาชิกเลขที่
14070
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

        คนฉะเชิงเทรา ไปเพาะบ่มประสบการณ์ รับราชการผ่านทางภาคอีสาน หลายจังหวัดอาทิ ยโสธร หนองคาย โคราช เริ่มชีวิตเส้นทางบริหาร ที่ยังไม่เต็มตัวในหน้าที่ ผช.ผอ.ศูนย์ กศน.จังหวัดยโสธร และหนองคาย และ เป็นผู้บริหาร เติมตัว ในตำแหน่งผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่อสิรินธร ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี (สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี) ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเลขาธิการ กศน. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ในระหว่างดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการด้วย  เลขาธิการ กศน. พร้อมกับปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค.ควบคู่ไปด้วย ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

       ด้วยทะเลแห่งความรู้นั้นไร้ฝัง ยากนักที่คนจะไปถึง จึงต้องดั้นด้นค้นหาวิทยาการเพื่อมาใช้ในการบริหารราชการสู่ความหมายปลายทางร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สังคมไทย ความรู้ที่มีอยู่กับประสบการณ์ที่เพาะบ่มยังไม่เพียงพอ จึงเข้าเรียนปริญญาเอก บริหารการศึกษาที่ ม.บูรพา และจบการศึกษาระดับปริญญเอก สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา หวังจะสร้างความรู้ฝังลึกและความรู้ชัดแจ้งอย่างสร้างสรรค์ต่อไป จากการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ด้วยชีวิตคือการทำงาน การทำงานคือการเรียนรู้ การเรียนรู้คือชีวิต 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 

ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี ๒๕๒๙

ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี ๒๕๒๕ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ๕ สาย วิทยาศาสตร์ โรงเรียนผู้ใหญ่เบ็ญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๒๑ 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๑๙

หลักสูตรฝึกอบรมในประเทศที่สำคัญ

         1. หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาความมั่นคงฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่103 จัดโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย

          2.หลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ(นศส.) รุ่นที่1

          3.หลักสูตรเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.) ของ สนง.ก.พ.

           4.หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่2 (นบส.2) รุ่นที่ 7(Towards High Potential Leaders ) ของ สนง.ก.พ. 

            5.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2558 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการกองทัพไทย

            6.หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 ของสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

ประสบการณ์ศึกษาดูงานในต่างประเทศ

- การปฏิรูประบบราชการ (Reengineering) ณ ประเทศสิงคโปร์

- การศึกษาตามอัธยาศัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

- Logistics การค้าและการลงทุน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

- วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน

- การบริหารการศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์

- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการศึกษาผู้ใหญ่ ณ สหราชอาณาจักร

- การศึกษาตามอัธยศัย ณ ประเทศออสเตรเลีย

- ท่องเที่ยวทั่วไป ณ ประเทศสวีเดน เดนมาร์ค ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส อิตาลี่ สวิสเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น 

การฝึกอบรมในต่างประเทศ

- Extending Principalship and School Effectiveness จาก The Educational Leadership Centre , The University of Waikato ประเทศ นิวซีแลนด์ 

- ASPBAE Leadership Development Course ณ ประเทศกัมพูชา http://gotoknow.org/blog/disakul/172343

ผลงานทางวิชาการ

ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ความต้องการทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์กรมการศึกษานอกโรงเรียน ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๙

ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ วินัยดีมีสุข สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร, ๒๕๔๑

ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รายงานการวินิจฉัยองค์การเพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร, ๒๕๔๑

ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ การวิเคราะห์แนวทางการจัดองค์การสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธรในยุค Y2K สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร, ๒๕๔๓

ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการโดยมุ่งผู้รับบริการเป็นสำคัญจากพันความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานไร้ขอบเขต :ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร , ๒๕๔๓

ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รายงานการวิจัย การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา , ๒๕๔๘

ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ การจัดการความรู้ในองค์การผ่านเว็บบล็อก , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา , ๒๕๕๐

ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา , ๒๕๕๐

ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ดุษฎีนิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑

ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ และคณะ การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อการแก้ปัญหาผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อเยาวชนไทย , สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย, ๒๕๕๑

การสอนนิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ

วิชาการนิเทศการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analysis in Educational Supervision)

วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

วิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา (Research in Educational Administration ) 

วิชาความเป็นนักบริหารมืออาชีพ (Professional Principalship)

วิชานโยบายและการวางแผน (Policy and Planning)

Project Management and Evaluation

Principles of Educational Administration

Information Management

ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา (Administrative Leadership)

กฏหมายการศึกษา (Educational Law)

การจัดการนวัตกรรม

โล่รางวัลที่ได้รับ

โล่เกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาประเภทจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดีเด่น ประจำปี

พุทธศักราช ๒๕๔๗ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โล่เกียรติคุณผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ดีเด่น ประจำปี

พุทธศักราช ๒๕๕๐ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โล่เกียรติคุณผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดีเด่น ประจำปี

พุทธศักราช ๒๕๕๑ จากเลขาธิการ กศน.

โล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ จากโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร

โล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ จากศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ

ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นบริหารการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ จากศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

งานเพื่อสังคม

ขอจัดต้งมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

เลขาธิการพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๔๙

ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี ๒๕๕๓

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท