อนุทินล่าสุด


ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ

เกิดข้อขัดข้องไม่สามารถเพิ่มบันทึกได้. ระบบมีปัญหา ตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ จึงไม่สามารถขึ้นบันทึกเรื่องใหม่เพิมขึ้นได้ ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใด รอการแก้ไขอยู่ครับความเห็น (2)

เป็นเหมือนกันเลยค่ะ

แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ ต้องขอโทษที่พึ่งได้มีโอกาสแก้ไขครับ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ

 

มีที่จอดรถให้สำหรับใครๆที่มาทำงานเช้ากว่า

 
       เร็วๆนี้. กศน.นนทบุรีได้พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีอาคารอเนกประสงค์ใช้เป็นที่ประชุมในร่มในยามต้องจัดงานและใช้ในการจอดรถโมบาย กศน.นนทบุรีและรถที่ใช้ประชาสัมพันธ์ ที่ๆเหลือนั้นสามารถใช้จอดรถแก่บุคลากร กศน.จังหวัดและ กศน.อำเภอบางใหญ่ได้ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนรถมีมากกว่าจำนวนที่ร่มสำหรับรองรับจะไปติดป้ายว่าตรงนี้เป็นที่จอดรถของใครก็ไม่ให้จับจองจะให้เป็นที่ของกิจการสาธารณะแก่บุคลากรของกศน.จังหวัดและ กศน.อำเภอบางใหญ่ ใครมาก่อนก็ได้รับสิทธิ์อันนั้น. แต่ที่สำคัญคือ ต้องให้รถราชการจอดก่อนรถส่วนบุคคลไว้ที่หลัง 


ความเห็น (3)

รับทราบและถือปฏิบัติค่ะ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่17กันยายน2555 เข้ารับการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่17กันยายน2555 เข้ารับการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ

 

วาระที่ประธานแจ้งให้ทราบ 14 ส.ค.55
    1.ขอแสดงความยินดีกับ กศน.อำเภอบางบัวทอง ที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
    2.ติดตามการเตรียมความพร้อมการประกวดผลงานดีเด่น
    3.ความก้าวหน้าการจัดการความรู้ในองค์การผ่านเว็บบล็อก
        3.1บล็อกเกอร์แนะนำ
        3.2แพลนเน็ตรวมพลคน กศน.นนทบุรี 
    4.ซักซ้อมการจัดมหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.นนทบุรี
        4.1ปฏิทินงาน MS Project
        4.2กำกับติดตามงานและทำงานอย่างเป็นระบบจึงจะครบถ้วนสู่คุณภาพ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/497696
    5.การวางระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา กศน.นนทบุรี รองรับปี 56
        5.1ยุทธศาสตร์
            5.1.1ให้ความรู้สู่ความตระหนัก
            5.1.2 ชักนำทำเป็นตัวอย่าง
            5.1.3 สร้างความกระจ่างใจต้องทำได้ทุกที่
            5.1.4จัดเวทีติดตามให้นำเสนอ
        5.2Coaching person
        5.3เป็นวาระแห่งสำนักงานและสถานศึกษา
        5.4 ทีมประเมินคุณภาพภายนอกโดยต้นสังกัด
 


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ

ใช้แรงงานนักศึกษามาช่วยกางร่ม      

 วันที่ 12 สิงหาคม 2555 นักศึกษา. ปวช. กศน.อำเภอบางใหญ่ได้มาร่วมกิจกรรมวันแม่ที่ศูนย์ กศน.อำเภอบางใหญ่ได้นัดมาทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จึงได้ขอแรงให้มาช่วยกางร่มใหญ่ที่ใช้ตกแต่งหน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดเตรียมไว้จัดมหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.จังหวัดนนทบุรีซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2555 ต่อไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://ccs.nfe.go.th

<a href="<a%20href=" http:>http://ccs.nfe.go.th</a>" title="http://ccs.nfe.go.th">http://ccs.nfe.go.th

ถ.ศุขประยูร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

Tags:ความเห็น (6)

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องทวีปเอเชีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียน

สมมุติฐานของการวิจัย

ภายหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างน้อยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุปผลการวิจัย

1. จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปเอเชีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. เมื่อนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปเอเชีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นไปดำเนินการศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน คะแนนทอสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

สวัสดีครับผมขอรายงานตัวครับนายปานทอง  เถาว์ชาลีครับผม

สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับได้รับยังครับอาจารย์ผมปานทอง เถาว์ชาลีครับนักศึกษา ป.โท บางบ่อครับ

เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆ

การบริหารโรงเรียนเพื่อมุงสูความเปนเลิศ จะเกิดขึ้นไดดวยวิธีการบริหารแบบบูรณาการ ในทุกขั้นตอนและทุกคนจะตองมีสวนเกี่ยวของ เครื่องบงชี้หรือมาตรวัดจะอยูที่ผูบริหารซึ่งมีบทบาทสูงสุด ในการจัดระบบการศึกษาในระดับโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจใน เรื่องการบริหารการศึกษา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล เพื่อกำหนดเปาหมาย กำหนดยุทธศาสตรในการจัด การศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมและมีความเปนไปได และที่สำคัญผูบริหารโรงเรียนจะตองรูและเขาใจถึง ภารกิจตลอดจนขอบขายงานที่รับผิดชอบอยางชัดเจน ไดแก งานวิชาการ ซึ่งมีขอบขายงานเกี่ยวกับการ กำหนดหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน วัสดุประกอบการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศภายใน งานวางแผนและกำหนดวิธีการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน เปนตน งานบุคลากร มีขอบขายงานเกี่ยวกับการจัดบุคลากรเขาปฎิบัติงาน งานการพัฒนาบุคลากร งานธำรงรักษาบุคลากร งาน รักษาระเบียบวินัย และงานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร งานกิจกรรมนักเรียน มีขอบขายงาน เกี่ยวกับการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ของตัวผูเรียน งานเตรียมความพรอมสำหรับนักเรียน งานที่โรงเรียนจัดบริการ ใหนักเรียน งานเกี่ยวกับอาหารกลางวันและงานบริหารแนะแนว เปนตน งานธุรการ มีขอบขายงานเกี่ยวกับ งบประมาณการเงิน งานพัสดุ งานสารบรรณ งานทะเบียน งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ งาน อาคารสถานที่ มีขอบขายงานเกี่ยวกับการจัดอาคารสนถานที่ การใชอาคารสถานที่ การบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ และการประเมินผลการใชอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีขอบขายงานเกี่ยวกับการใหบริการแกชุมชนในดานตาง ๆ การรับความ ชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน กรรมการศึกษา การสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ การ จัดตั้งกลุมชมรมสมาคมหรือมูลนิธิ และการประชาสัมพันธ เปนตน

แจ้งความคืบหน้าการสร้าง กศน.ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย ในเดือน เม.ย. ๕๕ ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท