อนุทิน 80967


ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ

Bookmark: http://ccs.nfe.go.th

<a href="<a%20href=" http:>http://ccs.nfe.go.th</a>" title="http://ccs.nfe.go.th">http://ccs.nfe.go.th

ถ.ศุขประยูร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

Tags:ความเห็น (6)

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องทวีปเอเชีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียน

สมมุติฐานของการวิจัย

ภายหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างน้อยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

สรุปผลการวิจัย

1. จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปเอเชีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. เมื่อนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปเอเชีย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นไปดำเนินการศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน คะแนนทอสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

สวัสดีครับผมขอรายงานตัวครับนายปานทอง  เถาว์ชาลีครับผม

สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับได้รับยังครับอาจารย์ผมปานทอง เถาว์ชาลีครับนักศึกษา ป.โท บางบ่อครับ

เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆ

การบริหารโรงเรียนเพื่อมุงสูความเปนเลิศ จะเกิดขึ้นไดดวยวิธีการบริหารแบบบูรณาการ ในทุกขั้นตอนและทุกคนจะตองมีสวนเกี่ยวของ เครื่องบงชี้หรือมาตรวัดจะอยูที่ผูบริหารซึ่งมีบทบาทสูงสุด ในการจัดระบบการศึกษาในระดับโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจใน เรื่องการบริหารการศึกษา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล เพื่อกำหนดเปาหมาย กำหนดยุทธศาสตรในการจัด การศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมและมีความเปนไปได และที่สำคัญผูบริหารโรงเรียนจะตองรูและเขาใจถึง ภารกิจตลอดจนขอบขายงานที่รับผิดชอบอยางชัดเจน ไดแก งานวิชาการ ซึ่งมีขอบขายงานเกี่ยวกับการ กำหนดหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน วัสดุประกอบการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศภายใน งานวางแผนและกำหนดวิธีการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน เปนตน งานบุคลากร มีขอบขายงานเกี่ยวกับการจัดบุคลากรเขาปฎิบัติงาน งานการพัฒนาบุคลากร งานธำรงรักษาบุคลากร งาน รักษาระเบียบวินัย และงานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร งานกิจกรรมนักเรียน มีขอบขายงาน เกี่ยวกับการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ของตัวผูเรียน งานเตรียมความพรอมสำหรับนักเรียน งานที่โรงเรียนจัดบริการ ใหนักเรียน งานเกี่ยวกับอาหารกลางวันและงานบริหารแนะแนว เปนตน งานธุรการ มีขอบขายงานเกี่ยวกับ งบประมาณการเงิน งานพัสดุ งานสารบรรณ งานทะเบียน งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ งาน อาคารสถานที่ มีขอบขายงานเกี่ยวกับการจัดอาคารสนถานที่ การใชอาคารสถานที่ การบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ และการประเมินผลการใชอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีขอบขายงานเกี่ยวกับการใหบริการแกชุมชนในดานตาง ๆ การรับความ ชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน กรรมการศึกษา การสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ การ จัดตั้งกลุมชมรมสมาคมหรือมูลนิธิ และการประชาสัมพันธ เปนตน

แจ้งความคืบหน้าการสร้าง กศน.ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย ในเดือน เม.ย. ๕๕ ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี