การลดปริมาณขยะหมายความถึงการลดการก่อขยะ  ( การลดบรรจุภัณฑ์  การหิ้วตะกร้า  ใช้ถุงผ้า  ไปซื้อของไปจ่ายตลาด  ใช้ปิ่นโตไปซื้ออาหาร  รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วย

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        บางครั้งก็จะเรียกรวมเป็น 3R  คือ  Reduce  Reuse และ Recycle </p><p>    Reduce  คือการลดการก่อขยะ   </p><p>    Reuse    คือการนำกลับมาใช้ใหม่ในสภาพเดิม เช่น ขวดน้ำอัดลม </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">    Recycle  คือการนำกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านการแปรสภาพ  เช่นนำเศษกระดาษมาผลิตเป็นกระดาษใหม่แต่คุณภาพจะลดลงบ้าง</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        บางคนก็ใช้ 5R  มี Repair  และ  Refill  เพิ่มขึ้นมา ( ระวังอย่าเอา Regency มาผสมก็แล้วกัน )</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        ในการจัดการขยะัมูลฝอย  ถ้าทำให้ถูกวิธี  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะสูงมากๆ  วิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีที่สุดก็คือการลดปริมาณขยะ</p><p>         ถ้าเราแยกองค์ประกอบของขยะมูลฝอยอย่างง่ายๆ  จะได้ขยะรีไซเคิลหรือของขายได้  40%  ขยะอินทรีย์หรือขยะชีวภาพ 40%  เป็นขยะที่ต้องนำไปกำจัด 20% </p><p></p><p></p><p></p><p>         ถ้าทุกครัวเรือนแยกเอาของขายได้หรือขยะรีไซเคิลออกไปขาย  และแยกระดับครัวเรือนคือแยกที่บ้านเลย  ค่าใช้จ่ายในการเก็บขน  ขนส่งและกำจัดจะลดลงทันที  40% </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        ถ้าทุกครัวเรือนแยกขยะอินทรีย์หรือขยะชีวภาพที่ระดับครัวเรือน  แล้วนำไปหมักเป็นปุ๋ยหมักเองที่บ้าน  ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงอีก 40%  เหลือค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เพียง 20% ของค่าใช้จ่ายที่เคยใช้</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>        ถึงจะไม่พร้อมที่จะทำปุ๋ยหมักเองที่บ้าน  เพียงแยกให้แล้วให้เทศบาลนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักที่โรงงานของเทศบาล  ก็จะลดค่าใช้จ่ายลงได้มากพอสมควร  ทั้งยังสามารถนำปุ๋ยหมักไปใช้ในการเกษตร  ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศลงได้มาก</p>