<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">กระบวนการเรียนรู้ของคนท้องถิ่น เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการผลิต การใช้ความรู้ตลอดเวลา ด้วยเพราะความรู้เป็นเครื่องมือในการนำพาชีวิตไปข้างหน้าความรู้จะทรงพลังขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับ วิธีการใช้ความรู้นั้นอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในวันที่กระบวนการสร้างความรู้ภายนอกอ่อนแรง และไม่เอื้อ ไม่สอดคล้องกับท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาก็หยุดชะงัก หรือไม่ก็ช้าจนไม่ทันการ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><div style="text-align: center"> </div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จึงเหมือนเป็นเครื่องมือที่เป็นธรรมชาติช่วยให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีและใช้ความรู้ท้องถิ่นที่มากมายหลากหลายได้อย่างเต็มที่ ภายใต้บรรยากาศการร่วมมือ ร่วมใจ คิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาเอง…เป็นธรรมชาติของสังคมที่พัฒนา</p><p> </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การให้โอกาส ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการ เพราะความไม่พร้อมในตัวตนของสิ่งๆเดียว การให้โอกาสได้พัฒนา ได้คิด เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้โอกาส ให้ชุมชนคิดวิเคราะห์ ทดลองกับปัญหาปัจจุบัน และวางแผนกับอนาคตของตนเอง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การเรียนรู้จากภายใน (Inside out) เป็นการเรียนรู้ที่ชุมชนจะต้องคิดค้นหาจากภายในชุมชน ภายในบุคคลซึ่งเป็นปัจเจกของชุมชน ตลอดจนการฟื้นความรู้จากภายใน รู้จักตนเอง (คนเหนือเรียก “ฮู้คิง”) รู้จักทรัพยากร  รู้จักภูมิปัญญา สุดท้ายมานั่งคุยร่วมกันว่าเราจะพัฒนาชุมชนของเราได้อย่างไร เมื่อเรารู้ตัวเองดีเช่นนี้ “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การตัดสินใจ ภายใต้ศักยภาพ ความพร้อมที่มีของชุมชน ทำให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบ  ผ่านการวิเคราะห์คิดร่วมกัน…ผลจะเป็นอย่างไรนั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วหน้า หากไม่เป็นไปตามที่ต้องการ พร้อมที่จะแสวงหากระบวนการ วิธีการใหม่ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุด คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน  นอกเหนือจากนั้นคือ “ความสุข” ที่เป็นแบบชุมชนต้องการ</p><p> </p><p> </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">กระนั้นก็ตามงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะช่วยให้ชุมชนก้าวไปตามวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน หากปราศจากการมีส่วนร่วมที่แท้จริงจากทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง</p><p> </p><p> </p><ul>

  • ชุมชนท้องถิ่น : จัดการปัญหาด้วยตนเอง
  • นักวิจัย: เข้าใจว่างานวิจัยไปเริ่มงานที่  “ชุมชน”
  • นักพัฒนา : เริ่มงานพัฒนาจากชุมชน
  • แหล่งทุนวิจัย : อาจเป็น สกว. หรือ องค์กรใดๆ เข้าไปในรูปของกระบวนการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
  • </ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การทำงานสอดคล้องประสานกันตามบทบาท และกระบวนการที่เข้าใจความเป็นธรรมชาติ การให้โอกาสและการเคารพศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ตลอดจนความรัก เอื้ออาทรที่พึงมีให้กันและกัน </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p>ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็น ปัจจัยที่นำมาซึ่งความสำเร็จ ในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>