ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: sawaengkku
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สมาชิกเลขที่ 6086
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ลูกชาวนายากจน ที่มีนาเพียง ๔ ไร่ ในครอบครัวที่มีพี่น้อง ๖ คน จึงไม่พอแบ่งกันทำ และมีข้าวไม่พอกิน จึงต้องหนีจากการเลี้ยงวัวควาย ไปอาศัยอาหารจากวัดตั้งแต่เด็ก และเรียนหนังสือมาเรื่อยๆ จนจบด้านเกษตรศาสตร์ และได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

ตั้งปณิธานที่จะทำงานพัฒนาชุมชนมาตลอด และนำความรู้ที่ได้จากการเรียน และการทำงานกับชุมชน ไปทดลองทำนา และเลี้ยงสัตว์แบบ KM ด้วยตนเอง แบบ "นาคนจน" ไม่ลงทุน ไม่จ้าง ไม่ไถ เน้น "กำไรแบบไม่เสี่ยง" เพื่อเป็นตัวอย่างว่า "ทำนาอย่างไร จึงจะไม่ขาดทุน"

ปัจจุบัน มีชีวิตแบบ "เศรษฐกิจพอเพียง" และทุ่มเทชีวิตเพื่อหันกลับไปหาทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ด้อยโอกาส ให้หลุดพ้นจากความยากจนโดยการสนับสนุนการพัฒนาชุดความรู้ ด้านการจัดการดิน น้ำ ทรัพยากรเกษตร เกษตรอินทรีย์ การลดการใช้สารพิษในระบบการผลิตอาหาร แล้วนำความรู้ไปทดสอบหลายพื้นที่  นำผลและแนวทางที่ดีเชื่อมโยงสู่การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาความรู้ที่ถูกต้อง สนับสนุนการสร้างแผนและนโยบายในระดับชุมชน พื้นที่ และ สนับสนุนเชิงนโยบายระดับประเทศ