สวัสดีครับ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ นักศึกษา ป.โท MPA รุ่น 3 สวนสุนันทาฯ และท่านผู้อ่านทุกท่าน   

    ยม Mr.Yom

ผมเปิดบล็อกนี้ ขึ้นมา เพื่อ โฟกัส องค์ความรู้เกี่ยวกับ  ภาพรวม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชน ซึ่งผมได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ให้เข้าไป สอนและแชร์ความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้ แก่นักศึกษา ป.โท MPA รุ่น 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา เป็นการสอนเต็มวัน  นักศึกษามีความตั้งใจมากกับการเรียน และมีความขยัน ศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติม เป็นอย่างดีสาระใน บล็อกนี้ คัดมาจากwww.ChiraAcademy.com ในหน้าที่http://gotoknow.org/blog/chirakm/72325  แต่จะคัดมาหรือ โฟกัส เฉพาะในส่วนที่ผมสอน และ นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ผมให้ไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเฉพาะประเด็น ภาพรวม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชนและง่ายที่นักศึกษาและท่านผู้สนใจจะให้เห็นศักยภาพการเรียนรู้ และความตั้งใจของนักศึกษา ป.โท MPA รุ่น 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองอย่างหลากหลาย และขยายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ home page องค์ความรู้ ด้าน HR ที่ยิ่งใหญ่ ของ ศ.ดร.จีระ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากต่อผู้สนใจที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ โดยท่านสามารถเข้าไปที่ www.ChiraAcademy.com

ส่วนในบล็อกนี้ ผมสะดวกที่จะแก้ไข หรือใส่ภาพได้มากขึ้น ไม่เปลืองเนื้อที่ ในบล็อก ของอาจารย์ โดยนำภาพที่ไม่ได้ลงในบล็อกของอาจารย์ มาลงในบล็อกนี้ สะดวกต่อการจัดเรียงข้อมูล ตัวอักษร ให้นักศึกษา และลงภาพได้มากขึ้น เพราะเป็นเจ้าของบล็อกเอง มี code ที่จะแก้และต่อเติมได้สะดวก ยิ่งขึ้น 

เนื้อหาสาระ ในนี้ ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทำงาน ผู้สนใจที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คน และ นักศึกษาที่ต้องการหาความรู้และประสบการณ์ด้าน HRM&HRD  เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยเราให้กว้าหน้าต่อไป

  

ยม
ยม

ยม Mr.Yom

ภาพ 1-2-3   ในห้องเรียน MPA รุ่น 3 การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การให้ความสำคัญกับผู้เรียน การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหารและพัฒนาคน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความเป็นส่วนร่วม เพิ่มคุณภาพในการรับรู้

     

ยม MPA 3 สวนสุนันทา

ยม MPA 3 สวนสุนันทา

ยม MPA 3 สวนสุนันทา
ยม MPA สวนสุนันทา

ภาพ 4-5-6-7   นักศึกษา นั่งเรียนเป็นกลุ่ม สนทนากันระหว่างเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์ความรู้กันและกัน วิทยากรนำ สร้างบรรยากาศให้ทุกคนได้ตื่นตัว พร้อมเรียนรู้ มีสติ ปัญญา กับการจำลองสถานการณ์ การบริหารหน่วยงานเล็ก ๆ ในห้องเรียน การให้มีส่วนร่วมในการบริหาร การทำงานเป็นทีม การส่งเสริมความสุขในหน่วยงาน การให้เกียรติผู้เกี่ยวข้องททั้งภายในและภายนอก เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม  

ขอบคุณ ศ.ดร.จีระ ที่ท่านให้โอกาส ทั้งครูและศิษย์ ได้เรียนรู้ ได้พบสิ่งใหม่ ๆ  ให้นักศึกษา ได้ไปศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน ณ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สถาบันการศึกษา ต่อสังคมและประเทศชาติของเรา

 ยม

 ยม MPA3 สวนสุนันทา

ยม

ยม MPA3 สวนสุนันทา

   ยม MPA สวนสุนันทา

 Mr. Yom MPA 3 สวนสุนันทา
ยม ศ.ดร.จีระ 
MPA 3 สวนสุนันทา