อาจารย์ยม

อาจารย์ยม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คณะกรรมการบริหาร สโมสรไลออนส์ราชธานีกรุงเทพ อาจารย์ ที่ปรึกษา นักวิชาการอิสระ
เลขาธิการภาคสโมสรไลออนส์สากล ประเทศไทยภาค 310 อี
Usernameyom-nark
สมาชิกเลขที่14469
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ปรัชญา

. . ความรู้ที่ศึกษามา ซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎี นั้นคือรากฐานและต้นทุนสำคัญสำหรับที่จะนำไปปฏิบัติงานการ ความรู้ทางทฤษฎีนี้จำเป็นที่จะต้องทบทวนเสริมสร้างอยู่เสมอ และนำมาประกอบการปฏิบัติเมื่อเอาความรู้ทางทฤษฎีมาประสมประสานปรุงแต่งกับความรู้จากการปฏิบัติอย่างสอดคล้องเหมาะสมแล้ว งานที่ทำก็จะบรรลุผลที่จะพึงภาคภูมิใจได้สมปรารถนา . . .

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๙

คำปฏิญาณตน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ข้าพเจ้าจักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 • ข้าพเจ้าจักใช้วิชาความรู้ที่ได้จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปในทางที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
 • ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ในทุก ๆ ด้านเพื่อ ประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม 
 • ข้าพเจ้าจักมุ่งมั่นกระทำการใด ๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดถือประโยชน์ของชาติ ศาสนา เป็นประโยชน์สูงสุด
 • ข้าพเจ้าจะธำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งปริญญา และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยขอยึดมั่นต่อพันธกิจนี้ตลอดไป

วิสัยทัศน์

เป็นนักวิชาการอิสระด้านการจัดการสมัยใหม่ และเป็นเทรดเดอร์ ไบนารี่ออพขั่น ที่มีคุณภาพของไทย

พันธกิจ

 1. มุ่งมั่นพัฒนาทุนมนุษย์ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม
 2. มุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพร่างกาย ประสานกับการพัฒนาจิต ศีล สมาธิ ปัญญา ความรู้ ด้านกฏหมาย ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ด้านเทคโนโลยี่ฯ PEST
 3. ม่งมั่นพัฒนาจิต ศีลสมาธิปัญญา เผยแพร่ความรู้ ทักษะ จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม สู่สังคม 
 4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานในฐานะนักวิชการอิสระฯ และเทรดเดอร์ ไบนารี่ออพชั่น
 5. มุ่งมั่นบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและศาสนา

ประวัติการศึกษา

■ Management Development Center INDIA
■ Japan International Center for Occupation Safty and Health, JAPAN
■ The International Register of Certificated Auditors (IRCA), ENGLAND
■ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต(นิด้า)
■ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
■ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
■ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
■ วิทยลัยพณิชยการเชตุพน
■ สถาบันภาษา เอ.ยู.เอ.
■ โรงเรียนวัดบวรฯ พุทธศาสนาวันอาทิตย์

ประสบการณ์งาน
 

 • หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ(ฝ่ายบุคคลและธุรการ) บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน) สาขาบางปะกง
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ และตัวแทนฝ่ายบริหาร(QMR) บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ บริษัท วาไทย อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายทุนมนุษย์ บริษัท บี อี ซี ไทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
 • คณะกรรมการบริการสโมสรไลออนส์ราชธานีกรุงเทพ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)

ปัจจุบัน

 • นักวิชาการอิสระ เทรนเนอร์ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ทุนมนุษย์/การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเชิงพุทธศาสตร์

กิจกรรม-สังคม

 • นักบริหารดีเด่น สายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2538
 • ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จ.ชลบุรี 2540-2542
 • ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคล อมตะนคร บางปะกง ชลบุรี 2542
 • สมาชิก สโมสรไลอ้อน ตากสิน กรุงเทพฯ 2542
 • คณะกรรมการกิจกรรมพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 2542-2544
 • ครูชุมชนแห่งชาติ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดย กรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2544
 • บุคลากรดีที่สุด ประจำปี 2538 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
 • คณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ประเทศไทย) 2543-2544
 • วิทยากรหลักสูตร จป.วิชาชีพ ร่วมกับ สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน “เทคนิคการนำเสนอโครงการ"
 • ที่ปรึกษา ธุรกิจ SMEs โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย สถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) 2545
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินกิจการสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด
 • นายกสโมสรไลออนส์ฯ คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ราชธานี กรุงเทพฯ
 • ประธานเขต 2 สโมสรไลออนส์สากล(ประเทศไทย)ภาค 310 อี
 • เลขาธิการภาค สโมสรไลออนส์สากล(ประเทศไทย)ภาค 310 อี

ประวัติการอบรม

ด้าน Management:

 • Mini Master of Management, NIDA
 • Micro MBA. 3rd RAMKHAMHANG UNIVERSITY.
 • Modern Management การจัดการสมัยใหม่, NIDA
 • Modern Organizations องค์การสมัยใหม่, NIDA
 • Human Resources Management การจัดการทรัพยากรมนุษย์, NIDA
 • Operation Management การจัดการ การปฏิบัติการ, NIDA
 • Strategic Management การจัดการเชิงกลยุทธ์, NIDA
 • Public and Private Sector Management การจัดการภาครัฐและเอกชน, NIDA
 • Labor Law for Human Resource Managers กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหารงานบุคคล, LAW FACULTY, TAMMASAT UNIVERSITY.
 • Basic Knowledge of Law ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน, TAMMASAT UNIVERSITY.
 • Strategic Planning and Project Management การจัดทำแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการ, TAMMASAT UNIVERSITY.
 • Human Resources Management and Labor Law แรงงานสัมพันธ์และการบริหารทรัพยากรมนุษย์, CHULALONGKORN UNIVERSITY and HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CLUB Samutprakarn Province.
 • Sufficiency Economy ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา, NIDA

Administrative Environment and Analytical Tools:

 • Management Research การวิจัยทางการจัดการ, NIDA
 • Political and Social System ระบบการเมืองและระบบสังคม, NIDA
 • Economy for Management เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ, NIDA
 • Information System of Management ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, NIDA
 • Legal Basis for Management กฎหมายสำหรับการจัดการ , NIDA
 • Safety & Health Management:
 • Safety Management and Check Method in Workplaces การบริหารความปลอดภัยและการตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน, JICOSH, TOKYO, JAPAN.
 • Safety Officer, จป.วิชาชีพ Safety & Health Promotion Institute of Thailand, Ministry of Labor Protection and Welfare.
 • Safety for Management, จป.บริหาร Safety & Health Promotion Institute of Thailand, Ministry of Labor Protection and Welfare.
 • มาตรการการบริหารความปลอดภัยและการป้องกันการก่อการร้าย ในสถานประกอบการ U.S.A., HONGKONG
 • EXPOSURE to Indian Business, Think Institute and Indian Institute of Management, INDIA

Quality Management, ISO 9001/2000:

 • Lead Auditor, Auditor for ISO 9001/2000ผู้จัดการระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000, Feb.25-Mar.1, 2003, Certificate No.2002/1035, IRCA (International Quality Improvement Training & Constancy Services) in conjunction with RWTiiV Far East, RWTUV, ENGLAND

ประสบการณ์งาน-ด้านระบบ

 • การจัดทำและพัฒนาระบบ HRM & HRD ทั้งกระบวนการ ในองค์กรที่ยังไม่มีระบบ และในองค์กรที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบการทำงาน
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานเอกสาร การจัดทำระบบ ISO
 • นำระบบ HRMIS มาใช้ในการบริหารงานบุคคล พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HRMวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของระบบ HRM&HRD
 • จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร วัดผลโดยใช้เครื่องมือ HR Scorecard
 • กำกับดูแล HRM ด้านนโยบาย กลยุทธ์ KPI HR Scorecard โครงสร้าง วัฒนธรรม เทคโนโลยีฯ
 • นำกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบสมดุลตามหลักของ HR Scorecard
 • ใช้ HR Scorecard และ KPI เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • กำหนดและการติดตามผลตามตัวชี้วัด (Performance Measures) ขับดันไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่องค์กรต้องการ
 • เป็นหนึ่งคณะกรรมการ การพัฒนาระบบ และประสิทธิภาพขององค์กร เช่น คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทย คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คณะกรรมการสวัสดิการ ฯ
 • การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ นโยบาย สภาพแวดล้อมการบริหาร
 • การวางแผนอัตรากำลังคน, การสรรหาคัดเลือก, การว่าจ้าง, การจ่ายค่าจ้าง
 • การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การพัฒนาระบบ การแรงงานสัมพันธ์
 • การจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย
 • การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับการทำงาน ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน และข้อกำหนดของลูกค้าต่างประเทศ
 • การจัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
 • การเป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร กำกับดูแลระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ
 • การเป็นผู้นำตรวจสอบระบบภายใน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดตั้ง HR Clinic, ISO 9000 Clinic
 • ที่ปรึกษาโครงการ ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ โครงการ และการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ประสบการณ์งาน-ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ การจัดการสมัยใหม่ ให้สามารถนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ (HR Alignment)
 • ส่งเสริมให้คนมีขวัญกำลังใจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อผู้บริหาร ทำงานร่วมกันด้วยความสมานฉันท์
 • บริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุลตามหลักของ HR Scorecard ใช้ HR Scorecard และ KPI เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ให้คำปรึกษาและบริการด้าน HRM&HRD แก่ผู้บริหารสายงานหลัก (Line manager)
 • การจ้างงานโดยใช้ Outsourcing
 • การวางแผนอัตรากำลังคน
 • การสรรหาคัดเลือก การอบรม พัฒนาคลากร
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน การแจ้งผล การนำผลมาสู่การพัฒนา
 • การเจรจาต่อรอง กับสหภาพแรงงานฯ การประสานงานกับสหภาพแรงงานฯ
 • การจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส พนักงาน
 • การเลิกจ้าง, เกษียณอายุ
 • การบริหารคนเชิงกลยุทธ์ HRSC, KPI, Internal audit
 • การสื่อสารทั่วทั้งองค์การ HR'S Radio, Magazine, News
 • การบริหารความขัดแย้ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไกล่เกลี่ย เจรจาต่อรอง
 • รณรงค์เรื่องการความปลอดภัยในการทำงาน
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง สื่อสาร ส่งเสริมให้คนรับรู้ มีเหตุผลและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้วยการประชาสัมพันธ์ สื่อสารอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วม
 • การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมในสถานประกอบการ
 • การพัฒนาการทำงานเป็นทีม และคณะกรรมการ
 • ใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในการทำงาน
 • การสอน การอบรม พัฒนาคน เป็นวิทยากรภายใน ภายนอก
 • ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ให้คนรู้จักแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
 • บริหารงานในฝ่าย HR ทั้งหมด ในองค์กรหลากหลายธุรกิจ ที่มีคนตั้งแต่ 80 คน ถึง 4,000 คน

*******************

https://www.facebook.com/yom789

Email:[email protected]