บทที่ 1
   เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
 
รศ.ดร.อรรณพ วราอัศวปติ และ อ.ไปรยา เอราวรรณ์


แนวคิด 
         สรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและสภาวการณ์ของโลกและจักรวาล สรรพสิ่งมี เกิด ตั้งอยู่ ดับไป ตามนัยแห่งพุทธปรัชญา (อนิจัง ทุกขัง อนัตตา) ที่สอดคล้องกับหลักวิชาการวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ที่ยืนยันว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของ จักรวาล และ สิ่งมีชีวิต ที่เรียกโดยรวมว่าความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)เกิดความซับซ้อนบนโลกจนกลายเป็นโลกที่มีชีวิตชีวาที่เรียกว่า ชีวมณฑล (Biosphere)
 
          มนุษย์เป็นผลพวงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงคู่ขนานกับสรรพชีวิตชนิดอื่น แต่ได้ใช้ความฉลาด ใช้ประโยชน์จากโลกจนเกินขอบเขตที่ธรรมชาติจะรองรับได้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดความทุกข์ยากกับสิ่งมีชีวิตอื่นจนใกล้ถึงจุดวิกฤต เราจะต้องตระหนักว่ามนุษย์ไม่สามารถจะเอาชนะธรรมชาติได้โดยใช้เทคโนโลยี เราจะต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลย์และมีสุขในความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

เนื้อหา (หัวข้อ)
        1.  การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง
           1.1  ลำดับขั้นของสรรพสิ่ง
           1.2  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
           1.3  วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
       2. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
          
2.1  ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ
          
2.2  ความหมายและประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">           2.3  ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
       3.  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
          3.1  พื้นที่แดนวิกฤต
          3.2  สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
          3.3  ผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
       4. การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
          4.1  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
          4.2  ความมั่นคงทางชีวภาพ
          4.3  อยู่อย่างไรให้มีสุขใน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
       5. บทสรุป - อนาคต
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไท
</p>

 เอกสารอ้างอิง (เบื้องต้น)
      1. วิสุทธิ์ ใบไม้ (2548)  ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และสังคมไทย. โรงพิมพ์ชวนการพิมพ์ กรุงเทพฯ. 224 หน้า.
      2. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร (2547) มองอนาคตความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. บริษัทจิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด กรุงเทพฯ. 86 หน้า.
 

  • ข้างบนคือสิ่งที่เราสองคนเสนอที่ประชุม ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  • โดยนำแนวคิดหลักมาจากเอกสารอ้างอิงสองเล่มข้างบน
  • ท่านผู้รู้ และ ท่านผู้อ่าน กรุณาให้ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะด้วยครับ