สวดมนต์ในห้องนอน..ดีหรือไม่ดี

ตั้งบันทึกขึ้นจากคำถามที่อาจารย์ปภังกร เอ่ยถาม เรื่องที่มีคนบอกว่าตั้งพระพุทธรูปและสวดมนต์ในห้องนอนไม่ดี

เรื่องนี้ตอบไว้ว่า

จนใจจริงๆที่จะตอบคำถามของอาจารย์ค่ะ

เคยทราบในสมัยนานมาแล้ว จากคำแนะนำที่อ่านเจอในหนังสือ(จำไม่ได้ว่าเล่มไหน) บอกว่า การสวดมนต์แต่ละวัน ให้อาบน้ำชำระร่างกายสะอาด จัดสถานที่ไว้ประจำ ตั้งองค์พระพุทธรูปไว้ มีหมอนคลุมด้วยผ้าขาวไว้สำหรับการกราบ ตำแหน่งนั้นต้องไปย่างกรายข้าม เพราะจะมีเทวดาลงมากราบด้วย

หนังสืออีกเล่มบอกว่า อย่าเอาองค์พระพุทธรูปหรือพระธาตุ ไว้ในห้องที่มีการเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือมีกิจกรรมความสัมพันธ์หญิงชายของฆารวาส(ซึ่งมักเป็นห้องนอน) เพราะจะเกิดการ "เสื่อม"

เหล่านี้คือสิ่งที่ได้อ่านพบค่ะ ในความเห็นส่วนตัว เห็นว่า มีคนจำนวนมากที่ไม่มีห้องพระ และสวดมนต์ด้วยศรัทธา ก็ประสบความสำเร็จในการครองตนได้เป็นอย่างดีค่ะ อย่างไรก็ตามดิฉันคิดว่าท่านอื่นๆ คงพอช่วยให้ความกระจ่างได้ดีกว่าดิฉันค่ะ (ดิฉันเพิ่งมาสนใจการปฏิบัติได้ไม่ถึงปีค่ะ)

หากท่านใด พอจะอธิบายหรือให้ความเห็นในเรื่องนี้ได้ ก็คงจะเป็นการช่วยกัน ทำให้เรื่องนี้กระจ่างขึ้นด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Bridgeความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 
  • ผมไม่ทราบนะครับ แต่ชอบมากครับ สวดมนต์ในห้องนอน บางครั้งก็นั่งสมาธิด้วยครับ
  • รอคุณหมอกับอาจารย์ไร้กรอบก่อนนะครับ
ขอขอบคุณอาจารย์จันทรรัตน์... --->> เรื่องนี้ยาวครับ คิดว่า น่าจะนำลงบล็อก "บ้านสาระ / http://gotoknow.org/blog/talk2u --->> ขอตอบย่อๆ ก่อน... (1). การแสดงความเคารพต่อพระธาตุ พระพุทธรูป พระเจดีย์ >>> ไม่ควรสวมรองเท้าในลานพระเจดีย์ รักษากิริยามารยาทตามสมควร เช่น ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้า ฯลฯ ต่อหน้าพระเจดีย์ (2). ชาวพุทธที่ทำได้ตามอรรถกถาวิสุทธิมรรคดูจะเป็นคนพม่า + ศรีลังกา... ขอกล่าว สาธุ สาธุ สาธุ ไว้ ณ ที่นี้ (3). ชาวพม่าบางท่านแบ่งพื้นที่บ้านส่วนหนึ่งไว้ตั้งพระเจดีย์ เช่น รูปพระชเวดากอง พระพุทธรูป ฯลฯ สังเกตได้ว่า บางบ้านจะมีตราธรรมจักรด้านนอก เป็นล้อเกวียน 24 ซี่ เท่ากับปัจจัย 24 ในคัมภีร์ปัฏฐาน (4). มีการนำม่านปิดไว้รอบพระธาตุ พระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปในบ้าน >>> เมื่อจะกราบไหว้ สวดมนต์ สาธยาย หรือเจริญกรรมฐาน จึงจะเปิดม่าน (5). วัดพม่าก็มีม่านเช่นเดียวกัน... ชมได้ที่วัดท่ามะโอ ลำปาง >>> โปรดอ่านต่อในข้อคิดเห็นถัดไป
(ต่อ......) >>> (6). การสวดมนต์... จะอาบน้ำก่อนหรือไม่ก็ได้ ทว่า... ถ้าได้อุตุสัปปายะ หรือความร้อนเย็นเป็นที่สบาย เช่น อาบน้ำ ล้างหน้า ล้างเท้า ล้างมือ เปิดให้ลมพัด หรือเปิดแอร์ ฯลฯ ก่อน จะเป็นปัจจัยต่อกุศลจิตมากขึ้น โดยเฉพาะกุศลจิตที่ประกอบด้วยความยินดี (โสมนัส) ปีติ (ยินดียิ่ง เช่น ขนลุก ฯลฯ) หรือปัญญามากขึ้น >>> ทำให้ได้บุญมากขึ้น (7). การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยเป็นธรรมเนียมพุทธ ไม่ใช่พราหมณ์ (8). การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยเป็นศีลข้อ "อปจายนะ" / อ่อนน้อม > เป็นปัจจัยแด่พระนิพพาน(ถ้าตั้งความปรารถนา) เกิดในเทวดาหรือมนุษย์ เศษกรรมทำให้เกิดในตระกูลสูง >>> โปรดอ่านในข้อคิดเห็นตอนต่อไป
(ต่อ.....) >>> (9). การก้าวข้ามที่กราบพระ(แม้จะเป็นที่ชั่วคราว)ก็มีโทษมาก (10). อาจารย์ทรงเกียรติ(อาจารย์อภิธรรม - ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ท่านบรรยายไว้ มี MP3 เรื่อง "มงคลสูตร" ท่านอ้างมังคลัตถสังคหะ... (11). พระเจ้าพิมพิสารถูกกรีดพระบาทก่อนสวรรคตด้วยเศษกรรมคือ อดีตไปเหยียบแท่นกราบบูชาพระเจดีย์ + อดีตไม่ล้างเท้า... เหยียบที่นั่งของสงฆ์ >>> โปรดอ่านในข้อคิดเห็นตอนต่อไป
(ต่อ....) >>> (12). ถ้าไม่ปิดรูปพระธาตุ พระเจดีย์ พระพุทธรูป + ทำอะไรไม่สุภาพต่อหน้า เช่น นอนโป๊ เปลี่ยนเสื้อผ้า สังวาส(ร่วมเพศ) สวมรองเท้า ฯลฯ ... อรรถกถาวิสุทธิมรรคท่านแสดงว่า ขาดความเคารพ หรือลบหลู่พระพุทธเจ้า (13). การขาดความเคารพ หรือลบหลู่พระพุทธเจ้านำเกิดในอบาย คือ นรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย เศษกรรมทำให้เกิดในตระกูลต่ำ เช่น จัณฑาล เป็นทาส เป็นทาสี(ทาสผู้หญิง) ฯลฯ >>> จึงควรทำม่าน หรือหาอะไรปิดพระธาตุ พระเจดีย์ พระพุทธรูปในห้องให้เรียบร้อย... >>> โปรดอ่านตอนต่อไป
(ต่อ....) >>> (14). การเจริญกุศลก่อนนอน เช่น สมาทานไตรสรณคมน์ สวดมนต์ สาธยายคุณพระรัตนตรัย ฯลฯ มีประโยชน์มากเป็นอย่างยิ่ง (15). เท่าที่ทราบ... คนส่วนใหญ่จะตายตอนกลางคืน + เช้า (16). การทำบุญก่อนนอนเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้มีกุศลที่มีอานุภาพมากเกิดก่อนนอน ถ้าเป็นอะไรในช่วงนอน + เช้า... น่าจะไปดีมาก เช่น เกิดในเทวดา มนุษย์ ฯลฯ >>> โปรดอ่านตอนต่อไป
(ต่อ...) >>> ขอเรียนแนะนำอย่างนี้ครับ... หาม่านปิดรูปพระ > ก่อนนอนเปิดม่านพระ > กราบขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ > สมาทานไตรสรณคมน์ (พุทธัง สรณํง คัจฉามิ...) > สมาทานศีล > สวดมนต์ / สาธยาย... ดีที่สุดควรสวดบาลี + ไทย การสวดบาลีได้บุญคือ ช่วยรักษาพระพุทธพจน์ หรือรักษาศาสนา การสวดไทยช่วยให้เข้าใจ เกิดกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญา > ปิดม่านพระ > นอน > พิจารณาข้อธรรม หรือกรรมฐานจนหลับ และตั้งใจว่า ตื่นมาจะกราบพระ + สมาทานไตรสรณคมน์ + ศีล + สวดมนต์บาลี-ไทยต่อ... >>> โปรดอ่านตอนต่อไป
(ต่อ...) การสาธยายพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเป็นปฏิบัติบูชา มีอานิสงส์หาประมาณไม่ได้(มากมายจนนับไม่ถ้วน) >>> ถ้าเป็นไปได้... ควรสวดบาลี + ไทยเสมอ เพื่อให้ได้บุญทั้งการรักษาพระพุทธพจน์ + ปัญญา(ความเข้าใจ) >>> ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านสาธุชน... ผู้มีจิตใจดีงามทุกท่าน >>> ขอท่านทั้งหลายพึงถึงซึ่งความสุข ความเจริญ ความสำเร็จ ขอท่านทั้งหลายพึงได้มงคลทั้ง 38 ประการ เริ่มจากการไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา... บรรลุมรรค ผล นิพพาน จนถึงข้อ 38 คือ การได้มงคล 37 ข้อครบทุกข้อ เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทุกหมู่เหล่า... สาธุ สาธุ สาธุ
เขียนเมื่อ 
  • ได้ความรู้มากเลย
  • หลังจากที่ท่านคุณหมอเข้ามา
  • สาธุ สาธุ

ขอบพระคุณอาจารย์วัลลภค่ะ

ได้ความรู้เพิ่มเยอะมากเลย

สาธุ สาธุ สาธุ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์จันทรรัตน์ และอาจารย์วัลลภมาก ๆ เลยครับ

ได้ความรู้อย่างใหญ่หลวงเลยครับ

จะนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติครับ

ขอขอบพระคุณอย่างมากอีกครั้งครับ

ดีใจค่ะที่ อาจารย์ปภังกร และอาจารย์ขจิต ได้รับความรู้ไปด้วยกัน ถ้าไม่มีคำถามของอาจารย์ปภังกร ก็คงไม่มีคำตอบที่เราจะไปปฏิบัติอย่างสบายใจและถูกต้อง จากอาจารย์วัลลภ ค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์ปภังกรด้วยเช่นกันค่ะ
นุตญา มณีพงษ์
IP: xxx.113.57.41
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสวดมนต์ถ้าเราเป็นคนที่มีชีวิตอย่างคนในสังคมปัจจุบันถ้าหากเราอยากจะมีสติสมาธิ( พูดง่าย ๆว่าการไปทำบุญ การปฏิบัติที่บ้านมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะถึงบ้านก็เหนื่อยเกินกว่าจะสวดมนต์ยาวๆได้ ) แต่อยากได้บุญดิฉันอยู่ต่างจังหวัดจะต้องขับรถไปทำงานทุกวันวันละ 13 กิโลไปกลับก็ เกือบ 30 คิดโดยประมาณ ในขณะที่ขับรถก็จะสวดมนต์ไปด้วยจบที่การแผ่เมตตาได้บุญมั้ยค่ะทำแบบนี้แต่จะทำทั้งไปและกลับเลยถือเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่ได้สวดมนต์แล้วรู้สึกตัวเองไม่มีกำลังใจทำงานเลยค่ะ   ขอรบกวนถามแค่นี้

                                       ขอบคุณค่ะ

555
IP: xxx.171.121.191
เขียนเมื่อ 

5555