ความเห็น 52211

สวดมนต์ในห้องนอน..ดีหรือไม่ดี

เขียนเมื่อ 
(ต่อ....) >>> (12). ถ้าไม่ปิดรูปพระธาตุ พระเจดีย์ พระพุทธรูป + ทำอะไรไม่สุภาพต่อหน้า เช่น นอนโป๊ เปลี่ยนเสื้อผ้า สังวาส(ร่วมเพศ) สวมรองเท้า ฯลฯ ... อรรถกถาวิสุทธิมรรคท่านแสดงว่า ขาดความเคารพ หรือลบหลู่พระพุทธเจ้า (13). การขาดความเคารพ หรือลบหลู่พระพุทธเจ้านำเกิดในอบาย คือ นรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย เศษกรรมทำให้เกิดในตระกูลต่ำ เช่น จัณฑาล เป็นทาส เป็นทาสี(ทาสผู้หญิง) ฯลฯ >>> จึงควรทำม่าน หรือหาอะไรปิดพระธาตุ พระเจดีย์ พระพุทธรูปในห้องให้เรียบร้อย... >>> โปรดอ่านตอนต่อไป