ความเห็น 52204

สวดมนต์ในห้องนอน..ดีหรือไม่ดี

เขียนเมื่อ 
(ต่อ......) >>> (6). การสวดมนต์... จะอาบน้ำก่อนหรือไม่ก็ได้ ทว่า... ถ้าได้อุตุสัปปายะ หรือความร้อนเย็นเป็นที่สบาย เช่น อาบน้ำ ล้างหน้า ล้างเท้า ล้างมือ เปิดให้ลมพัด หรือเปิดแอร์ ฯลฯ ก่อน จะเป็นปัจจัยต่อกุศลจิตมากขึ้น โดยเฉพาะกุศลจิตที่ประกอบด้วยความยินดี (โสมนัส) ปีติ (ยินดียิ่ง เช่น ขนลุก ฯลฯ) หรือปัญญามากขึ้น >>> ทำให้ได้บุญมากขึ้น (7). การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยเป็นธรรมเนียมพุทธ ไม่ใช่พราหมณ์ (8). การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยเป็นศีลข้อ "อปจายนะ" / อ่อนน้อม > เป็นปัจจัยแด่พระนิพพาน(ถ้าตั้งความปรารถนา) เกิดในเทวดาหรือมนุษย์ เศษกรรมทำให้เกิดในตระกูลสูง >>> โปรดอ่านในข้อคิดเห็นตอนต่อไป