ความเห็น 52207

สวดมนต์ในห้องนอน..ดีหรือไม่ดี

เขียนเมื่อ 
(ต่อ.....) >>> (9). การก้าวข้ามที่กราบพระ(แม้จะเป็นที่ชั่วคราว)ก็มีโทษมาก (10). อาจารย์ทรงเกียรติ(อาจารย์อภิธรรม - ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ท่านบรรยายไว้ มี MP3 เรื่อง "มงคลสูตร" ท่านอ้างมังคลัตถสังคหะ... (11). พระเจ้าพิมพิสารถูกกรีดพระบาทก่อนสวรรคตด้วยเศษกรรมคือ อดีตไปเหยียบแท่นกราบบูชาพระเจดีย์ + อดีตไม่ล้างเท้า... เหยียบที่นั่งของสงฆ์ >>> โปรดอ่านในข้อคิดเห็นตอนต่อไป