ความเห็น 52214

สวดมนต์ในห้องนอน..ดีหรือไม่ดี

เขียนเมื่อ 
(ต่อ...) การสาธยายพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเป็นปฏิบัติบูชา มีอานิสงส์หาประมาณไม่ได้(มากมายจนนับไม่ถ้วน) >>> ถ้าเป็นไปได้... ควรสวดบาลี + ไทยเสมอ เพื่อให้ได้บุญทั้งการรักษาพระพุทธพจน์ + ปัญญา(ความเข้าใจ) >>> ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านสาธุชน... ผู้มีจิตใจดีงามทุกท่าน >>> ขอท่านทั้งหลายพึงถึงซึ่งความสุข ความเจริญ ความสำเร็จ ขอท่านทั้งหลายพึงได้มงคลทั้ง 38 ประการ เริ่มจากการไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา... บรรลุมรรค ผล นิพพาน จนถึงข้อ 38 คือ การได้มงคล 37 ข้อครบทุกข้อ เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทุกหมู่เหล่า... สาธุ สาธุ สาธุ