ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสุพรรณบุรีเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน(3)

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสุพรรณบุรีเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนที่โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี  

  ผู้เขียนเพิ่งว่างครับ ตรวจข้อสอบนิสิตตาลาย เพิ่งเสร็จ อิจฉานิสิต ตอนนี้ผลสอบ online ไม่ต้องมามหาวิทยาลัยก็ตรวจผลสอบได้ แหมสมัยเราตอนเด็กๆๆทำไมไม่มีไม่รู้ ฮ่าๆๆ

   เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้เขียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูของสุพรรณบุรี ที่โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) ท่าน ผอ.ลั่นทมจากโรงเรียนบรรหารวิทยา 1และพี่หัวหน้าลำดวนเอาขนมมาเยี่ยม ผู้เขียนเลยเอาให้ผู้เข้าอบรมกินกันเป็นที่เอร็ดอร่อยครับ

      ครูผู้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เขียนเค้าโครงและหัวข้อวิจัยในชั้นเรียนดังต่อไปนี้

   1. การพัฒนาคุณธรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยใช้นิทานแอนนิเมชั่นของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

   2.  การศึกษาผลการใช้อินเตอร์เน็ต ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

   3.การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบโครงงานของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

  4. การพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าโดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

  5. การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกเสริมประสบการณ์ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เชิงปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดดอนสงวน จังหวัดสุพรรณบุรี(คุณครูเจ้าของงานวิจัยกำลังปรับหัวข้อวิจัยและเค้าโครงอยู่ครับ เนื่องจากคิดว่าเรื่องทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ยากไปสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล)

  6. การศึกษาผลการใช้ VCD ในการแก้ปัญหาการเลี้ยงและส่งลูกฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

7. การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกหัดคัดลายมือของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

8. การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่อง การอ่านสะกดคำตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

9. การศึกษาผลการแก้ปัญหาเด็กนอนไม่หลับโดยใช้นิทานของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

10. การศึกษาผลการใช้นิทานแอนนิเมชั่น ในการพัฒนาทักษะ การฟัง การอ่านและการพูดภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

11. การศึกษาผลการสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมและเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

12. การศึกษาผลการใช้เกมการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

13. การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสี่สุภาพโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

14. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

15. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

16. การพัฒนาบทเรียน VCD เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

17. การศึกษาผลการใช้บัตรคำสะกดคำและแจกลูกคำของนักเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

18. การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

19. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

20. การพัฒนาสื่อบทเรียน CD เพื่อแก้ปัญหาเด็กไม่รับประทานผักโดยใช้โครงงานของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

21. การศึกผลการพัฒนาทักษะการรำนาฏศิลป์ไทยของของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

22. การศึกผลการส่งเสริมการอ่านโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดดอนสงวน จังหวัดสุพรรณบุรี

23. การพัฒนาทักษะการเรียนดนตรีไทย(ขลุ่ยเพียงออ)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดบางบอน จังหวัดสุพรรณบุรี

25. การพัฒนาความสามารถในการเขียนรายงานการทดลองโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

26. การศึกษาผลการเรียนวรรณคดีไทยโดยใช้ CD การ์ตูนประกอบการเรียนเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

27. การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเรียนพิธีกรรม(ศาสนพิธี)ทางศาสนาโดยใช้วิทยากรคือพระสงฆ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

  จริงๆๆแล้วยังมีหัวข้อเค้าโครงงานวิจัยอีกหลายเรื่อง ที่น่าสนใจขอดูรายละเอียดก่อน จากการพูดคุยกับคุณครูและจากแบบประเมิน คุณครูเขียนว่าชอบการวิพากษ์ผลการวิจัยและชอบการหาแหล่งงานวิจัยในอินเตอร์เน็ต เช่น http://www.thaiedresearch.org   http://www.swu.ac.th   ผู้เขียนเองพบแหล่งวิจัยอีกหลายแหล่งที่น่าสนใจเช่น งานวิจัยภาษาอังกฤษที่ http://www.eric.ed.gov/

  นอกจากนี้ยังมีหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาที่สามารถ download ได้จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ) ที่

http://db.onec.go.th/publication/

   สิ่งสำคัญที่ผู้เขียนพบคือ คุณครูเก่งมาก ให้เล่าเรื่องการสอนสามารถเล่าได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถเขียนออกมาได้  คุณครูยังสับสนในเรื่องการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย(ที่พบคือคุณครูเอาวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้มาเป็นวัตถุประสงค์ในการวิจัย แป๊วววว) เรื่องประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ขอให้กำลังใจคุณครูทุกๆๆท่านว่า การวิจัยไม่ใช่เรื่องยากเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของคุณครูเอง (อย่าเอาเวลาการทำผลงานอย่างเดียวแล้วทิ้งการสอนในชั้นเรียน) นอกจากนี้การเริ่มต้นที่ดีเหมือนสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับ สู้ๆๆครับคุณครู ….เอาใจช่วยขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน

 ปล . ขอบคุณผอ.ฉลวย ท่านหัวหน้าลำดวน ผอ. ลั่นทม ครูตุ๊กแกและคุณครูทุกๆๆท่านที่เกี่ยวข้องให้โอกาสผู้เขียนได้ทำความดีแก่แผ่นดิน ขอบคุณผู้อ่านทุกๆๆท่านที่ให้กำลังใจคุณครู

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blog

คำสำคัญ (Tags)#r2r#วิจัยในชั้นเรียน#routine to research#action research#โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)#ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสุพรรณบุรีเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน(3)

หมายเลขบันทึก: 216567, เขียน: 14 Oct 2008 @ 18:54, แก้ไข, 06 Sep 2013 @ 19:42, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 51, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (51)

@..สายธาร..@
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 18:58

แวะมาอ่านค่ะ

ขอบคุณนะคะ ที่แนะนำเว็บดีๆ

สวนสวย ค่ะ

มีความสุขในการทำงานนะคะ

มีแต่สิ่งดีๆ  เสมอๆนะคะ

ลำดวน
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 18:58
 • ผอ.ฉลวยค่ะ ไม่ใช่ฉลอง...
ครูใหม่
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 18:59

คิดถึงลุง จุ๊บ ๆ

ครูโย่ง
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 19:01

สวัสดีครับอาจารย์

 • มีเด็กเหน่อคนหนึ่ง
 • นินทาอาจารย์บอกว่า
 • ครูเสียงเหน่อ ขยันเว่อร์
 • มาดูแล้ว
 • เวอร์จริง ๆ
 • ขยันมากๆ
 • ขอชื่นชมและให้กำลังใจก็แล้วกันนะครับ
ลำดวน
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 19:02
 • เห็นชื่อการวิจัยของครูแล้ว
 • รู้เลยว่าครูมีการพัฒนาการเรียนการสอน
 • อ.ขจิตต้องดูแลเป็นกำลังใจต่อ ให้ครูทำวิจัยให้สำเร็จให้ได้
 • ขอบคุณค่ะ
นันทา
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 19:04

สวัสดีค่ะอาจารย์ โรงเรียนวัดท่าไชยจะมีผลการวิจัยจำนวน 27 เรื่อง ขอชื่นชมคุณครูค่ะ และยินดีกับนักเรียนด้วยค่ะ

งั้น สวัสดี คุณลุง อีกคน เหอะๆๆๆ บันทึกทุกเรื่องของอาจารย์อ่านแล้ว มีประโยชน์มากคะ ซึ่งสามารถนำไป บูรณาการใช้ ได้เลยนะ ตอนนี้ หนูยังไม่มีเวลาเขียน แลกเปล่ยนความรู้กับอาจารย์เลย ขอเป็นผู้อ่านไปก่อนค่ะ

ธ.วั ช ชั ย
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 19:11

สวัสดีครับ สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยนู้นนเนอะ อิๆ

วันก่อนไปช่วยคุณครูเรื่องผลงานวิชาการ ก็สับสนเรื่องประชากรกับกลุ่มตัวอย่าง แก้กันใหญ่ บางคนสลับกัน บางคนตัดกลุ่มตัวอย่างทิ้งหมด

แอบอ่านงานวิจัยของอาจารย์แล้ว โห ฟอนต์ 18p เหมาะกับวัยรุ่นจริงๆ เลย

Panuch
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 19:13

สวัสดีค่ะ

 • บอกว่า ตรวจข้อสอบนิสิตตาลาย  ให้นิสิต A ทุกคนหรือเปล่า
 • มาชื่นชมกิจกรรมที่ดีค่ะอ.ขจิต

 

สวัสดีครับ อาจารย์ ขจิต

ตามมาเรียน การวิจัย เตรียมตัวไว้เพื่อมีโอกาสวิจัย

ขอบคุณข้อมูลดีๆอ่านแล้วเข้าใจดีครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ น่าสงสารจังเลย ยายลายหมดแล้ว.... มิน่าล่ะ หายเงียบไปเลยค่ะ

Teacher PAT
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 19:18

สวัสดีค่ะ

 • ก่อนเขียน comment ได้หัวเราะซะ 1 ระลอก กับ comment ของหัวหน้าลำดวน>>>ผอ.ฉลวยค่ะ ไม่ใช่ฉลอง...   
 • มีหนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียนมาแนะนำค่ะ "แก่นวิจัยในชั้นเรียน" แต่งโดย ดร.นพพล เจนอักษร

สวัสดีค่ะ อาจารย์

ตามมาดูบรรยากาศด้วยคนค่ะ อิอิ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ สู้ๆๆๆ

รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ...

สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

ตาอาจารย์เป็นลายอะไรครับ สก็อตหรือลายไทยครับ (ฮิฮิ แวะมาแซวเล่น)

ถึงอย่างไรก็เป็นคนสุพรรณบุรี ต้องขอขอบคุณ ดร.ขจิต มากมาก  ที่มาช่วยพัฒนาการศึกษาของคนสุพรรณบุรีให้เจริญก้าวหน้าสถาพรยิ่งขึ้น

Cimg9512

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 19:24
 • ขอบคุณคุณครูสายธาร
 • ที่มาทักทาย
 • ดอกไม้สวยจัง
 • ขอบคุณท่านหัวหน้า
 • แก้ไขแล้วครับ
 • ตาลายเปลียนชื่อ ผอ เลย
 • ขนมกง อร่อยมากๆๆ
 • หากินยากครับ
 • คุณครูมีผลงานวิจัย
 • ปัญหาคือการเขียนครับ
 • ขอบคุณครูใหม่
 • สบายดีไหมครับ
 • คิดถึงหลานๆๆ
 • ขอบคุณครูโย่ง
 • นึกว่าแวะมาสุพรรณบุรี
 • ไม่ได้เว่อร์อิอิๆ
 • ขอบคุณคุณสุนันทา
 • ที่แวะมาอ่าน
 • ได้เค้าโครงวิจัยครับ
 • ขอบคุณอาจารย์จิราวรรณ
 • แหมผมยังไม่แก่
 • ยังไม่เป็นลุง
 • เรียกพี่ได้ไหม ฮ่าๆๆ
 • อาจารย์อ่านนานจัง
 • ฟ้องๆๆอาจารย์ ดร ทัศนีย์
 • ขอบคุณคุณ บก
 • หายไปนานมากๆๆ
 • สบายดีไหม
 • เข้าใจว่างานยุ่งๆๆ
คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 19:31

ขอให้กำลังใจคุณครูทุกๆๆท่านว่า การวิจัยไม่ใช่เรื่องยากเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของคุณครูเอง(อย่าเอาเวลาการทำผลงานอย่างเดียวแล้วทิ้งการสอนในชั้นเรียน) นอกจากนี้การเริ่มต้นที่ดีเหมือนสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับสู้ๆๆครับคุณครู….เอาใจช่วย…ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน…..............

ค่ะขอกำลังใจและขอแสดงความยินดี และดีใจกับคุณครูทุกท่านนะคะ  ถ้าทราบล่วงหน้าต้องขอแจมด้วยคนค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 19:35
 • ขอบคุณพี่นง
 • มากครับ
 • น้ำหายท่วมหรือยัง
 • บอกไม่ได้ครับ
 • ว่าให้ไปกี่ A
 • ฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณคุณพอลล่า
 • แงๆๆยายลาย
 • พิมพ์ชื่อ ผอ ผิดเลย
 • ฮ่าๆๆๆ
 • ขอบคุณครูแม่มด
 • มากครับ
 • เคยเห็นแล้วครับหนังสือเล่มนี้
 • แก่นวิจัยในชั้นเรียน" แต่งโดย ดร.นพพล เจนอักษร
 • ที่มหาวิทยาลัยมีของ รศ ดร ผ่องพรรณ ครับ
 • แต่ผมมีที่ผมเขียนเอง ฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณน้องกล้วยแขก
 • แหมๆๆเอาละมุดบ้านน้องจิ
 • มาให้ดูหรือ
 • ฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณท่านอาจารย์จารุวัจน์
 • สบายดีไหม
 • อาการดีขึ้นใช่ไหมครับ
 • ขอบคุณท่าน ผอ ประจักษ์
 • ดีใจวันนี้ได้คุยกับ ผอ
 • เป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี้
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 19:37
 • ขอบคุณครูคิม
 • ผมเอา website ครูคิมให้คุณครูดูด้วย
 • ยังตามไปดูที่ ดร ไพจิตร ด้วยครับ
 • คุณครูครับ
 • โอกาสหน้าจะชวนคุณครูมาเที่ยวครับ
pa_daeng
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 19:39

ทำไมได้เรื่องเยอะจัง........

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 19:41
 • ขอบคุณมากครับป้าแดง
 • ยังไม่หมดเลยครับ
 • ยังมีอีก
 • ป้าแดงสบายดีไหม
 • โห....คุณครูรุ่น IT  เก่งมากเลย
 • ทำไมหาเรื่อง ..ไม่ได้แปลว่านักเลง
 • มีเรื่องทำได้มากมาย
 • ชื่นชมๆๆ
 • เชียงใหม่หนาวแล้ว
 • อิจฉาไหมจ๊ะ
 • ดูแลสุขภาพด้วย
 • เป็นห่วงจริงๆ  อิ อิ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 20:18
 • ขอบคุณพี่เขี้ยวมากครับ
 • อากาศหนาวมากๆๆ
 • ดูแลสุขภาพบ้าง
 • อายุมากแล้ว
 • อิอิๆๆๆๆๆๆ

สบายดีนะครับ พี่อ.ขจิต

กลับมาแว้วครับ

 • แบบนี้ชักจะคุยด้วยได้ไม่นานซะแล้ว
 • มีเคืองๆๆ
 • มาว่าเค้าเป็นสาว(เหลือ )น้อย  อิ อิ
 • พ่อหนุ่มหย่า..ย..
แอมแปร์~natadee
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 20:25

+ หวัดดีค่ะท่านพี่ อ.ขจิต...

+ คนอะไรขยันได้ปานนี้...

+ ต้องขอบคูณคุณแม่ที่ไร่พนมทวนค่ะ...ที่เกิดลูกมาทำคุณให้แผ่นดินเยี่ยงนี้...

+ นับถือมากค่ะ...ท่านพี่...

+ อืม " ให้เล่าเรื่องการสอนสามารถเล่าได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถเขียนออกมาได้ "

+ นี่แหละค่ะ..ปัญหาของครูเราทั่วประเทศ...เราอ่อนด้อยในเรื่องการทำเรื่องที่เราทำดีในการเรียนการสอนให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์โดยการเขียนเชิงวิชาการได้...

+ ถ้าอ๋อยประสานครูอีก 3-4 โรงเรียน ที่ว่า...จะแจ้งให้ท่านพี่ทราบค่ะ...

+ คงเป็นช่วงที่ท่านพี่ปิดเทอม...จะได้ไม่รบกวนเวลาทำงานค่ะ...

+ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ...

สวัสดีครับอาจารย์ขจิตร

ขอบคุณครับที่นำเรื่องการวิจัย...กำลังเป็นเรื่องฮิต

เลยครับ...เป็นกำลังใจให้กับคุณครูผม(วิชาชีเดียวกัน)ทุกคนเลยครับ

และเป็นโชคดีที่ได้อาจารย์ขจิต...ผู้มีจิตวิญญาณแห่

ความเป็นครูครับ...คือ ผู้ให้..ทำให้รู้..เข้าใจ..

นำไปปฏิบัติได้...ส่งผลแก่ลูกศิษย์ทุกคน...

ขอบูชาด้วยคนครับ...อิอิอิ

ครูดอย
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 20:42

สวัสดีครับ

แวะมาเยี่ยมครับ

พอดีพึ่งปิดภาคเรียน

เลยได้มาเปิดหูเปิดตาครับ

 • สวัสดีครับอาจารย์ขจิต
 • ดีใจแทนคุณครูทุกท่านจริง ๆ ครับ
 • ที่มีที่ปรึกษาเก่ง แถมน่าตาดีอีกต่างหาก
 • ขอบคุณครับ
 • P
 • ปัญหานี้ไม่ได้พบแต่ในคุณครู
 • พยาบาลก็พบมากน้องอ๋อย
 • ดีแต่ทำ...เขียนไม่เก่ง
 • แต่ดีกว่าพูด  เป็นไหนๆเนาะ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 14 Oct 2008 @ 20:52
 • ขอบคุณคนพลัดถิ่น
 • อิจฉาคนหนีเที่ยว
 • ขอบคุณพี่เขี้ยว
 • ทราบได้อย่างไรครับ
 • ว่า...หยายๆๆๆ
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • ขอบคุณครูอ๋อย
 • ที่มาแจ้งข่าว
 • มีโอกาสไปใต้ด้วยเดือนนี้
 • ฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณท่านรองประเสริฐ
 • เล่นเปลี่ยนรูปให้งง
 • ฝากดูแลคุณครูด้วยครับ
 • ขอบคุณครูดอย
 • ปิดเทอมแล้ว
 • ทำอะไรบ้างครับ
 • คิดถึงๆๆๆ
 • ขอบคุณท่านรองนิรุต
 • เป็นอย่างไรบ้าง
 • ปิดเทอมแล้วใช่ไหม
 • อิจฉาๆๆๆๆๆ
 • ตามไปดูที่บันทึกพี่
 • แล้วไปบอกข้อมูลกับ ผู้ประพันธ์  ด้วย
 • เขากำลังรอจ้า
 • อย่าหลบหน้าอยู่
 • ไปบ้านพี่หน่อย
 • พวกพี่ๆน้องๆเอาจริงนะ
 • ไปแสดงตัวหน่อยเร็วๆจ้า
 • อ้าว พี่พลาดบันทึกนี้ไป ได้อย่างไรอีกแล้ว
 • ไปชวนตาลาย เล่นเกมกับฉันไหมคะ
 • น้องพี่ก็พลาดบันทึกเพี้ยนๆ ของพี่เหมือนกันนะเนี่ย ^^
 • ไปทางมิติพิศวงกันไหมคะ เร็วค่ะ รีบกระโดดเข้าไปเลย
 •  
ทองหยอด
เขียนเมื่อ 15 Oct 2008 @ 00:15

15 ต.ค. 51 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยกันครับ

ขอให้สุขใจครับ

รอดูบรรยากาศในบันทึกนี้ได้ครับ

@.rak-na.@
เขียนเมื่อ 15 Oct 2008 @ 02:11
 • มาทักทายค่ะ
 • สบายดีนะคะ
 • ยังขยันเหมือนเดิม
liverbird
เขียนเมื่อ 15 Oct 2008 @ 09:58
 • มาร่วมเรียนรู้กับคุณครูด้วยคนครับ
 • หวังว่าอาจารย์ขจิตคงไม่ไล่ออกจากห้องเรียนนะครับ
ครูใหม่
เขียนเมื่อ 15 Oct 2008 @ 09:59

น้องพอ ปั่นจักรยาน  มาขอบพระคุณ  สำหรับความห่วงใย ธิดาวานร น้อย ที่ส่งมาตามสายเจ๊า

naree suwan
เขียนเมื่อ 15 Oct 2008 @ 10:53
 • แวะมาเรียนวิจัยด้วยคน
 • ส่งเกรดแล้ว แต่ยังไม่ว่างเลย อิๆ
ครู ป.1
เขียนเมื่อ 15 Oct 2008 @ 11:02

ใครเอาน้องสาวพี่ไปไว้ไหนหาไม่เจอ มองไม่เห็น

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 15 Oct 2008 @ 11:02
 • ขอบคุณพี่เขี้ยว
 • มากครับ
 • จะไปโดนไว
 • ขอบคุณพี่ดาว
 • ไปเล่นแล้ว
 • ยายลาย
 • อิอิๆๆ
 • ขอบคุณคุณไข่
 • ท่าทางมีคนมาทำบุญเต็มเลย
 • ขอบคุณครูรักษ์
 • คุณครูหายไปนานมากๆๆ
 • ขอบคุณท่านผู้พิพากษา
 • สบายดีไหมครับ
 • ขอบคุณครูใหม่
 • สาวน้อย
 • น่ารักมากๆๆ
 • ขอบคุณพี่นารี
 • ว่างหรือยัง
 • น้องกำลังเคียร์งานครับ
หญ้าบัว
เขียนเมื่อ 15 Oct 2008 @ 12:45

สวัสดีค่ะอาจารย์ขจิต

 • มาแอบดูพฤติกรรม ดร.ไฮเปอร์ค่ะ.....อุทิศตนเพื่อการศึกษาไทยจริงๆ   
 • อาจารย์สบายดีนะค่ะ

 

อัจฉรา เชาวะวณิช
IP: xxx.170.251.33
เขียนเมื่อ 15 Oct 2008 @ 16:32

แวะเข้ามาทักทายค่ะ อาจารย์ขยันจัง

 • ทราบว่า อ.แอ๊ดมาที่ท่าไชยเหมือนกัน หน.ลำดวนบอก
 • ขอบคุณ อ.แอ๊ดมาช่วยพัฒนาครูสุพรรณฯ เขต 2 อีกแล้ว
 • เมื่อวาน อ.เลขา มานิเทศ โครงการวิจัยฯ Ed-KM ได้แนวทางในการทำงานต่อ และยังช่วยให้ข้อมูลที่พี่จะได้เสนอ ผอ.สพท. คนใหม่ได้พิจารณาด้วยค่ะ
 • มาแสดงตัวว่าพี่ยังสบายดีอยู่ ขอบคุณมากที่ห่วงใยกัน
Flora
IP: xxx.26.23.208
เขียนเมื่อ 18 Oct 2008 @ 06:37

สนใจงานวิจัยค่ะ จะหาอ่านที่ อาจารย์แนะนำ ตั้งใจจะทำ เรื่อง พัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา ( แต่...ฟังแล้วเป็นปัญหาทุกเสียง )

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ 18 Oct 2008 @ 06:44

กล้วยไม้ที่บ้านค่ะ

เอามาจองที่นั่ง...คราวหน้าค่ะ

ยินดีไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยค่ะ

----
IP: xxx.120.80.125
เขียนเมื่อ 19 Oct 2008 @ 12:21

ตามล่าหาความรู้กับอ.ขจิตค่ะ

ขอบคุณค่ะ

kasinthara
IP: xxx.27.211.203
เขียนเมื่อ 20 Oct 2008 @ 11:52

แวะมาเยี่ยมชมตอบแทนครับ

ขณะนี้กำลังมีโปแกรมจะเขียนการสืบค้นข้อมูลผ่านเครื่อข่ายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือจับปลาให้กับคุณครู แทนการแจกปลาครับ มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู่ครับ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 23 Oct 2008 @ 10:53

ขอบคุณทุกๆๆท่านครับ

ครูดี
เขียนเมื่อ 23 Oct 2008 @ 23:38

สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

 • ผมยังสุขสบายดีอยู่ 
 • ตามมาดูอาจารย์สนุกกับงานอยู่อย่างไร  เห็นเรื่องนี้ตรงกับที่ผมสนใจอยู่  ขอร่วมสนุกด้วยคน
 • วิจัยในชั้นเรียนของคุณครูบ้านเราไม่ค่อยเติบโตมีสาเหตุหลายประการ  เอาไว้โอกาสอื่นค่อยมาแลกเปลี่ยนด้วย
 • ก็เคยใช้วิธีการให้กำลังใจคุณครู  เช่นที่อาจารย์ว่า "การวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก" เคยลองแต่งเพลงเอาไว้เพื่อให้กำลังใจกันดังนี้

   

  เพลงวิจัยในชั้นเรียน

   

          วิจัยในชั้นเรียน  สร้างความปวดเศียรไปทั่วหน้า

  เอ๊ะ!ทำไมจึงยากนักหนา  หรือเป็นเพราะว่าเราบ้าไปเอง

   

          วิจัยมิใช่เรื่องยาก  มันไม่ลำบากดังที่กลัวเกรง

  แก้ปัญหาธรรมดานี่เอง  คุณครูคนเก่งทำมาเนิ่นนาน

   

          ทำเลขไม่เป็นครูเข็นได้แน่  ถ้าเด็กงอแงครูแจกขนมหวาน

          ไม้เรียวตีก้นเจ้าคนเกียจคร้าน  นี่แหละคืองานวิจัยวิจัยของครู

   

          วิจัยจึงเป็นเรื่องง่าย  เป้าหมายอยู่ที่หนูหนู
  ด้วยปัญญาเมตตาของครู  เกิดการเรียนรู้แล้วเขียนรายงาน

   

 • ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงต้อยตลิ่ง  ในที่นี้ก็ลองใส่ทำนองกันเองนะครับ  จะได้มีหลาย ๆVersion

 • ขอให้มีความสุขกันถ้วนทั่วทุกคนนะครับ

                                         paaoobtong                      

Kanyarat
IP: xxx.157.237.84
เขียนเมื่อ 21 Mar 2010 @ 15:43

อยากได้ตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียน การสอนภาษาอังกฤษ

ขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ