ผู้เขียนเพิ่งว่างครับ ตรวจข้อสอบนิสิตตาลาย เพิ่งเสร็จ อิจฉานิสิต ตอนนี้ผลสอบ online ไม่ต้องมามหาวิทยาลัยก็ตรวจผลสอบได้ แหมสมัยเราตอนเด็กๆๆทำไมไม่มีไม่รู้ ฮ่าๆๆ

   เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้เขียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูของสุพรรณบุรี ที่โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) ท่าน ผอ.ลั่นทมจากโรงเรียนบรรหารวิทยา 1และพี่หัวหน้าลำดวนเอาขนมมาเยี่ยม ผู้เขียนเลยเอาให้ผู้เข้าอบรมกินกันเป็นที่เอร็ดอร่อยครับ

      ครูผู้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เขียนเค้าโครงและหัวข้อวิจัยในชั้นเรียนดังต่อไปนี้

   1. การพัฒนาคุณธรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยใช้นิทานแอนนิเมชั่นของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

   2.  การศึกษาผลการใช้อินเตอร์เน็ต ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

   3.การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบโครงงานของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

  4. การพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าโดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

  5. การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกเสริมประสบการณ์ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เชิงปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดดอนสงวน จังหวัดสุพรรณบุรี(คุณครูเจ้าของงานวิจัยกำลังปรับหัวข้อวิจัยและเค้าโครงอยู่ครับ เนื่องจากคิดว่าเรื่องทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ยากไปสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล)

  6. การศึกษาผลการใช้ VCD ในการแก้ปัญหาการเลี้ยงและส่งลูกฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

7. การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกหัดคัดลายมือของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

8. การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่อง การอ่านสะกดคำตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

9. การศึกษาผลการแก้ปัญหาเด็กนอนไม่หลับโดยใช้นิทานของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

10. การศึกษาผลการใช้นิทานแอนนิเมชั่น ในการพัฒนาทักษะ การฟัง การอ่านและการพูดภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

11. การศึกษาผลการสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมและเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

12. การศึกษาผลการใช้เกมการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

13. การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสี่สุภาพโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

14. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

15. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

16. การพัฒนาบทเรียน VCD เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

17. การศึกษาผลการใช้บัตรคำสะกดคำและแจกลูกคำของนักเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

18. การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

19. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

20. การพัฒนาสื่อบทเรียน CD เพื่อแก้ปัญหาเด็กไม่รับประทานผักโดยใช้โครงงานของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

21. การศึกผลการพัฒนาทักษะการรำนาฏศิลป์ไทยของของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

22. การศึกผลการส่งเสริมการอ่านโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดดอนสงวน จังหวัดสุพรรณบุรี

23. การพัฒนาทักษะการเรียนดนตรีไทย(ขลุ่ยเพียงออ)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดบางบอน จังหวัดสุพรรณบุรี

25. การพัฒนาความสามารถในการเขียนรายงานการทดลองโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

26. การศึกษาผลการเรียนวรรณคดีไทยโดยใช้ CD การ์ตูนประกอบการเรียนเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

27. การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเรียนพิธีกรรม(ศาสนพิธี)ทางศาสนาโดยใช้วิทยากรคือพระสงฆ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

  จริงๆๆแล้วยังมีหัวข้อเค้าโครงงานวิจัยอีกหลายเรื่อง ที่น่าสนใจขอดูรายละเอียดก่อน จากการพูดคุยกับคุณครูและจากแบบประเมิน คุณครูเขียนว่าชอบการวิพากษ์ผลการวิจัยและชอบการหาแหล่งงานวิจัยในอินเตอร์เน็ต เช่น http://www.thaiedresearch.org   http://www.swu.ac.th   ผู้เขียนเองพบแหล่งวิจัยอีกหลายแหล่งที่น่าสนใจเช่น งานวิจัยภาษาอังกฤษที่ http://www.eric.ed.gov/

  นอกจากนี้ยังมีหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาที่สามารถ download ได้จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ) ที่

http://db.onec.go.th/publication/

   สิ่งสำคัญที่ผู้เขียนพบคือ คุณครูเก่งมาก ให้เล่าเรื่องการสอนสามารถเล่าได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถเขียนออกมาได้  คุณครูยังสับสนในเรื่องการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย(ที่พบคือคุณครูเอาวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้มาเป็นวัตถุประสงค์ในการวิจัย แป๊วววว) เรื่องประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ขอให้กำลังใจคุณครูทุกๆๆท่านว่า การวิจัยไม่ใช่เรื่องยากเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของคุณครูเอง (อย่าเอาเวลาการทำผลงานอย่างเดียวแล้วทิ้งการสอนในชั้นเรียน) นอกจากนี้การเริ่มต้นที่ดีเหมือนสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับ สู้ๆๆครับคุณครู ….เอาใจช่วยขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน

 ปล . ขอบคุณผอ.ฉลวย ท่านหัวหน้าลำดวน ผอ. ลั่นทม ครูตุ๊กแกและคุณครูทุกๆๆท่านที่เกี่ยวข้องให้โอกาสผู้เขียนได้ทำความดีแก่แผ่นดิน ขอบคุณผู้อ่านทุกๆๆท่านที่ให้กำลังใจคุณครู