ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสุพรรณบุรีเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน(3)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสุพรรณบุรีเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนที่โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

  ผู้เขียนเพิ่งว่างครับ ตรวจข้อสอบนิสิตตาลาย เพิ่งเสร็จ อิจฉานิสิต ตอนนี้ผลสอบ online ไม่ต้องมามหาวิทยาลัยก็ตรวจผลสอบได้ แหมสมัยเราตอนเด็กๆๆทำไมไม่มีไม่รู้ ฮ่าๆๆ

   เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้เขียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูของสุพรรณบุรี ที่โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) ท่าน ผอ.ลั่นทมจากโรงเรียนบรรหารวิทยา 1และพี่หัวหน้าลำดวนเอาขนมมาเยี่ยม ผู้เขียนเลยเอาให้ผู้เข้าอบรมกินกันเป็นที่เอร็ดอร่อยครับ

      ครูผู้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เขียนเค้าโครงและหัวข้อวิจัยในชั้นเรียนดังต่อไปนี้

   1. การพัฒนาคุณธรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยใช้นิทานแอนนิเมชั่นของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

   2.  การศึกษาผลการใช้อินเตอร์เน็ต ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

   3.การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบโครงงานของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

  4. การพัฒนาทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าโดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

  5. การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกเสริมประสบการณ์ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เชิงปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดดอนสงวน จังหวัดสุพรรณบุรี(คุณครูเจ้าของงานวิจัยกำลังปรับหัวข้อวิจัยและเค้าโครงอยู่ครับ เนื่องจากคิดว่าเรื่องทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ยากไปสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล)

  6. การศึกษาผลการใช้ VCD ในการแก้ปัญหาการเลี้ยงและส่งลูกฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

7. การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกหัดคัดลายมือของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

8. การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่อง การอ่านสะกดคำตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

9. การศึกษาผลการแก้ปัญหาเด็กนอนไม่หลับโดยใช้นิทานของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

10. การศึกษาผลการใช้นิทานแอนนิเมชั่น ในการพัฒนาทักษะ การฟัง การอ่านและการพูดภาษาไทยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

11. การศึกษาผลการสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมและเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

12. การศึกษาผลการใช้เกมการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

13. การพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสี่สุภาพโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

14. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

15. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

16. การพัฒนาบทเรียน VCD เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

17. การศึกษาผลการใช้บัตรคำสะกดคำและแจกลูกคำของนักเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

18. การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

19. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

20. การพัฒนาสื่อบทเรียน CD เพื่อแก้ปัญหาเด็กไม่รับประทานผักโดยใช้โครงงานของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

21. การศึกผลการพัฒนาทักษะการรำนาฏศิลป์ไทยของของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

22. การศึกผลการส่งเสริมการอ่านโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดดอนสงวน จังหวัดสุพรรณบุรี

23. การพัฒนาทักษะการเรียนดนตรีไทย(ขลุ่ยเพียงออ)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดบางบอน จังหวัดสุพรรณบุรี

25. การพัฒนาความสามารถในการเขียนรายงานการทดลองโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

26. การศึกษาผลการเรียนวรรณคดีไทยโดยใช้ CD การ์ตูนประกอบการเรียนเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

27. การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเรียนพิธีกรรม(ศาสนพิธี)ทางศาสนาโดยใช้วิทยากรคือพระสงฆ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) จังหวัดสุพรรณบุรี

  จริงๆๆแล้วยังมีหัวข้อเค้าโครงงานวิจัยอีกหลายเรื่อง ที่น่าสนใจขอดูรายละเอียดก่อน จากการพูดคุยกับคุณครูและจากแบบประเมิน คุณครูเขียนว่าชอบการวิพากษ์ผลการวิจัยและชอบการหาแหล่งงานวิจัยในอินเตอร์เน็ต เช่น http://www.thaiedresearch.org   http://www.swu.ac.th   ผู้เขียนเองพบแหล่งวิจัยอีกหลายแหล่งที่น่าสนใจเช่น งานวิจัยภาษาอังกฤษที่ http://www.eric.ed.gov/

  นอกจากนี้ยังมีหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาที่สามารถ download ได้จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ) ที่

http://db.onec.go.th/publication/

   สิ่งสำคัญที่ผู้เขียนพบคือ คุณครูเก่งมาก ให้เล่าเรื่องการสอนสามารถเล่าได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถเขียนออกมาได้  คุณครูยังสับสนในเรื่องการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย(ที่พบคือคุณครูเอาวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้มาเป็นวัตถุประสงค์ในการวิจัย แป๊วววว) เรื่องประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ขอให้กำลังใจคุณครูทุกๆๆท่านว่า การวิจัยไม่ใช่เรื่องยากเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของคุณครูเอง (อย่าเอาเวลาการทำผลงานอย่างเดียวแล้วทิ้งการสอนในชั้นเรียน) นอกจากนี้การเริ่มต้นที่ดีเหมือนสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับ สู้ๆๆครับคุณครู ….เอาใจช่วยขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน

 ปล . ขอบคุณผอ.ฉลวย ท่านหัวหน้าลำดวน ผอ. ลั่นทม ครูตุ๊กแกและคุณครูทุกๆๆท่านที่เกี่ยวข้องให้โอกาสผู้เขียนได้ทำความดีแก่แผ่นดิน ขอบคุณผู้อ่านทุกๆๆท่านที่ให้กำลังใจคุณครู

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blog

คำสำคัญ (Tags)#r2r#วิจัยในชั้นเรียน#routine to research#action research#โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)#ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสุพรรณบุรีเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน(3)

หมายเลขบันทึก: 216567, เขียน: 14 Oct 2008 @ 18:54 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 51, อ่าน: คลิก


ความเห็น (51)

แวะมาอ่านค่ะ

ขอบคุณนะคะ ที่แนะนำเว็บดีๆ

สวนสวย ค่ะ

มีความสุขในการทำงานนะคะ

มีแต่สิ่งดีๆ  เสมอๆนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • ผอ.ฉลวยค่ะ ไม่ใช่ฉลอง...
เขียนเมื่อ 

คิดถึงลุง จุ๊บ ๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

 • มีเด็กเหน่อคนหนึ่ง
 • นินทาอาจารย์บอกว่า
 • ครูเสียงเหน่อ ขยันเว่อร์
 • มาดูแล้ว
 • เวอร์จริง ๆ
 • ขยันมากๆ
 • ขอชื่นชมและให้กำลังใจก็แล้วกันนะครับ
เขียนเมื่อ 
 • เห็นชื่อการวิจัยของครูแล้ว
 • รู้เลยว่าครูมีการพัฒนาการเรียนการสอน
 • อ.ขจิตต้องดูแลเป็นกำลังใจต่อ ให้ครูทำวิจัยให้สำเร็จให้ได้
 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ โรงเรียนวัดท่าไชยจะมีผลการวิจัยจำนวน 27 เรื่อง ขอชื่นชมคุณครูค่ะ และยินดีกับนักเรียนด้วยค่ะ

งั้น สวัสดี คุณลุง อีกคน เหอะๆๆๆ บันทึกทุกเรื่องของอาจารย์อ่านแล้ว มีประโยชน์มากคะ ซึ่งสามารถนำไป บูรณาการใช้ ได้เลยนะ ตอนนี้ หนูยังไม่มีเวลาเขียน แลกเปล่ยนความรู้กับอาจารย์เลย ขอเป็นผู้อ่านไปก่อนค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยนู้นนเนอะ อิๆ

วันก่อนไปช่วยคุณครูเรื่องผลงานวิชาการ ก็สับสนเรื่องประชากรกับกลุ่มตัวอย่าง แก้กันใหญ่ บางคนสลับกัน บางคนตัดกลุ่มตัวอย่างทิ้งหมด

แอบอ่านงานวิจัยของอาจารย์แล้ว โห ฟอนต์ 18p เหมาะกับวัยรุ่นจริงๆ เลย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • บอกว่า ตรวจข้อสอบนิสิตตาลาย  ให้นิสิต A ทุกคนหรือเปล่า
 • มาชื่นชมกิจกรรมที่ดีค่ะอ.ขจิต

 

สวัสดีครับ อาจารย์ ขจิต

ตามมาเรียน การวิจัย เตรียมตัวไว้เพื่อมีโอกาสวิจัย

ขอบคุณข้อมูลดีๆอ่านแล้วเข้าใจดีครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ น่าสงสารจังเลย ยายลายหมดแล้ว.... มิน่าล่ะ หายเงียบไปเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • ก่อนเขียน comment ได้หัวเราะซะ 1 ระลอก กับ comment ของหัวหน้าลำดวน>>>ผอ.ฉลวยค่ะ ไม่ใช่ฉลอง...   
 • มีหนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียนมาแนะนำค่ะ "แก่นวิจัยในชั้นเรียน" แต่งโดย ดร.นพพล เจนอักษร

สวัสดีค่ะ อาจารย์

ตามมาดูบรรยากาศด้วยคนค่ะ อิอิ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ สู้ๆๆๆ

รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

ตาอาจารย์เป็นลายอะไรครับ สก็อตหรือลายไทยครับ (ฮิฮิ แวะมาแซวเล่น)

ถึงอย่างไรก็เป็นคนสุพรรณบุรี ต้องขอขอบคุณ ดร.ขจิต มากมาก  ที่มาช่วยพัฒนาการศึกษาของคนสุพรรณบุรีให้เจริญก้าวหน้าสถาพรยิ่งขึ้น

Cimg9512

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณคุณครูสายธาร
 • ที่มาทักทาย
 • ดอกไม้สวยจัง
 • ขอบคุณท่านหัวหน้า
 • แก้ไขแล้วครับ
 • ตาลายเปลียนชื่อ ผอ เลย
 • ขนมกง อร่อยมากๆๆ
 • หากินยากครับ
 • คุณครูมีผลงานวิจัย
 • ปัญหาคือการเขียนครับ
 • ขอบคุณครูใหม่
 • สบายดีไหมครับ
 • คิดถึงหลานๆๆ
 • ขอบคุณครูโย่ง
 • นึกว่าแวะมาสุพรรณบุรี
 • ไม่ได้เว่อร์อิอิๆ
 • ขอบคุณคุณสุนันทา
 • ที่แวะมาอ่าน
 • ได้เค้าโครงวิจัยครับ
 • ขอบคุณอาจารย์จิราวรรณ
 • แหมผมยังไม่แก่
 • ยังไม่เป็นลุง
 • เรียกพี่ได้ไหม ฮ่าๆๆ
 • อาจารย์อ่านนานจัง
 • ฟ้องๆๆอาจารย์ ดร ทัศนีย์
 • ขอบคุณคุณ บก
 • หายไปนานมากๆๆ
 • สบายดีไหม
 • เข้าใจว่างานยุ่งๆๆ
เขียนเมื่อ 

ขอให้กำลังใจคุณครูทุกๆๆท่านว่า การวิจัยไม่ใช่เรื่องยากเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของคุณครูเอง(อย่าเอาเวลาการทำผลงานอย่างเดียวแล้วทิ้งการสอนในชั้นเรียน) นอกจากนี้การเริ่มต้นที่ดีเหมือนสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งครับสู้ๆๆครับคุณครู….เอาใจช่วย…ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน…..............

ค่ะขอกำลังใจและขอแสดงความยินดี และดีใจกับคุณครูทุกท่านนะคะ  ถ้าทราบล่วงหน้าต้องขอแจมด้วยคนค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่นง
 • มากครับ
 • น้ำหายท่วมหรือยัง
 • บอกไม่ได้ครับ
 • ว่าให้ไปกี่ A
 • ฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณคุณพอลล่า
 • แงๆๆยายลาย
 • พิมพ์ชื่อ ผอ ผิดเลย
 • ฮ่าๆๆๆ
 • ขอบคุณครูแม่มด
 • มากครับ
 • เคยเห็นแล้วครับหนังสือเล่มนี้
 • แก่นวิจัยในชั้นเรียน" แต่งโดย ดร.นพพล เจนอักษร
 • ที่มหาวิทยาลัยมีของ รศ ดร ผ่องพรรณ ครับ
 • แต่ผมมีที่ผมเขียนเอง ฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณน้องกล้วยแขก
 • แหมๆๆเอาละมุดบ้านน้องจิ
 • มาให้ดูหรือ
 • ฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณท่านอาจารย์จารุวัจน์
 • สบายดีไหม
 • อาการดีขึ้นใช่ไหมครับ
 • ขอบคุณท่าน ผอ ประจักษ์
 • ดีใจวันนี้ได้คุยกับ ผอ
 • เป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี้
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครูคิม
 • ผมเอา website ครูคิมให้คุณครูดูด้วย
 • ยังตามไปดูที่ ดร ไพจิตร ด้วยครับ
 • คุณครูครับ
 • โอกาสหน้าจะชวนคุณครูมาเที่ยวครับ
เขียนเมื่อ 

ทำไมได้เรื่องเยอะจัง........

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณมากครับป้าแดง
 • ยังไม่หมดเลยครับ
 • ยังมีอีก
 • ป้าแดงสบายดีไหม
 • โห....คุณครูรุ่น IT  เก่งมากเลย
 • ทำไมหาเรื่อง ..ไม่ได้แปลว่านักเลง
 • มีเรื่องทำได้มากมาย
 • ชื่นชมๆๆ
 • เชียงใหม่หนาวแล้ว
 • อิจฉาไหมจ๊ะ
 • ดูแลสุขภาพด้วย
 • เป็นห่วงจริงๆ  อิ อิ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่เขี้ยวมากครับ
 • อากาศหนาวมากๆๆ
 • ดูแลสุขภาพบ้าง
 • อายุมากแล้ว
 • อิอิๆๆๆๆๆๆ

สบายดีนะครับ พี่อ.ขจิต

กลับมาแว้วครับ

 • แบบนี้ชักจะคุยด้วยได้ไม่นานซะแล้ว
 • มีเคืองๆๆ
 • มาว่าเค้าเป็นสาว(เหลือ )น้อย  อิ อิ
 • พ่อหนุ่มหย่า..ย..
เขียนเมื่อ 

+ หวัดดีค่ะท่านพี่ อ.ขจิต...

+ คนอะไรขยันได้ปานนี้...

+ ต้องขอบคูณคุณแม่ที่ไร่พนมทวนค่ะ...ที่เกิดลูกมาทำคุณให้แผ่นดินเยี่ยงนี้...

+ นับถือมากค่ะ...ท่านพี่...

+ อืม " ให้เล่าเรื่องการสอนสามารถเล่าได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถเขียนออกมาได้ "

+ นี่แหละค่ะ..ปัญหาของครูเราทั่วประเทศ...เราอ่อนด้อยในเรื่องการทำเรื่องที่เราทำดีในการเรียนการสอนให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์โดยการเขียนเชิงวิชาการได้...

+ ถ้าอ๋อยประสานครูอีก 3-4 โรงเรียน ที่ว่า...จะแจ้งให้ท่านพี่ทราบค่ะ...

+ คงเป็นช่วงที่ท่านพี่ปิดเทอม...จะได้ไม่รบกวนเวลาทำงานค่ะ...

+ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ...

สวัสดีครับอาจารย์ขจิตร

ขอบคุณครับที่นำเรื่องการวิจัย...กำลังเป็นเรื่องฮิต

เลยครับ...เป็นกำลังใจให้กับคุณครูผม(วิชาชีเดียวกัน)ทุกคนเลยครับ

และเป็นโชคดีที่ได้อาจารย์ขจิต...ผู้มีจิตวิญญาณแห่

ความเป็นครูครับ...คือ ผู้ให้..ทำให้รู้..เข้าใจ..

นำไปปฏิบัติได้...ส่งผลแก่ลูกศิษย์ทุกคน...

ขอบูชาด้วยคนครับ...อิอิอิ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

แวะมาเยี่ยมครับ

พอดีพึ่งปิดภาคเรียน

เลยได้มาเปิดหูเปิดตาครับ

 • สวัสดีครับอาจารย์ขจิต
 • ดีใจแทนคุณครูทุกท่านจริง ๆ ครับ
 • ที่มีที่ปรึกษาเก่ง แถมน่าตาดีอีกต่างหาก
 • ขอบคุณครับ
 • P
 • ปัญหานี้ไม่ได้พบแต่ในคุณครู
 • พยาบาลก็พบมากน้องอ๋อย
 • ดีแต่ทำ...เขียนไม่เก่ง
 • แต่ดีกว่าพูด  เป็นไหนๆเนาะ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณคนพลัดถิ่น
 • อิจฉาคนหนีเที่ยว
 • ขอบคุณพี่เขี้ยว
 • ทราบได้อย่างไรครับ
 • ว่า...หยายๆๆๆ
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • ขอบคุณครูอ๋อย
 • ที่มาแจ้งข่าว
 • มีโอกาสไปใต้ด้วยเดือนนี้
 • ฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณท่านรองประเสริฐ
 • เล่นเปลี่ยนรูปให้งง
 • ฝากดูแลคุณครูด้วยครับ
 • ขอบคุณครูดอย
 • ปิดเทอมแล้ว
 • ทำอะไรบ้างครับ
 • คิดถึงๆๆๆ
 • ขอบคุณท่านรองนิรุต
 • เป็นอย่างไรบ้าง
 • ปิดเทอมแล้วใช่ไหม
 • อิจฉาๆๆๆๆๆ
 • ตามไปดูที่บันทึกพี่
 • แล้วไปบอกข้อมูลกับ ผู้ประพันธ์  ด้วย
 • เขากำลังรอจ้า
 • อย่าหลบหน้าอยู่
 • ไปบ้านพี่หน่อย
 • พวกพี่ๆน้องๆเอาจริงนะ
 • ไปแสดงตัวหน่อยเร็วๆจ้า
 • อ้าว พี่พลาดบันทึกนี้ไป ได้อย่างไรอีกแล้ว
 • ไปชวนตาลาย เล่นเกมกับฉันไหมคะ
 • น้องพี่ก็พลาดบันทึกเพี้ยนๆ ของพี่เหมือนกันนะเนี่ย ^^
 • ไปทางมิติพิศวงกันไหมคะ เร็วค่ะ รีบกระโดดเข้าไปเลย
 •  
เขียนเมื่อ 

15 ต.ค. 51 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยกันครับ

ขอให้สุขใจครับ

รอดูบรรยากาศในบันทึกนี้ได้ครับ

เขียนเมื่อ 
 • มาทักทายค่ะ
 • สบายดีนะคะ
 • ยังขยันเหมือนเดิม
เขียนเมื่อ 
 • มาร่วมเรียนรู้กับคุณครูด้วยคนครับ
 • หวังว่าอาจารย์ขจิตคงไม่ไล่ออกจากห้องเรียนนะครับ
เขียนเมื่อ 

น้องพอ ปั่นจักรยาน  มาขอบพระคุณ  สำหรับความห่วงใย ธิดาวานร น้อย ที่ส่งมาตามสายเจ๊า

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาเรียนวิจัยด้วยคน
 • ส่งเกรดแล้ว แต่ยังไม่ว่างเลย อิๆ
เขียนเมื่อ 

ใครเอาน้องสาวพี่ไปไว้ไหนหาไม่เจอ มองไม่เห็น

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่เขี้ยว
 • มากครับ
 • จะไปโดนไว
 • ขอบคุณพี่ดาว
 • ไปเล่นแล้ว
 • ยายลาย
 • อิอิๆๆ
 • ขอบคุณคุณไข่
 • ท่าทางมีคนมาทำบุญเต็มเลย
 • ขอบคุณครูรักษ์
 • คุณครูหายไปนานมากๆๆ
 • ขอบคุณท่านผู้พิพากษา
 • สบายดีไหมครับ
 • ขอบคุณครูใหม่
 • สาวน้อย
 • น่ารักมากๆๆ
 • ขอบคุณพี่นารี
 • ว่างหรือยัง
 • น้องกำลังเคียร์งานครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ขจิต

 • มาแอบดูพฤติกรรม ดร.ไฮเปอร์ค่ะ.....อุทิศตนเพื่อการศึกษาไทยจริงๆ   
 • อาจารย์สบายดีนะค่ะ

 

อัจฉรา เชาวะวณิช
IP: xxx.170.251.33
เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามาทักทายค่ะ อาจารย์ขยันจัง

 • ทราบว่า อ.แอ๊ดมาที่ท่าไชยเหมือนกัน หน.ลำดวนบอก
 • ขอบคุณ อ.แอ๊ดมาช่วยพัฒนาครูสุพรรณฯ เขต 2 อีกแล้ว
 • เมื่อวาน อ.เลขา มานิเทศ โครงการวิจัยฯ Ed-KM ได้แนวทางในการทำงานต่อ และยังช่วยให้ข้อมูลที่พี่จะได้เสนอ ผอ.สพท. คนใหม่ได้พิจารณาด้วยค่ะ
 • มาแสดงตัวว่าพี่ยังสบายดีอยู่ ขอบคุณมากที่ห่วงใยกัน
Flora
IP: xxx.26.23.208
เขียนเมื่อ 

สนใจงานวิจัยค่ะ จะหาอ่านที่ อาจารย์แนะนำ ตั้งใจจะทำ เรื่อง พัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา ( แต่...ฟังแล้วเป็นปัญหาทุกเสียง )

เขียนเมื่อ 

กล้วยไม้ที่บ้านค่ะ

เอามาจองที่นั่ง...คราวหน้าค่ะ

ยินดีไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยค่ะ

----
IP: xxx.120.80.125
เขียนเมื่อ 

ตามล่าหาความรู้กับอ.ขจิตค่ะ

ขอบคุณค่ะ

kasinthara
IP: xxx.27.211.203
เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมชมตอบแทนครับ

ขณะนี้กำลังมีโปแกรมจะเขียนการสืบค้นข้อมูลผ่านเครื่อข่ายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือจับปลาให้กับคุณครู แทนการแจกปลาครับ มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู่ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกๆๆท่านครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

 • ผมยังสุขสบายดีอยู่ 
 • ตามมาดูอาจารย์สนุกกับงานอยู่อย่างไร  เห็นเรื่องนี้ตรงกับที่ผมสนใจอยู่  ขอร่วมสนุกด้วยคน
 • วิจัยในชั้นเรียนของคุณครูบ้านเราไม่ค่อยเติบโตมีสาเหตุหลายประการ  เอาไว้โอกาสอื่นค่อยมาแลกเปลี่ยนด้วย
 • ก็เคยใช้วิธีการให้กำลังใจคุณครู  เช่นที่อาจารย์ว่า "การวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก" เคยลองแต่งเพลงเอาไว้เพื่อให้กำลังใจกันดังนี้

   

  เพลงวิจัยในชั้นเรียน

   

          วิจัยในชั้นเรียน  สร้างความปวดเศียรไปทั่วหน้า

  เอ๊ะ!ทำไมจึงยากนักหนา  หรือเป็นเพราะว่าเราบ้าไปเอง

   

          วิจัยมิใช่เรื่องยาก  มันไม่ลำบากดังที่กลัวเกรง

  แก้ปัญหาธรรมดานี่เอง  คุณครูคนเก่งทำมาเนิ่นนาน

   

          ทำเลขไม่เป็นครูเข็นได้แน่  ถ้าเด็กงอแงครูแจกขนมหวาน

          ไม้เรียวตีก้นเจ้าคนเกียจคร้าน  นี่แหละคืองานวิจัยวิจัยของครู

   

          วิจัยจึงเป็นเรื่องง่าย  เป้าหมายอยู่ที่หนูหนู
  ด้วยปัญญาเมตตาของครู  เกิดการเรียนรู้แล้วเขียนรายงาน

   

 • ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงต้อยตลิ่ง  ในที่นี้ก็ลองใส่ทำนองกันเองนะครับ  จะได้มีหลาย ๆVersion

 • ขอให้มีความสุขกันถ้วนทั่วทุกคนนะครับ

                                         paaoobtong                      

Kanyarat
IP: xxx.157.237.84
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างการวิจัยในชั้นเรียน การสอนภาษาอังกฤษ

ขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ