จารุวัจน์ شافعى

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Usernamejaruwut
สมาชิกเลขที่7670
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นายคนนี้ชื่อ จารุวัจน์ สองเมือง ชื่อภาษาอาหรับว่า ชาฟีอีย์ บินอับดุลรอชีด

การศึกษา

 • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้า,นในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีครับ

ประวัติการทำงาน

 • ครูพิเศษ โรงเรียนสามารถดีวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (พ.ศ. 2543 หนึ่งภาคการศึกษา)
 • ครูประจำโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (พ.ศ2543 หนึ่งภาคการศึกษา)
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามยะลา (พ.ศ 2544 ถึงปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษ วิชา multimedia authoring คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี (เทอม 1 ปี 2550)
 • รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2547 ถึง 2551)
 • ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา (กุมภาพันธ์ 2553-พฤศจิกายน 2554)
 • ลาศึกษาต่ออย่างเป็นทางการ (1 ธันวาคม 2554- 16 มกราคม 2556 หลังจากที่เคยขอลามาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553 แต่ลาได้เพียง 3 เดือนก็กลับมาทำงานใหม่)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และกลับมาทำงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ครับในตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 • และกลับมารับตำแหน่งบริหารอีกครั้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (10 มิถุนายน 2556 - 16 มิถุนายน 2558)
 • ปรับตำแหน่งจากผู้ช่วยอธิการบดี เป็น รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (17 มิถุนายน 2558- 6 พฤษภาคม 2561)

 งานวิจัย

 • ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการด้านสื่อการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การพัฒนาระบบเขียนภาษามลายูปาตานีด้วยอักษรยาวี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลเขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 • การศึกษาวัฒนธรรมด้านอาหารละศิลอดในเดือนรอมฎอน (นักวิจัยร่วม)
 • การอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย : กรณีศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของคนสยามในเขตตูมปัต รัฐกลันตัน(นักวิจัยร่วม)
 • ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
 • สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการจัดการความรู้ผ่านเว็บบล็อก :กรณีศึกษา วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
 • ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระยะที่ 2
 • โครงการวิจัยเปรียบเทียบการศึกษาอิสลามเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาอิสลามในประเทศไทย (นักวิจัยร่วม)
 • โครงการวิจัยพัฒนาการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการฮิสบะห์ของภาคชุมชนมุสลิมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอิสลาม (2556-2558)
 • โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทยที่สอดคล้องต่อรูปแบบการเรียนรู้ภาษาที่สองของนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2556)

บทความวิชาการ

 • ความต้องการการพัฒนาทักษะ 5 ด้านเกี่ยวกับสื่อการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ (วารสารบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยอิสลามยะลา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 july-december 2006)
 • สภาพ ปัญหา ความต้องการด้านสื่อการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ม.ค.- มี.ค. 2551 หน้าที่ 69-84)
 • แนวนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อสร้างสังคมสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นำเสนอในเวทีวิชาการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมซีเอ็ด ปัตตานี สิงหาคม 2549)
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ที่ประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามยะลา)

หนังสือ

 • การสร้างมัลติมิเดียเต็มรูปแบบสำหรับ e-learning ด้วย Macromidia Authorware ฉบับสมบูรณ์
 • สร้างเกมด้วย Macromedia Authorware
 • การใช้โปรแกรม Macromedia Director