เอกสารแนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก ที่สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำขึ้นจากการรวบรวมองค์ความรู้ และบูรณาการงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน บัดนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว  โดยแจกจ่ายให้ 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิ  ท่านที่สนใจขอให้แสดงความจำนงโดยแจ้ง E-mail ไว้ใน Blog นี้ได้  ทีมงานยินดีมอบเป็นอภินันทนาการได้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ได้ที่ http://www.nedsi.kku.ac.th/Idocument.htm