แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก


ยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์

เอกสารแนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก ที่สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำขึ้นจากการรวบรวมองค์ความรู้ และบูรณาการงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน บัดนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว  โดยแจกจ่ายให้ 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิ  ท่านที่สนใจขอให้แสดงความจำนงโดยแจ้ง E-mail ไว้ใน Blog นี้ได้  ทีมงานยินดีมอบเป็นอภินันทนาการได้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ได้ที่ http://www.nedsi.kku.ac.th/Idocument.htm

หมายเลขบันทึก: 21432เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2006 18:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:19 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (18)
กรุณาส่งไปที่ศูนย์บริการวิชาการด้วยครับและ น่าจะส่งในที่ประชุมคณบดี เนื่องจากหลายท่าน หรือ บางคณะไม่ทราบ ว่าสถาบันยุทธศาสตร์ ม.ข เป็นผู้ดำเนินการครับ
ช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ดิฉันเห็นว่า"เอกสารแนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก" เป็นเอกสารที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในส่วนของการพัฒนาผู้ประกอบการในระดับ SMEs ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ดิฉันสังกัดอยู่ ดังนั้นจึงอยากจะขอรบกวนท่านได้กรุณาจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ด้วย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

น.ส.ช่อทิพย์  วิเศษพงษ์พันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

99 อาคารยิมเนเซียม 1 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท

แล้วจะดำเนินการจัดส่งให้ครับ

บุญเยี่ยม เหลาสะอาด

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ผมต้องขอรบกวนอาจารย์และทีมงานด้วย เพราะต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำร่องจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

ขอแสดงความนับถือ

บุญเยี่ยม เหลาสะอาด

สุรีรัตน์ จันทะนะ

หนังสือน่าสนใจมากค่ะ หนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในส่วนการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ขอแสดงความนับถือ

สุรีรัตน์ จันทะนะ

สำนักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน

ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10170

ขอบคุณค่ะ

ญาณิศา ศรีบุญเรือง

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ดิฉันมีความประสงค์จะขอรับเอกสารแนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก เพื่อใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำสวน ดังนั้นจึงอยากจะขอรบกวนอาจารย์ได้กรุณาจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ด้วย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางญาณิศา ศรีบุญเรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ถ.ไทยพันทา

ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

(081-5932266)

เรียน ทุกท่านที่ต้องการหนังสือเล่มนี้

ทางสถาบันยุทธศาสตร์ จะทำการ upload ขึ้นในเว็บไซต์สถาบันฯ นะครับ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้

http://www.nedsi.kku.ac.th

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ดิฉันมีความประสงค์จะขอรับเอกสารแนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก เพื่อใช้ศึกษาพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือ จึงจะให้อาจารย์ได้กรุณาจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ด้วย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ทิพาธร มาศจรูญ

13 ถนนอารักษ์

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ. เชียงใหม่

อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ทางทีมงานดิฉันกำลังทำการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ข้าวไทยอยู่ค่ะ และมีความสนใจในเอกสาร"แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก" ของอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะ จึงอยากขอความกรุณาในการส่งเอกสารให้กับทางทีมงานของดิฉัน เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับทางเราด้วยค่ะ ที่อยู่จัดส่งจะเป็นตามข้างล่างนี้ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

ภัทริน สิริพรภัค

Sasin Institute for Flobal Affairs (SIGA)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 11 อาคารศศปาฐศาลา ถนนพญาไท

เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ทางทีมงานดิฉันกำลังทำการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ข้าวไทยอยู่ค่ะ และมีความสนใจในเอกสาร"แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก" ของอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะ จึงอยากขอความกรุณาในการส่งเอกสารให้กับทางทีมงานของดิฉัน เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับทางเราด้วยค่ะ ที่อยู่จัดส่งเอกสารจะเป็นตามข้างล่างนี้ค่ะ

ภัทริน สิริพรภัค

Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 11 อาคารศศปาฐศาลา ถนนพญาไท

เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ขอแสดงความนับถือ

ภัทริน สิริพรภัค

เรียน คุณภัทริน

เอกสารเล่มนี้ที่สถาบันฯ หมดแล้ว แต่สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บตามที่แจ้งไว้ ต้องขออภัยด้วย อาจจะลองติดต่อที่ ก.พ.ร. ดู เผื่อจะมีเหลืออยู่บ้าง

เรียน คุณทิพาธร และผู้สนใจ เอกสารเล่มนี้ทุกท่าน

ต้องขออภัยด้วยที่เอกสารดังกล่าว หมดแล้ว ขอให้ตาวน์โหลดได้ที่เว็บ หรือ ขอโดยตรงที่ ก.พ.ร. เนื่องจากเป็นเจ้าของทุน และน่าจะมีเหลืออยู่บ้าง

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท มากๆที่ให้ความกรุณาในการตอบกลับพร้อมให้คำชี้แนะในการขอเอกสารงานวิจัยของท่าน ดิฉันได้ทำการดาวน์โหลดเอกสารมาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อใช้เป็นข้อมูลการศึกษาในลำดับต่อไป หากดิฉันมีข้อสงสัยประการใดอาจจะเรียนขออนุญาตท่านรองศาสตราจารย์ รังสรรค์ ในการให้ความกรุณาในการชี้แนะหรือแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกในบทวิจัยของท่านนะคะ ขอขอบพระคุณมาอีกครั้ง ณ ที่นี้ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

ภัทริน สิริพรภัค

Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ทางทีมงานดิฉันกำลังทำการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ข้าวไทยอยู่ค่ะ และมีความสนใจในเอกสาร"แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก"เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ในการร่วมร่างยุทธศาสตร์กลุ่มจัวหวด จึงอยากขอความกรุณาในการส่งเอกสารให้กับทางทีมงานของดิฉัน เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม ที่อยู่จัดส่งจะเป็นตามข้างล่างนี้ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

จุฬาพร กรธนทรัพย์

38ม 2 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จ.ยโสธร 35000

รียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ด้วยศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. มีกรอบแผนงานให้ดำเนินการวิจัยด้าน Supply chain/ Value chain ซึ่งดิฉันได้รับโจทย์วิจัยพืช :ข้าว ซึ่ง "เอกสารแนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก" เป็นเอกสารที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินงาน ดังนั้นจึงอยากจะขอรบกวนเอกสารหรือจะเป็น file ผลงานดังกล่าวจากท่าน จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอัมพร มาแสวง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.

469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์  เนียมสนิท

    ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร มีแผนงานที่จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ และจัดทำชุดข้อมูลสถิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับพื้นที่ โดยการจัดทำชุดรายการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัด เกี่ยวกับพืชทางเศรษฐกิจในจังหวด ซึ่งเอกสารแนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก เป็นเอกสารที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินการครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านขอรายงานเอกสาร หรือFile รายงานดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางกาญจนา   ปาจริยพงษ์  ตำแหน่ง สถิติจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร 

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนวิวิธสุรการ

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์  เนียมสนิท


According to your research. It is very useful for my organisation as well. Would you mind please to share this research with us?


Best regards,

Kingkeo Vorapraporn

Legel consultant,

Trade and Product Promotion Department

Ministry of Industry and Commerce, Laos

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี