ความเห็น 2826891

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

กิ่งแก้ว วราประพร
IP: xxx.84.93.91
เขียนเมื่อ 

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์  เนียมสนิท


According to your research. It is very useful for my organisation as well. Would you mind please to share this research with us?


Best regards,

Kingkeo Vorapraporn

Legel consultant,

Trade and Product Promotion Department

Ministry of Industry and Commerce, Laos