ความเห็น 2768863

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
IP: xxx.146.128.253
เขียนเมื่อ 

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์  เนียมสนิท

    ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร มีแผนงานที่จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ และจัดทำชุดข้อมูลสถิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับพื้นที่ โดยการจัดทำชุดรายการของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพของจังหวัด เกี่ยวกับพืชทางเศรษฐกิจในจังหวด ซึ่งเอกสารแนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก เป็นเอกสารที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินการครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านขอรายงานเอกสาร หรือFile รายงานดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางกาญจนา   ปาจริยพงษ์  ตำแหน่ง สถิติจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร 

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนวิวิธสุรการ

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000